دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، اسفند 1386 
تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه

حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ حسن پالاهنگ؛ ایرج سلطانی