پیش‌بینی کیفیت مراقبت‌گری در روابط زناشویی براساس سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و عزت-نفس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش عزت نفس و ادراک از سبک‌های فرزندپروری والدین در پیش‌بینی سبک‌های مراقبت‌گری دانشجویان متأهل بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1395 است که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 245 نفر از آن‌ها انتخاب شده و به ابزارهای مراقبت‌گری، مقیاس عزت نفس و سبک‌های فرزندپروری والدینی ادراک‌شده پاسخ دادند. پس از اجرای پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات جمع‌آوری‌شده به وسیله شاخص‌های آمار توصیفی و هم‌چنین روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس و صمیمیت عاطفی، ابعاد مجاورت و حساسیت را به صورت مثبت و معنادار، و طرد، ابعاد مجاورت و حساسیت را به صورت منفی و معناداری پیش‌بینی می‌کنند (05/0P<). هم‌چنین نتایج نشان داد که عزت نفس، فزون‌حمایتگری و صمیمیت عاطفی، بعد کنترل را به صورت منفی و معنادار و طرد، بعد کنترل را به صورت مثبت و معناداری پیش‌بینی می‌کنند (05/0P<). هم‌چنین نتایج نشان داد که عزت نفس و صمیمیت عاطفی، بعد وسواس را به صورت منفی و معناداری پیش‌بینی می‌کنند (05/0P<). یافته‌ها مورد بحث قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the quality of caregiving in marital relations based on Perceived parenting styles and self-esteem

نویسندگان [English]

 • Vafa Mostafa
 • Hajar Falahzade
 • Reyhane Rezapour Faridian
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Aim: Caregiving styles have been conceptualized as supportive, affective and compassionate behaviors among couples, which includes emotional access and responsiveness, caring responsiveness and interaction with the partner. The purpose of this study was to determine the role of self-esteem and perception of parental parenting styles of married students in predicting their careging styles. Methods: this is a descriptive correlational study. The statistical population of the present study was all married male students of shahid beheshti university of Tehran in 2016. That 245 of them were selected by available sampling method and they completed the Caregiving Inventory (Kunce & Shaver, 1994), Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) and Perceived Parenting Styles (Dirik, Yorulmaz & Karanci, 2015). The data were analyzed by pearson correlation and multivariate regression. Findings: The results showed that self-esteem, warmth and emotional intimacy, predicts the proximity and sensitivity positively and significantly, and the rejection, negatively and significantly predicts the proximity and sensitivity (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caring Styles
 • Self-Esteem
 • Perceived Parenting Styles
 1. امانی، ا؛ سهرابی، ا؛ باقری، ل؛ ن، غ. (1396). اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی‌آلایشی و بخشایشگری میان‌فردی زوجین. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1396، 7، 1، (پیاپی 23): 45-64.
 2. امانی، ا. (1394). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر عزت-نفس و تعهد زناشویی زوجین. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، دوره 5، شماره 2، شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-1.
 3. بشارت، م ع؛ هوشمند، س ن؛ رضازاده، س م ر؛ لواسانی، م غ. (1394). پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان براساس سبک-های فرزندپروری والدین. رویش روانشناسی، سال 4، شماره 12، پاییز 1394.
 4. تابع‌جماعت، م ر. (1387). رابطه شیوه های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی، آفتاب. ص 8.
 5. حاتمی‌زرگران، ز. (1392). بررسی تاثیر شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده بر عزت-نفس در بین دانش‌آموزان مدارس راهنمایی. ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 6. حشمتی، ر؛ قره‌داغی، ع؛ جعفری، ع؛ قلیزادگان، م. (1395). پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی با آگاهی از شناسه‌های جمعیت‌شناختی، ذهن تمام‌عیار و تاب‌آوری هیجانی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1396، 7، 1، (پیاپی 23): 1-22.
 7. ذهبیون، ش؛ حسینی، م ا. (1396). مدل تاثیر علی سبک‌های فرزندپروری و الگوهای ارتباطی خانواده، تعهد به مدرسه و حرمت خود در آمادگی اعتیاد دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر آبادان. دانش و فناوری در روانشناسی کاربردی، سال 18، شماره 1، بهار 1396، (پیاپی 67) صص 109-100.
 8. علیزاده، ت؛ فراهانی، م ن؛ شهرآرای، م؛ علیزادگان، ش. (1384). بررسی رابطه بین عزت-نفس و منبع کنترل (درونی-بیرونی) با استرس ناباروری زنان و مردان نابارور در شهر تهران. فصلنامه باروری و ناباروری، بهار 1384، دوره 6، شماره 2، صفحه 204-194.
 9. فردوسی، ن؛ احمدی، س ا؛ بهرامی، ف. (1396). تاثیر مداخله روان-آموزشی ایرانی برگرفته از دیدگاه دلبستگی در سازش-یافتگی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1396، 7، 1 (پیاپی 23): 85-102.
 10. قنبری، ب؛ حاتمی، ا؛ اسمعیلی، م؛ فرحبخش، ک. (1390). رابطه بین سبک‌های فرزندپروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال 2، شماره 3، پاییز 1390.
