اثر روان درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر «بن‌مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر روان درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر «بن‌مایه تعارضی ارتباط » برافزایش رضایت زناشویی زوجین ایرانی بود. جامعه آماری شامل زنان و مردان متأهل ساکن شهر قم بودند که حداقل سه سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد. تعداد 30 آزمودنی که به شکل داوطلبانه انتخاب‌شده بودند، به‌تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش‌آزمون از طریق مقیاس رضایت زناشویی انریچ ارزیابی شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش دوره درمان روان پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر«بن‌مایه تعارضی ارتباط » را به‌طور کامل گذراندند. به‌منظور ارزیابی اثر درمان، هر دو گروه مجدداً در مرحله پس‌آزمون پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ را پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد، نمرات رضایت زناشویی و خرده مقیاس‌ها در گروه آزمایش به‌طور معنی‌دار افزایش‌یافته است. نتایج این وارسی نه‌تنها سودمندی روان درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر«بن‌مایه تعارضی ارتباط » را در کاهش مشکلات زناشویی برجسته می‌سازد؛ بلکه همچنین بر مبنای مفروضه‌های نظری این مدل درمانی، وجود مبانی این مشکلات در روابط پیشین زوجین را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

The effect of CCRT based Brief Psychodynamic Psychotherapy on marital satisfaction

نویسندگان [English]

 • Shamsoddin Ahmadi 1
 • Parviz Azadfallah 1
 • Hojjatollah Farahani 2
1 Department psychology,Tarbiat Modares university
2 Department psychology,Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Abstract:
The purpose of this study is to investigate the effect of short-term psychodynamic psychotherapy according to “core conflictual relationship theme” on improvement of marital satisfaction between Iranian couples. The study population consisted of men and women who were marrid inQom City three years had passed since their marriage.30 subjects who were selected through volunteer sampling, assigned randomly to experimental (15 subjects) and control (15 subjects) groups. Both groups were assessed by ENRICH marital satisfaction questionnaire in pre-test phase. experimental group passed a short-term psychodynamic psychotherapy according to “core conflictual relationship theme”. To evaluate the effect of treatment, both groups again replied to the ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire At the post-test phase. indicated that the scores of marital satisfaction and Subscales in the experimental group were significantly improved.
Short-term dynamic psychotherapy according to “core conflictual relationship theme” is an effective and reliable treatment to reduce marital problems and improve marital satisfaction. Moreover the results emphasize to the importance of early developmental problems of couples in the present marital dissatisfactions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital satisfaction- short-term dynamic psychotherapy- core conflictual relationship theme
 1. افشاری نیا، کرم و دلاور، علی. (1384). مقایسه میزان کار آیی درمان شناختی رفتاری و روش خودیاری (کتاب‌درمانی) و کنش متقابل دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی،2 (4)، 18-1.
 2. ثنایی، باقر. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 3. جراره، ج؛ طالع پسند، س. (1390). تأثیر مدیریت دفاع‌های تاکتیکی در رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر رضایتمندی زوج‌ها. مجله روانشناسی بالینی، 3(2)، 23-13.
 4. رئیسی، زهره و حسین پور، معصومه. (1395). مروری بر کاربرد روان‌درمانی پویشی. مجله علمی تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی، 21(1)، 58-51.
 5. سازمان ثبت‌احوال کشور، گزارش طلاق نه‌ماهه کشور، سال (1394).
 6. سلیمان نژاد، علیرضا. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی برنارضایتی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت‌معلم. تهران.
 7. سلیمانیان، علی. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی برنارضایتی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
 8. عابدی، احمد؛ مسیبی، عصمت و عریضی، حمیدرضا. (1392). فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی به‌صورت گروهی بر میزان رضایت زناشویی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 3 (2)، 259-233.
 9. فراهانی، حجت اله؛ قربانعلی پور، مسعود؛ برجعلی، احمد و مقدس، لیلا. (1386). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی برافزایش رضایت زناشویی. مجله مطالعات روانشناختی، 4 (3)، 72-57.
