مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی میزان اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان (به شیوه زوجی و فردی) بر کاهش درماندگی رابطه زوج­های دارای فرزند با بیماری مزمن انجام شد. نمونه شامل 60 نفر است (36 زن و 24 شوهر) که با اجرای آزمون (DAS) انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. سپس مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و به شیوه فردی در مورد گروه­های آزمایش اجرا شد. برای آزمون فرضیه­های پـژوهش از روش­های آماری تحلیل واریانس، تعقیبی شفه و t مستقل در سطح 01/0 و 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد درمان به صورت معناداری اثربخش بود و توانست درماندگی رابطه را در زنان و شوهران به شیوه فردی و نیز به شیوه زوجی کاهش دهد. هم­چنین این درمان توانست رضامندی، همبستگی، توافق و ابراز محبت زناشویی را در زنان و شوهران به شیوه فردی و نیز به شیوه زوجی افزایش دهد. به­علاوه اثر بخشی درمان با اجرای فردی (فقط زن) و با اجرای زوجی (زن و شوهر) تفاوت معناداری نداشت و در هر دو شیوه به یک میزان اثربخش بود.

 1. ثنایی، ب،. علاقبند، س. و هومن، ع. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.
 2. ثنایی، ب. (1370) مقدمه‌ای بر کتاب روان‌درمانی خانواده (نوشته جی‌هی‌لی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
 3. کرو، ام. و ریدلی، جی. (1384). زوج درمانی کاربردی (ترجمه ا.س. موسوی). تهران: مهرکاویان.
 4. قازاریان، م. (1379). بررسی رضایت مراجعان از مراکز مشاوره حضوری سازمان بهزیستی کشور. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش-های مشاوره، 7 و 8.
 5. هی لی، جی. (1370). روان درمانی خانواده (ترجمه ب، ثنایی) تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر (انتشار به زبان اصلی 1976).
 6. Greenberg, L., Rice, L., & Elliottr, H. (1992). Facilitating Emotinal Change: The moment – by – moment process. New york : Guilford prss.
 7. Greenberg. L. S. & Watson, J. C. (2006). Emotion Focused Therapy for Depression. Washington : American Psychological Association.
 8. Hauenstein. E. J. (1990). The experience of distress in parents of Chronically ill children: Potential or likely outcome? Journal of clinical child Psychology, 19, 356- 364.
 9. Johnson., S. M. (2003). The revolution in couple therapy: A practitioner scientist perspective. Journal of Mariatl and Family Therapy, 29, 365 – 384.
 10. Johnson. S., M. (2004). The practice of emotioanlly focused couple therapy [second Edition]. New York: Brunner poutledge.
 11. Johnson, S. & Greenberg, L. (1994). The heart of the matter: Perspectives on emotion in marital thrapy. New york: Brunner - Mazel
 12. Johnosn, S. M., & Lebow, J. (2000). The coming of age couple therapy : A decade review. Journal of Marital and Family therapy, 26, 23-38.
 13. Kazak, A. (1989). Families of chronically ill children: A systems and social-ecological model of adaptation and challenge. Journol of Consulting and Clinical Psychology, 57, 25-30.
 14. Walker, J., Johnson, S. M., Manion, I., & Cloutier, P. (1996). Emotionally focused marital intervention for couples with chronically ill childern. Jounral of Counseling and Clinical Psychology, 4(5). 1029-1036.
 15. Walker, J., Johnson. S. M., Manion, I., & Cloutier, P. (2003). Emotionally Focused intervention for couples with chronically ill children : A two year follow- up. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 391-399.