مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی ناشی از اقتدار (ولایت) ابوین در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

از جمله حقوق غیرمالی مهم ناشی از نکاح، اقتدار (ولایت) ابوین بر فرزندان است. در حقوق ایران، ولایت پدر در خانواده بیشتر از مادر است و ولایت پدر بر تزویج اولاد صغیر، شرط بودن اذن وی در صحت ازدواج دوشیزه رشید و تحمیل تابعیت پدر بر فرزندان، از اختصاصات پدر است. با این همه، امر تربیت و تادیب فرزندان، ملاقات و امتثال اوامر و احترام، به پدر اختصاص ندارد و در مورد حضانت نیز قانون‌گذار به توازن حقوقی والدین نظر داشته است. در مقابل، حقوق پیشین فرانسه به قدرت مطلق پدری در خانواده معتقد و در این زمینه برای مادر جایگاه ویژه‌ای قایل نبود. اما با تصویب قانون ١٩٧1 میلادی، مادر نیز در کنار پدر دارای اقتدار مستقلی گردید و اقتدار ابوینی، جایگزین قدرت مطلق پدر در خانواده شد. بنابر این، نظم حقوقی کنونی ایران درباره اقتدار ابوین، در میانه نظم حقوقی پیشین و کنونی فرانسه قرار دارد. نوشتار حاضر، با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است که حدود اقتدار ابوین بر فرزندان در ایران را بررسی کند و وجوه تشابه و افتراق آن را با حقوق فرانسه مورد سنجش قرار دهد و با لحاظ تحولات اجتماعی، الگوی مناسبی برای تحولات حقوقی احتمالی در این زمینه ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Non-Financial Rights Arising from Parental Authority in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

 • Alireza Alipanah 1
 • Mehrangiz Shahmoradi Zavareh 2
1 Assistant Professor of Shahid Beheshti University
2 Student of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The Parental Authority over Children is regarded as one of the most important non-financial rights resulted from marriage. Based on Iranian law, The authority of the Father is more than that of the Mother. The father's authority is on the coupling of the minor, his authorization to verify the marriage of Miss and the imposition of father's nationality on the children are idiosyncratic to the father. However, the right of training and meeting the children are not merely attributed to the father. In the case of child custody, the legislator has also balanced the parental rights. In contrast in France, the absolute Paternal Power in the past was replaced by the Parental Authority through the Act 1971 by attributing to the mother an Independent Authority along with the father. Thus, the present situation of Iran lies in the midst of the past and present legal order of France. This paper seeks to study the limitations of the authority of both parents over children in Iran and to examine the similarities and differences with French law in order to present a suitable model for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal Patterns of Family Management
 • Paternal power
 • Parental Authority
 • Father's non financial rights
 1. - Aamili, M. (1977). Vasayel Al Shia Ela Tahsil Masayel Al Shareya. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 2nd ed [In Arabic].
 2. - Aamili, M. (1992). Nahayat Al-Maram Fi Sharh Mokhtasare Sharā'il Al-Eslam. Qom, Eslami Pub [In Arabic].
 3. - Act about (Permission) Respecting to Personal Status… (1933) [In Persian].
 4. - Act about protection of children (2002) [In Persian].
 5. - Al-Hilli, H. (1997). Rules of Ahkam..., Vol 3, Qom, Nashr Eslami Pub [In Arabic].
 6. - Al-Hilli, H. (1998). Tadhkirat al-fuqaha. Vol 2, Tehran, maktibat al-murtazawia [In Arabic].
 7. - Al-Hurr al-Aamili, M. (1977). Wasā'il al-Shīʿa. Vol 14. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 2nd ed [In Arabic].
 8. - [Autorite parentale: delegation partage au profit de la compagne de la mère], Jugement rendu par Tribunal de grande instance de Paris.,(2013). n° 12/35092, AJ Famille.[In French].
 9. - Benghozi, P. (2001). [Autorite Parentale Legale, Autorite Parentale Legitime, L'autorite et le lien, Press Le Divan familial], 1 N° 6 [In French].
 10. - Cadars Beaufour, C. (2012). [L'exercice de l'autorite parentale par le chef d'entreprise], AJ Famille [In French].
 11. - Cass. civ. 1e, 26 juin 2013, n°12-14. 392, Aj famille 2013, 499; RTD civ. 2013, 590. [In French].
 12. - Cass. civ. 1re, 10 mai 1977, Bull. civ. I, n°213. [In French].
 13. - Cass. civ. 1re, 14 janvier 2009, Dr. famille 2009, n°41. [In French].
 14. - Cass. civ. 1re, 22 mars 1961, D. 1961, n. R. Savatier. [In French].
 15. - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2000, Bull. civ. I, n°262, RTD civ. 2001. [In French].
 16. - Cass. civ. 1re, 26 janvier 1994, D. 1995, 226, n. Choain. [In French].