 10. فرامرزی، محبوبه؛ آزادفلاح، پ؛ هوارد، ا. پ؛ رسول‌زاده طباطبایی، ک و شکری شیروانی، ج. (1390). تأثیر روان درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر هسته تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه‌های گوارشی و شیوه‌های مقابله با تعارض بیماران سوءهاضمه کنشی. مجله روانشناسی بالینی، سال سوم، 4(پیاپی12)، 13-1.
 11. مبسم، س؛ دلاور، ع؛ کرمی، ا؛ ثنایی، ب و شفیع‌آبادی، ع. (1391). بررسی اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 9(3)، 77-97.
 12. Abbas, A; Bernier, D; Kisely, S; Town, J; & Johansson, R. (2015). Sustained reduction in health care costs after adjunctive treatment of graded intensive short-term dynamic psychotherapy in patients with psychotic disorders. Psychiatry Research, 228)3( 538–543.
 13. Abbass, A; Kisely, s; & Kroenke, K. (2009). short –term psychodyn a mic Psychotherapy For somatic disorders psychother psychosom. (78), 265-274.
 14. Abedi, A; Mosayebi, E; & Arizi, H. (2013). ]A Meta-analysis of the Effectiveness of Psychological Interventions on Marital Satisfaction[. Quarterly Journal of Counseling & Family Psychotherapy, 3(2) 233-259] in Persian. [
 15. Afsharinia, K; & Delavar, A; (2006). ]Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and self-help method (book therapy) and mutual interaction of two methods in increasing the marital satisfaction of couples[. Journal of Educational Psychology, 2(4) 13-30 ]in Persian. [
 16. Allan, A; Albert, S; John, G; & Allen, K. (2008). Intensive short-term dynamic psychotherapy For DSM-IV Personality Disorder. J Nerv Ment Dis. (196), 211-216.
 17. Anderson, M; Trudel, S; Bounader, L; Boyer, A; & Villeneuve, F. (2008). Effect of marital and sexual enhancement intervention for retired couples: The marital life and aging well program.Journal of sexologist, (17), 265-276.
 18. Arnold, R.W.V; & Min, D. (2004). Empowering couples program For married couples. Marriage and family. (7),237-253
 19. Bauer,G. p; & Kobos, J. c. (1993). Brieftherapy:short-term psychodynamic intervention,Northvale,New Herse.Jason Aronson.
 20. Book, H. E. (1998). How to practice brief psychodynamic psychotherapy: The core conflictual Relationship theme Method Washington Dc. American psychological Associatio
 21. Book, H. E. (2007). How to practice brief psychodynamic psychotherapy:the Core Conflictual Relationship theme method.4nd ed (pp.7-74).
 22. Bradbury, T. N; Beach, S. R; Fincham, F. D; & Nelson, G. M. (1996). Attributions and behavior in functional and dysfunctional marriages. Journal of Consulting and Clinical Psychology, (64), 569-576. Caban, A. M. (2004). The effects of marital conflict on sibling relationships. ProQuest Information and Learning Company.
 23. Curran, M; Ogolsky, B; Hazen, N; & Bosch, L. (2011). Understanding marital conflict 7 years later from parental representations of marriage. Family Process; 50, 2 ProQuest, p 221.
 24. Deshazer, S. (1985). putting differences to work. New York: Norton.
 25. Emery, R. E. (1982). Interparental conflict and the children of discord and divorce. Psychological خبرنامه, 92, 310-330
 26. Dilion, L. M; & Beechler, M, P. (2010). Marital Satisfaction and The Impact of Children in Cultures: A meta-Analysis. Journal of Evolutionary Psychology, 8, 7–22.
 27. Farahani, H; Ghorbanalipour, M; Borajali, A; & Moghaddas, L. (2007). ]determining the effectiveness of instruction lifestyle on increasing marital satisfaction[. journal of psychology studie, 4(3), 57-72] in Persia. [
 28. Faramarzi, M; Azadfallah, P; Book, H. E; Rasoolzadeh-Tabatabai, K; & Shokry-Shirvani, J. (2011). ]The Effect of Brief Core Conflictual Relationship Theme (CCRT) Psychoanalytic Psychotherapy in Improvement of Gastrointestinal Symptoms and Conflict Resolution Styles in Patients with Functional Dyspepsia[. Journal of Clinical Psychology, 3(4), 1-13 ]in Persian[.
