دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز 1397 
2. اثربخشی مشاوره زوجی مبتنی بر مدل سرخوردگی کایزر بر کاهش سرخوردگی زناشویی زوجین

صفحه 183-199

نگار بهمنی؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده