بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 انستیتو روانپزشکی تهران

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

آسیب­ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده­های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می­­شوند و عوامل مؤثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق در یکی از مراکز پیشگیری و کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افـراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم­های مددکاری و مصاحبه­های روان­شناختی پرونده­های کلیه موارد ارجاعی طی سال­های 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون­های خی­دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضائیـه بـوده است (05/0P<)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آن­که تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می­یابد (05/0P<). مهم­ترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده­ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به­عنوان سنین آسیب­پذیری نسبت به بحران­های زناشویی، لزوم آگاه­سازی زوجین به­خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یاکاهش عوامل مؤثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت­های بی­مورد و نامناسب خانواده­های زوجین و بیماری روانی زوجین تأکید دارد.

 1. اسپنس، اچ. س. (1383). درمان اختلالات جنسی: دیدگاه شناختی- رفتاری (ترجمه ح. توزنده جانی، م. محمدی، ج. توکلی زاده و م. دهگان پور). تهران: پیک فرهنگ.
 2. استریت، ای. (1382). مشاوره خانواده؛ نظر و عمل در نگرش سیستمی (ترجمه م. تبریزی و ع. علوی‌نیا). تهران: فراروان.
 3. اولیری، د. هیمن.، جانگسما، آ. (1381). روان درمانی زوجین (ترجمه ف. عامری). تهران: برگ زیتون.
 4. برنشتاین، اف. اچ و برنشتاین، ام. تی. (1380). زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری- ارتباطی (ترجمه ح. پورعابدی نائینی و غ. منشئی). چاپ اول. تهران: رشد.
 5. بنی‌جمال، ش.، نفیسی، غ. و یزدی، س. م. (1383). ریشه‌یابی علل از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی- اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3، 170- 143.
 6. بیرامی، م. (1378). خانواده و آسیب شناسی آن. تبریز: آیدین.
 7. ثنایی، ب. (1379). نقش خانواده اصلی در ازدواج فرزندان. تازه ها و پژوهشهای مشاوره، 2، 46-41.
 8. درودی، ا. و رضوانی، م. (1383). آسیب‌شناسی خانواده های شهر مشهد و مقایسه شیوه‌های آموزش خانواده. نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 9. رحمت اللهی، ف. (1385). آسیب شناسی زندگی زناشویی در شهر اصفهان و ارائه مدلی جهت آسیب شناسی زندگی زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 10. نوابی نژاد، ش. (1380). مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران: انجمن اولیا و مربیان.
 11. یحیی زاده، ح. (1385). تأثیر وابستگی دارویی بر توافق زوجینی. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 12. Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. Journal of Marriage and Family, 59, 612- 624.
 13. Beach, S. R., & O׳Leary, R. D. (1993). Dysphoria and marital discord: Are dysphoria individuals at risk for marital maladjustment? Journal of Marital and Family Therapy, 19, 355- 368.
 14. Boisvert, J. M., & Ladouceur, R. (1995). Perception of marital problems and their prevention by Quebec young adults. Journal of Genetic Psychology, 159, 33-41.
 15. Booth, A., & Johnson, D. R. (1994). Declining health and marital quality. Journal of Marriage and the Family, 59, 218- 223.
 16. Gagnon, M. D., Hersen, M., Kabacoff, R. I., & Vanhasselt, V. B. (1999). Inter personal and psychological correlates of marital dissatisfaction in late life. Clinical Psychology Review, 19, 359- 378.
 17. Henry, R., & Miller, R. (2004). Marital problems occurring in midlife: Implication for couple therapists. The American Journal of Family Therapy, 32, 405- 417.
 18. Kelly, E. L., & Conley, J. J. (1987). Personality and compability: A prospective analysis of marital stability and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 27- 40.
 19. Kurdek, L. A. (1993). Predicting marital dissolution: A 5 year prospective longitudinal study of newly wed couples. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 221- 242.
 20. Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Journal of Family Relations, 43, 228- 237.
 21. Miller, R. B., Yorgason, J. B., Sandberg, J. G., & White, M. B. (2003). Problems that couples bring to therapy: A view across the family life cycle. The American Journal of Family Therapy, 31, 395- 407.
 22. Storasli, R. D., & Markman, H. J. (1990). Relationship problems in early stages of marriage: A longitudinal investigation. Journal of Family Psychology, 4, 80- 98.
 23. Voydanoff, P. (1990). Economic distress and family relations: A review of the eighties. Journal of marriage and Family, 52, 1099- 1115.
 24. Westman, M., Hamilton, V. L., Winokur, A. D., & Roziner, I. (2004). Cross over of marital dissatisfaction during military downsizing among Russian army officers and their spouses. Journal of Applied Psychology, 89, 769- 779.
 25. Whisman, M. A. (1999). Marital dissatisfaction and psychiatric disorders. Journal of Abnormal Psychology, 108, 701- 706.
 26. Whisman, M. A., Dixon, A. E., & Johnson, B. (1997). Therapists’ perspective of couple problems and treatment issues in couple therapy. Journal of Family Psychology, 11, 361- 366.