دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، خرداد 1397 
کارکرد خانواده و گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان: نقش واسطه ای انسجام و آشفتگی هویت

صفحه 563-577

احسان نیک منش؛ محسن دهقانی؛ مجتبی حبیبی؛ صادق فلاح تفتی؛ سارا صلواتی