بررسی عمده ترین عوامل ایجادکننده درگیری های زناشویی در گروهی از دانشجویان متأهل در دانشگاه شیراز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عمده­ترین عوامل ایجادکننده درگیری­های زناشویی بود. گروه نمونه این مطالعه شامل 400 زن و مرد متأهل بـود (200 مرد و 200 زن). به منظور گردآوری اطلاعات از یک مقیاس مدرج هفت نمره­ای استفاده شد. این مقیاس شامل 5 سؤال در مورد ویژگی­های فردی و خانوادگی و 19 سؤال در مورد عمده­ترین عوامل درگیری­های زناشویی بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شش عامل خصوصیات شخصیتی، عشق و علاقه، مهارت­های ارتباطی، تعهد به زندگی، خصوصیات خانوادگی همسر و عدم پایبندی به اصول اخلاقی عمده­ترین عوامل ایجاد درگیری میان همسران می­ باشند. هم­چنین نتایج این تحقیق نشان داد که دو عامل کلی درگیری میان همسران فرآیندها و محتواهای خانواده می­باشند که در این میان عامل فرآیندها به­ طور عمده­ تری میان همسران ایجاد درگیری می­کند.

 1. Acitelli, L. K., Douvan, E., & Veroff, J. (1993). Perceptions of conflict in the first year of marriage: How important are similarity and understanding? Journal of Social and Personal Relationships, 10, 5-19.
 2. Barnes, H. L., & Olsen, D. H. (1985). Parental-adolescent communication and the circumplex model. Child Develpment, 56, 438-447.
 3. Burck, C. (1995). Developments in family therapy in the last five years. ACPC Review and Newsletter, 17, 247-253.
 4. Buss, D. M., Abbott, M., Angleitner, A., Asherian, A., Biaggio, A., Blanco-Villasenor, A., et.al. (1990) International preferences in selecting mates: A study of 37 cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 21, 5-47.
 5. Deal, J. E. (1996). Marital conflict and differential treatment of siblings. Family Process, 35, 333-346.
 6. Gangong, L. H., & Coleman, M. (2002). Family resilience in multiple contexts. Journal of Marriage and Family, 64, 346-348.
 7. Haan, L. D., Hawley, D. R., & Deal, J. E. (2002). Operationalizing family resilience: A methodological strategy. The American Journal of Family Therapy, 30, 275-291.
 8. Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562.
 9. Mackay, R. (2003). Family resilience and good child outcomes: An overview of the research literature. Social Policy Journal of New Zealand, 20, 98-118.
 10. Olson, D. H.(1999). Circumplex model of marital & family systems. Journal of Family Therapy, 22(2), 144-167.
 11. Patterson, J. M. (2002). Integrating family resilience and family stress therapy. Journal of Marriage and Family, 64, 349-360.
 12. Samani, S. (2005, June). Family process and content model. Paper presented in International Society for Theoretical Psychology Conference, Cape Town, South Africa.
 13. Samani, S. (2007). Spouse selection: Important criteria for Iranian youth. Psychological Report, 100, 59-65.
 14. Smith, G. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21, 154-158.
 15. Waller, M. A. (2001). Resilience in ecosystemic context: Evaluation of the concept. American Journal of Orthopsychiatry, 3, 1-8.
 16. Walsh, F. (1996). Family resilience: A concept and its application. Family Process, 35, 261-281.
 17. Walsh, F. (2003). Family resilience: A framework for clinical practice. Family Process, 42, 1-18.