 29. Fowers, J; & Olson, D.H. (1998). EnRICH marital inventory: A discriminate Validity and cross – Validation Assessment.journal of marital and family herapy. (15), 65-79.
 30. Gillpatrick, S. (2001). 9 Ways couples add conflict to conflict. Centerstone, Wellness program.
 31. Greef, AP. (2000). characteristics of family's that function well, journal fam issu, 21)8( 948-963. Harigopal, K. (1995). Conflict Management (Managing Interpersonal Conflict). London: Oxford and IBHpublishing.
 32. Jarareh, J; & Talepasand, S. (2011). ]The Effect of Tactical Defensese Management in short-term psychodynamic psychotherapy on Marital satisfaction[. Journal of Clinical Psychology, 3(2), 13-22]in Persian[.
 33. Karhan,T.F. (2009). The effect of Couple Communication Program on The conflict Resolution skills and active conflict tendencies of Turkish Couple,Journal of SeX&Marital Therapy,vol 34,issue,3
 34. Kramer, U; Pascual-Leone, A; Despland, J-N; & Roten, Y. (2015). One minute of grief: Emotional processing in short-term dynamic psychotherapy for adjustment disorder. Journal of Consuling and Clinical Psychology, 83(1), 187-198.
 35. Luborsky L. (1984). Principles of psychoanalytic psychotherapy: A manual for supportive/ expressive treatment. New York, Basic Books,
 36. Marmor, J. (1979). short-term dynamic psychotherapy.Amj psychiatry, 136, 149-155.
 37. Mobassem, S; Delavare, A; Karami, A; Sanai, B; & ShafiAbadi, A. (2012). ]Effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy on reducing marital conflicts in womens[. Quarterly Journal of Clinical Psychology, 9(3), 77-97 ]in Persian[.
 38. National سازمان for Civil Registration. IRAN. (2015). https:// www. Sabteahval.ir ]in Persion.[
 39. Rabino-Massa, E; Prost, M; & Boetsch, G. )2005). Social structure and consanguinity in a). (French mountain population (1550-1849. Hum. Biol, 77(2( 201-12.
 40. Rahim, M. A. (1986). Managing conflict in سازمان. J Soc Psychol, (126), 79-86.
 41. Raeesi, Z; & Hosinpoor, M. (2016). ]A Review on the Application of psychodynamic Psychotherapy[. Journal Scientific Specialty of Psychology, Educational Sciences and Social Sciences, 21(1), 51-58]in Persian[.
 42. Sanai, B. (2008). ]assessment scales of Family and Marriage[. Tehran: Besat Publication.]in Persian[
 43. Seruya, B.B. (1997). Empathic brief psychotherapy. New Jersey: Jason Aronson.
 44. Soleimanian, A. (1994). the effect of unrational thinking based on cognitive approach on marital satisfaction. master's Thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences. Tarbiat moallem University of Tehran] in Persian[.
 45. Soleimannejad, A. (1994). the effect of unrational thoughts on marital satisfaction, Masters Thesis: Tarbiat moallem University. Tehran ]in Persian[.
 46. Straussner, S. L. A; & Spiegel, B. R. (1996). An analysis of 12- step programs for substance abusers from adevelopmental perspective. Clin Soc Work J, (24), 299-309.
 47. Strenberg, R J,Hojjat, M. (1997). satisfaction in close relationship.New york, Gulfor, 67-71.
 48. Summers, F. (2008). نظری insularity and the crisis of psychoanalysis. Psychoanalytic
 49. Psychology, 25(3), 413-424.
 50. Tanigushi, S. T; Freeman, P. A;Taylor, S; & Malcarne, B. A. (2006). marital satisfaction in out door recreation.journal experi edui, 28(31), 253-265.
 51. TenHave–de Labije, J. (2010). The Collected Writings of Josette tenHave–de Labije. Tasora Books.
 52. Wood, N; Crane, D. R; Schaalje, G. B; & Law, D. D. (2005). What works for whom: A Meta-Analytic review of marital and couples therapy in reference to marital distress. The American Journal of Family Therapy, 33, 273-287.