تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره­وری و مشارکت اجتماعی موجب افزایش توجه محققان حوزه­های روان­شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی شده است. تحیقات تفاوت­هایی را در مورد میزان و منابع شادکامی زنان و مردان نشان داده­اند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین سهم عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه بود.نمونه تحقیق شامل 389 نفر بود که به شیوه تصادفی از بین همسران کارکنان این شرکت انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه ویژگی­های فردی، شغلی و خانوادگی بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد شادکامی در نمونــه مورد بررسی با رضایت زناشویی، خوش­بینی، شادکامی شوهران، حضور در اماکن مذهبی، ایمان قلبی به خدا، تعداد مسافرت سالانه، میزان تماشای تلویزیون، میزان فعالیت هنری، رضایت از زندگی و میزان ورزش هفتگی ارتباط معنادار مثبت و باسابقه بیماری عصبی، سابقه مراجعه به مشاور، سابقه بیماری جسمانی، ارتباط معـنـادار منفی دارد (05/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون گام­به­گام نیز نشان داد که هفت متغیر رضایت زناشویی، خوش­بینی، شادکامی شوهر، تماشای تلویزیون، سابقه بیماری عصبی، حضور در اماکن مذهبی و میزان مسافرت­های غیرکاری در مجموع 57% شادکامی زنان نمونه مورد بررسی را به­طور معناداری تبیین می­کند (05/0P<). به­طور کلی این نتایج بر توجه به اهمیت خانواده و افزایش رضایت زناشویی، خوش­بینی، ارائه خدمات روان­شناختی، گسترش فضای معنوی و تسهیلات تفریحی به عنوان عوامل مؤثر در شادی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. آرگایل، م. (1382). روان‌شناسی شادی (ترجمه م. گوهری، ح. نشاط دوست، ح. پالاهنگ، ف. بهرامی، م. کلانتری). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 2. بیانی، ع. ا. (1385). پایایی و روایی مقیاس افسردگی- شادکامی مک گریلو جوزف، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی. 29 (3)، 83-77.
 3. جعفری، ا.، عابدی، م. و لیاقتدار، م. (1383). بررسی میزان شادکامی و عوامل وابسته با آن در دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان. (گزارش طرح پژوهشی). دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 4. عابدی، م. ر.، میرشاه جعفری، ا. و لیاقتدار، م. ج. (1385). هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های دانشگاه اصفهان، فصلنامه اندیشه و رفتار. 12، (2): 100- 95.
 5. علی پور، ا. و نوربالا، ا. ع. (1378). بررسی مقدماتی و پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، فصلنامه اندیشه و رفتار؛ 5،(1و2)، 62-56.
 6. نشاط دوست، ح.، مهرابی، ح.، کلانتری، م.، پالاهنگ، ح. و سلطانی، ا. (1385). بررسی میزان شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه و همسران آن‌ها. (گزارش طرح پژوهشی). دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 7. Alvi, H. R. (2007). Correlatives of happiness in the university students of Iran. Journal of Religion and Health, 10, 1007-1017.
 8. Argyle, M., & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts. Personality and Individual Differences, 11, 1011-1017.
 9. Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas & R. J. M. Innes (Eds.), Recent advances in social psychology: An internationl perspective (pp. 189-203). North Holand: Elsevier.
 10. Crossley, A., & Langdridge, D. (2005). Perceived sources of happiness: A network analysis. Journal of Happiness Studies, 6, 2, 107-135.
 11. DeNeve, K. M., & Cooper, H. (1998). The happy personality: A meta- analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.
 12. Ellison, C. G. (1991). Religious involvement and subjective well-being. Journal of Health and Social Behaviors, 32, 30-99.
 13. Farnham, A., & Chon, A. (1999). Personality as a predictor of mental health and happiness in the east and west. Personality and Individual Differences, 27, 395-403.
 14. Fordyce, M. (1983). A program to increase happiness: Further studies. Journal of Personality and Social Psychology, 30(4), 483-498.
 15. Hills, P., & Argyle, M. (2001). Emotional stability as a major dimension of happiness. Personality and Individual Differences, 31, 1327-1364.
 16. Koivumaa-Honkanen, H., Honkanen, R., Koskenvuo, M., Kaprio, J.(2003). Self-reported happiness in life and suicide in ensuing 20 years. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38(5), 244-248.
 17. Larsen, R. J., & Diener, E. (1987). Emotional response intensity as a individual difference characteristic. Journal of Research in Personality, 21, 1-39.
 18. Maroukalis, E., &. Zervas, Y. (1993). Effects of aerobe exercise on mood of adult women. Perceptual and Motor Skills, 76, 795-801.
 19. Murphy, G. C., & Athanasoud, J. A. (1999). The effect of unemployment on mental health. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, 83-99.
 20. Myers, D. G. (1999). Close relationships and quality of life. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwrarz (Eds.), Well-Being: The Foundation of Hedonic (pp. 374-391). New York: Russell Sage.
 21. Pollner, M. (1989). Divine relation, social relations, social relations, and- being. Journal of Health and Social Behavior, 30, 92-104.
 22. Wood, W., Rhodes. N., & Whelan, M. (1989). Sex differences in positive well-being: A consideration of emotional style and marital status. Psychological Bulletin, 106, 249-264.