بررسی کیفیات مؤثر بر میزان مجازات ها و لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و در راستای اعمال اصل تفسیر کودک­ مدارانه، مقنن از پیش­ بینی برخی کیفیات مشدده که در نظام کیفری بزرگسالان وجود دارد، اجتناب ورزیده است. هم­چنین انعطاف­ هایی در لایحه مذکور برای پرهیز از فرآیند برچسب ­زنی نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار دیده می­ شود، لکن کاستی­ هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در سیاست جنایی افتراقی را دشوار می­ کند. از طرف دیگر کیفیات مخففه در راستای رعایت منافع اطفال و نوجوانان وجود دارد اما همانند کیفیات مشدده نیز در این­جا نقاط ضعفی در خصوص تبدیل مجازات ­ها و معاذیر قانونی مخففه وجود دارد، که این موارد بازبینی این لایحه را الزامی می­ نماید.

 1. آزمایش، ع، (1373)، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، محل انتشار: تهران.
 2. آزمایش، ع، ( 1374)، سمینار رویة قضایی، تقریرات، دانشگاه تهران، محل انتشار: تهران.
 3. آشوری، م، (1376)، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، محل انتشار: تهران.
 4. آنسل، م، (1375)، دفاع اجتماعی، ترجمه م. آشوری، و ع.ح، نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، محل انتشار: تهران.
 5. امیرارجمند، ا، (1381)، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، محل انتشار: تهران.
 6. اینوچنتی دایجست، (1997)، کودکان و خشونت، یونیسف، محل انتشار: تهران.
 7. اینوچنتی دایجست، (1998)، دادرسی ویژه نوجوانان، یونیسف، محل انتشار: تهران.
 8. دکتر باهری، م، (40 - 1339)، حقوق جزای‌ عمومی‌، تهران، محل انتشار: تهران.
 9. بولک، ب، (1382)، کیفر‌شناسی، ترجمه ع.ح، نجفی ابرندآبادی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، محل انتشار: تهران.
 10. پیمانی، ض، (1374)، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، نشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، محل انتشار: قم.
 11. تنکابنی، ف، (بی تا)، با مجازات‌های‌ اسلامی‌ آشنا شویم، نشر جهاد، محل انتشار: تهران.
 12. دانش، ت.ز، (1374)، اطفال و جوانان بزهکار، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، محل انتشار: تهران.
 13. شامبیاتی، هـ، ( 1383)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات ویراستار، چاپ دوازدهم، محل انتشار: تهران.
 14. صانعی، پ، (1374)، حقوق جزای عمومی، دو مجلد، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، محل انتشار: تهران.
 15. عباچی، م، (1380)، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، چاپ اول، محل انتشار: تهران.
 16. عبادی، ش، (1378)، حقوق کودک، نگاهی به حقوق کودک در ایران، جلد اول، انتشارات کانون، چاپ پنجم، محل انتشار: تهران.
 17. فدائی، ف، (1377)، روان‌شناسی‌ کیفری‌، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، محل انتشار: تهران.
 18. کاشفی اسمعیل زاده، ح، (1377)، کنفرانس علمی اطفال خیابانی، مؤسسه جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، محل انتشار: تهران.
 19. گلدوزیان، ا، (1372)، حقوق جزای‌ عمومی‌ ایران‌، جلد دوم، انتشارات ماجد، چاپ سوم، محل انتشار: تهران.
 20. مهرا، ن، (1378)، درآمدی بر جرم‌زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22، محل انتشار: دانشگاه شهید بهشتی.
 21. نجفی‌ابرندآبادی، ع. ح، (1378)، تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، محل انتشار: تهران.
 22. نجفی‌ابرندآبادی، ع. ح، (1377)، بزهکاری اطفال 1، تقریرات، دانشگاه شهید بهشتی، محل انتشار: تهران.
 23. نوربها، ر، (1383)، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات‌ کانون‌ وکلای‌ دادگستری‌ مرکز، چاپ‌ دهم، محل انتشار: تهران‌.
 24. Convention on the right of the child, 1989.
 25. U.N. guidelines for the prevention of juvenile delinquency, 1990, (Riyadh Rules).
 26. U.N. Standard minimums Rules for the administration of juvenile justice, 1985, (Beijing Rules).