اعتباریابی پرسشنامه چرخه مشکلات بین‌فردی در زوجین ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3 کارشناس ارشد مشاوره شغلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه چرخه مشکلات بین‌فردی و همبستگی آن با آزمون پنج عاملی شخصیت در زوجین ایرانی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه محقق اردبیلی بودند که از این بین 502 نفر در سال تحصیلی 95-94 به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند؛ روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و آزمون‌سازی بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه چرخه مشکلات رفتاری بین‌فردی (IPC-32) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO-5) بود. از روش آرایش تصادفی برای بررسی روایی ساختاری ابزار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آرایش تصادفی الگوهای نظمی مفروض (RTHOR) استفاده شد که برازش مناسبی را برای ساختار پرسشنامه چرخه مشکلات بین‌فردی نشان داد. تفاوت معناداری بین نمونه ایران و آمریکا وجود نداشت. زنان و مردان مشکلات بین‌فردی خود و همسران‌شان را به صورت مشابه و منطبق با ساختار چرخه‌ای IPC گزارش کردند. ضریب آلفای کرونباخ در خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه چرخه مشکلات بین‌فردی بین 70/0 تا 89/0 برآورد شده است. نتایج از نظر بعد بین‌فرهنگی نیز از این مدل حمایت می‌کند. همبستگی آن با آزمون پنج عاملی شخصیت نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ابعاد پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با چرخه بین‌فردی هم‌خوانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of interpersonal Circumplex questionnaire and its correlation with five-factor personality test in Iranian Couples

نویسندگان [English]

 • Ahmadreza Kiani Chalmardi 1
 • Yasaman Jamshdian 2
 • Zeinab Mazaheri 3
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A In Family Counseling
3 M.A in Career Counseling
چکیده [English]

