دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، تابستان 1397 
1. بازنمایی روابط خانوادگی در فصل‌های چهارگانه مجموعه تلویزیونی «پایتخت»

صفحه 7-22

محمدعلی هرمزی زاده؛ سیاوش صلواتیان؛ سید هادی قاسمی تبار


4. اعتباریابی پرسشنامه چرخه مشکلات بین‌فردی در زوجین ایرانی

صفحه 57-73

احمدرضا کیانی چلمردی؛ یاسمن جمشیدیان نائینی؛ زینب مظاهری


6. تجربه زیسته زنان از روابط فرازناشویی همسر: یک مطالعه پدیدارشناختی

صفحه 95-112

سارا کمالی؛ فریده عامری؛ زهره خسروی؛ محمد آرش رمضانی