 17. - Cass. civ. 1re, 4 juillet 2006, Bull. civ. I, n°339; JCPG 2006. II. 10177; Dr famille 2006, n°188; RTD civ. 2006. [In French].
 18. - Code civil, Dalloz, PDF, le 01 janvier 2017 [In French].
 19. - Courbe, P. (2008). Droit de la famille. 5e edition, Sirey universite [In French].
 20. - Criminal Act (2013) [In Persian].
 21. - Dayani, A. (2009). Family Law [Marriage & dissolution]. Tehran, Mizan Pub [In Persian].
 22. - [Delegation-partage de l'autorite parentale au sein d'un couple homosexuel: evolution jurisprudentielle], Jugement rendu par Tribunal de grande instance de Creteil, AJ Famille, 2011, n° 10/06078 [In French].
 23. - [Delegation-partage de l'autorite parentale: consequence de la separation de deux ex-pacsees], Jugement rendu par Tribunal de grande instance d'Annecy, n° 09/02356, AJ Famille, 2010 [In French].
 24. - Fazel Lankarani, M. (2001). Tafsil Al-Shariat..., Marriage. Qom, Fegh A'eme Pub [In Arabic].
 25. - Hoseini, V. (2011). Authority of Man over the Family in Iranian Law And..., Master dissertation in private law, Faculty of Law, Allameh Tabataba'i University [In Persian].
 26. - http://www.isna.ir/news/96042011610/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8% [In Persian].
 27. - Jaziri, A. (1998). Al-Feghh Ala Al-Mazaheb Al-Arba At. Vol 4, Beirut: Dar Al-Saghalein [In Arabic].
 28. - Juba'i al'Amili, Z. (1995). Masalek Al-Afham..., Vol 8, Qom, Moassese Al-ma'aref Al-eslamiye [In Arabic].
 29. - [Juge aux affaires familiales], Fiches d'orientation, Dalloz, Août 2016. [In French].
 30. - Kar, M. (1997). Iranian women's Political rights, Tehran, Roshangaran Pub [In persian].
 31. - Kar, M. (1999). [Legal status of a woman in a family and compare it with rights of Man]. Revue Iran nameh, Numero 68-69 [In Persian].
 32. - Katouzian, N. (2010). Civil Law: Family. Vol: 2, Tehran, Sahami Enteshar Pub [In Persian].
 33. - Khomeini, R. (2000). Tahrir al-Wasilah. Vol 2, Tehran, Moassese Tanzim & Nashr Asaar Imam Khomeini [In Arabic].
 34. - Leteve, L. (2013). Égalite Democratique Et Fonction Parentale: L'experimentation De La Limite. Thèse de doctorat en psychologie, Sous la direction de Jean-Daniel Causse, Universite Paul Valery-Montpellier III [In French].
 35. - Makarem Shirazi, N. (1990). Anwar al-Fuqahah. Vol 1, Qom, Emam Al-Momenin [In persian].
 36. - Malaurie, P.; Fulchiron, H. (2016). Droit De La Famille, LGDJ, 5e edition [In French].
 37. - Mbala, F. (2011). [Divorce pour faute et autorite parentale], AJ Famille [In French].
 38. - Moghniye, M. (1998). personal status. Vol 4, Tehran, Moassese Al-Sadegh, 3rd ed [In Arabic].
 39. - Mohaghegh Damad, M. (2016). Family Law In Islamic Jurisprudence [Marriage & dissolution]. Oloom eslami Pub [In Persian].
 40. - Naeemi, Z. (2012). Civil Solidarity Pact In French Law. Master dissertation in law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University [In Persian].
 41. - Naghibi, A. (2008).[ daughter's Independence in marriage...], Revue Nedaye Sadegh, Numero 49 [In Persian]. In: http://www.ensani.ir/fa/content/66190/default.aspx
 42. - Poitiers, 28 avril 1999 ; JCP 2002, IV, 1305; RTD civ. 2002, 286, obs. Hauser; Juris-Data n°156231. [In French].
 43. - Probert, R. (2001). From lack of status to contract: assessing the French Pacte Civil de Solidarite. Journal of Social Welfare and Family Law 23 (3) [In French].
 44. - Renaut, M. (2017). Histoire Du Droit De La Famille, 2e edition, editions-ellipses [In French].
 45. - Roshan, M. (2017). Family Law. Tehran, Jungle Pub [In Persian].
 46. - Saffar, M. J. (2011). Lessons of family law, Tehran, Jungle Pub, 3rd ed [In Persian].
 47. - Schnapper, B. (1980). [La correction paternelle et le mouvement des idees au dix-neuvième siècle (1789-1935)], Revue Historique, T. 263, Fasc. 2 (534) Published by: Presses Universitaires de France [In French].
 48. - Shaykh Tusi, M. (1970). Al-Nahayat Fi Mojarad Al-Feghh..., Beirut: Dar Al-kotob al-arabi [In Arabic].