This study aimed at to examine structural validity of Interpersonal Circumplex (IPC) and its correlation with Neo-5 in Iranian Couples. A sample of 502 persons in university of Mohaghegh Ardabily responded self-report and Spouse-report IPC and NEO-5 Questionnaire. Research method was Circumplex Model with Validity and Reliability coefficient. Randomization test of hypothised ordered relations showed proper fit for the structure of IPC (CI>0.70; P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interpersonal Circumplex
 • IPC Validation
 • Iranian Couples
 • Neo-5
 1. - ابراهیمی، آ و جان‌بزرگی، م (1387). رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی. روانشناسی و دین. (2)2. 119 ـ 107.
 2. امان‌الهی فرد، ع. (1384). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و عوامل فردی و خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره‌های دولتی شهر اهواز، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 3. نصیری زارچ، ز.، راجی، ح.، احمدی، غ.ر. (1392). رابطه بین هوش هیجانی و رضایت‌مندی زناشویی زوجین مناطق سه‌گانه شهر اصفهان. خانواده‌پژوهی. 9 (35).
 4. Alden, L. E., Wiggins, J. S., & Pincus, A. L. (1990). Construction of circumplex scales for the Inventory of Interpersonal Problems. Journal of personality assessment, 55(3 ـ 4), 521 ـ 536.
 5. Bakan, D. (1966). The duality of Human Existence: Isolation and Communication in Western Man. Boston: Beacon Press.
 6. Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). The NEO personality inventory.
 7. Costa, P. T., & McCrae, R. R. (2008). The revised neo personality inventory (neoـpiـ r). The SAGE handbook of personality theory and assessment, 2(2), 179 ـ 198.
 8. Diehl, M., Elnick, A. B., Bourbeau, L. S., & Labouvie ـ Vief, G. (1998). Adult attachment styles: Their relations to family context and personality. Journal of personality and social psychology, 74(6), 1656- 1669.
 9. Ebrahimi, A., Janbozorgi, M., (2009). [The relationship between communication skills and marital satisfaction]. Psychology and religion, 2(2), 107 ـ 119. [in Persian].
 10. Erikson, E. H. (1959). Identity and the life cycle: Selected papres
 11. Foa, U. G. (1965). Convergences in the analysis of the structure of interpersonal behavior. Psychological Review, 68(5), 341- 353.
 12. Ghaed, S. G., & Gallo, L. C. (2006). Distinctions among agency, communion, and unmitigated agency and communion according to the interpersonal circumplex, five ـ factor model, and social ـ emotional correlates. Journal of personality assessment, 86(1), 77 ـ 88.
 13. Gurtman, M. B. (1992). Trust, distrust, and interpersonal problems: a circumplex analysis. Journal of personality and social psychology, 62(6), 989-1002.
 14. Gurtman, M. B., & Pincus, A. L. (2000). Interpersonal Adjective Scales: Confirmation of circumplex structure from multiple perspectives. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(3), 374 ـ 384.
 15. Guttman, L. (1954). A new approach to factor analysis: The radix. In P. F. Lazarsfeld (Ed), Mathematical thinking in the social sciences. New York: Free Press.
 16. Helgeson, V. S., & Fritz, H. L. (2000). The implications of unmitigated agency and unmitigated communion for domains of problem behavior. Journal of personality, 68(6), 1031 ـ 1057.
 17. Helms, H. M. (2013). Marital relationships in the twenty ـ first century. In G. W. Peterson & K. R. Bush (Eds), Handbook of marriage and the family. Boston: Springer.
 18. Henderson, L., & Horowitz, L. M. (2006). Social allergens and frustrated interpersonal motives. In annual meeting of the Society for Interpersonal Theory and Research, Philadelphia, PA.
 19. Hogan, R. (1982). A socioanalytic theory of personality. In B. R. Schlenker(Ed), The self and social life. New York: Mc Graw Hill.
 20. Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. New Jersey Prentice Hall.
 21. Horowitz, L. M. (2004). Interpersonal foundations of psychopathology. Washington DC: American Psychological Association
 22. Horowitz, L. M., Dryer, D. C., & Krasnoperova, E. N. (1997). The circumplex structure of interpersonal problems. In R. Plutchick & H. R. Conte (Eds), Circumplex models of personality and emotions. Washington DC: American Psyehologieal Association.
 23. Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E., Baer, B. A., Ureño, G., & Villaseñor, V. S. (1988). Inventory of interpersonal problems: psychometric properties and clinical applications. Journal of consulting and clinical psychology, 56(6), 885-892.
 24. Horowitz, L. M., Wilson, K. R., Turan, B., Zolotsev, P., Constantino, M. J., & Henderson, L. (2006). How interpersonal motives clarify the meaning of interpersonal behavior: A revised circumplex model. Personality and Social Psychology Review, 10(1), 67 ـ 86.
 25. Laura, H. Lippman, & Bradford, W. (2013). World family map. Mapping family change and child well ـ being outcomes. An International Report from. al Report from.
 26. Leary, T. (1957). Interpersonal Diugnosis of Personulity. New York: Ronald.
 27. Lippa, R. A. (2001). On deconstructing and reconstructing masculinity–femininity. Journal of Research in Personality, 35(2), 168 ـ 207.
 28. Madison, J. K. (1997). Interpersonal assessment and therapy of eating disorders: A clinical application of a circumplex model. In R. Plutchik & H. R. Conte (Eds.), Circumplex models of personality and emotions. Washington DC: American Psychological Association.
 29. Markey, P. M., & Markey, C. N. (2009). A brief assessment of the interpersonal circumplex: The IPIP ـ IPC. Assessment, 16(4), 352 ـ 362.
 30. Markman, H., Stanley, S., & Blumberg, S. L. (1998). Fighting for your marriage: Positive steps for preventing divorce and preserving a lasting love. Family Court Review, 36(1), 95 ـ 95.
 31. McKeown, K. (2001). Fathers and Families: research and reflection on key questions.Dublin: Department of Health and Children.
 32. Moskowitz, D. S., Ho, M. H. R., & Turcotte ـ Tremblay, A. M. (2007). Contextual influences on interpersonal complementarity. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(8), 1051 ـ 1063.
 33. Nasiri Zarch, Z., Raji, H.A., Ahmadi, GR. (2013). [The Relationship Between Emotional Intelligence and Couples Marital Satisfaction in Three Regions of the Isfahan]. Journal of Family Research,9(3);325 ـ 341; 2013. [in Persian].
 34. Rounds, J. B., Tracey, T. J., & Hubert, L. (1992). Methods for evaluatingvocational interest structural hypotheses. Journal of Vocational Behavior, 40(2), 239 ـ 259.
 35. Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of personality and social psychology, 39(6), 1161 ـ 1178.
 36. Smith, T. W., Traupman, E. K., Uchino, B.N., Berg, C. A. (2010). Interpersonal Circumplex Descriptions of Psychosocial Risk Factors for Physical Illness: Application to Hostility, Neuroticism, and Marital Adjustment. Journal of Personality,78(3), 1011-1036.
 37. Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychology. New York: WW.
 38. Tracey, T. J. G. (2000). Analysis of circumplex models. In H. E. A. Tinsley & S. D. Brown (Eds), Handbook of applied multivariatestatistics and mathematical modeling. San Diego: Academic Press.
 39. Wiggins, J. S. (1979). A psychological taxonomy of trait ـ descriptive terms: The interpersonal domain. Journal of personality and social psychology, 37(3), 395- 412.
 40. Wiggins, J. S. (2003). Paradigms of personality assessment. Guilford Press.
 41. Wiggins, J. S., Phillips, N., & Trapnell, P. (1989). Circular reasoning about interpersonal behavior: Evidence concerning some untested assumptions underlying diagnostic classification. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 296- 305.
 42. Wiggins, J. S., Trapnell, P., & Phillips, N. (1988). Psychometric and geometric characteristics of the Revised Interpersonal Adjective Scales (IAS ـ R). Multivariate Behavioral Research, 23(4), 517 ـ 530.
 43. Wiggins, J. S., & Trapnell, P. D. (1996). A dyadic-interactional perspective on the Five- Factor Model. In J. S. Wiggins (Ed.), The Five- Factor Model of personality Theoretical perspective. New York: Guilford Press.