 11. ملک‌آسا، م. (1394). نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش‌بینی تعهد زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
 12. مهدوی‌نیسیانی، ز؛ محمدی‌فخرآبادی، م؛ مصطفایی، ش؛ صالحی، م. (۱۳۹۵). رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با عزت-نفس و نگرش به ازدواج در دختران مبتلا به سندرم شکست عاطفی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس، https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_402.html
 13. نقدی، ه؛ حاتمی، م؛ کیامنش، ع؛ نوابی‌نژاد، ش. (1396). هم‌سنجی تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله‌مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1396، 7، 1 (پیاپی 23): 23-44.
 14. References:
 15. Alea, N., & Vick, S. C. (2010). The first sight of love: Relationship-defining memories and marital satisfaction across adulthood. Memory, 18(7), 730-742.
 16. Amato, P. R., & Booth, A. (2001). The legacy of parents' marital discord: consequences for children's marital quality. Journal of personality and social psychology, 81(4), 627.
 17. Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child development, 887-907.
 18. Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic psychology monographs, 75(1), 43-88.
 19. Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental psychology, 4(1p2), 1.
 20. Baumrind, D. (1973). The development of instrumental competence through socialization. In Minnesota symposium on child psychology (Vol. 7, pp. 3-46).
 21. Baumrind, D. (1989). Rearing competent children. In W. Damon (Ed.), Child development today and tomorrow (pp. 349-378). San Francisco, CA: Jossey-Bass
 22. Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent development. The encyclopedia of adolescence, 2, 746-758.
 23. Blais, M. R., Sabourin, S., Boucher, C., & Vallerand, R. J. (1990). Toward a motivational model of couple happiness. Journal of personality and Social Psychology, 59(5), 1021.
 24. Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Attachment; John Bowlby. Basic Books.
 25. Bowlby, J. (1982). Attachment And loss: vol. 1. Attachment (2 nd ed). New York: Basic Books. (Original ed. 1969).
 26. Buri, J. R. (1989). An Instrument for the Measurement of Parental Authority Prototypes. Personality and psychology bulletin. 14. 271-287.
 27. Burke, M. U. (2006). Familial influence on self-efficacy: Exploring the relationship between perceived parenting style, current social support, and self-efficacy beliefs in a sample of non-traditional college students. Unpublished doctoral dissertation, Capella University. Retrieved from http://proquestumi. com/pqdlink.
 28. Burnett, S., & Wright, K. (2002). The relationship between connectedness with family and self-esteem in University students.
 29. Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J., & Kashy, D. A. (2005). Perceptions of conflict and support in romantic relationships: the role of attachment anxiety. Journal of personality and social psychology, 88(3), 510.
 30. Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2000). A safe haven: an attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of personality and social psychology, 78(6), 1053.
 31. Collins, N. L., & Ford, M. B. (2010). Responding to the needs of others: The caregiving behavioral system in intimate relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 27(2), 235-244.
 32. Collins, N. L., Ford, M. B., Guichard, A. C., Kane, H. S., & Feeney, B. C. (2010). Responding to need in intimate relationships: Social support and caregiving processes in couples. Prosocial motives, emotions, and behavior: The better angels of our nature, 367-389.
 33. Cox, M. J., & Paley, B. (1997). Families as systems. Annual review of psychology, 48(1), 243-267.
 34. Cox, M. J., & Paley, B. (2003). Understanding families as systems. Current directions in psychological science, 12(5), 193-196.
 35. Cramer, D. (2003). Acceptance and need for approval as moderators of self-esteem and satisfaction with a romantic relationship or closest friendship. The Journal of psychology, 137(5), 495-505.
 36. Curran, M., Ogolsky, B., Hazen, N., & Bosch, L. (2011). Understanding marital conflict 7 years later from prenatal representations of marriage. Family process, 50(2), 221-234.
 37. Darling, N., Cohan, C. L., Burns, A., & Thompson, L. (2008). Within-family conflict behaviors as predictors of conflict in adolescent romantic relations. Journal of Adolescence, 31(6), 671-690.
 38. DİRİK, G., Yorulmaz, O., & KARANCI, A. N. (2015). Assessment of Perceived Parenting Attitudes In Childhood: Turkish Form of The S-EMBU for Children. Turk Psikiyatri Dergisi, 26(2).
 39. Edalati, A., & Redzuan, M. R. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American Science, 6(4), 132-137.
 40. Einav, M. (2014). Perceptions about Parents' Relationship and Parenting Quality, Attachment Styles, and Young Adults’ Intimate Expectations: A Cluster Analytic Approach. The Journal of psychology, 148(4), 413-434.
 41. Erol, R. Y., & Orth, U. (2013). Actor and partner effects of self-esteem on relationship satisfaction and the mediating role of secure attachment between the partners. Journal of Research in Personality, 47(1), 26-35.
 42. Erol, R. Y., & Orth, U. (2014). Development of self-esteem and relationship satisfaction in couples: Two longitudinal studies. Developmental psychology, 50(9), 2291.
 43. Emery, R. E. (2014). Families as systems: some thoughts on methods and theory. In Emerging methods in family research(pp. 109-124). Springer International Publishing.
 44. Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2001). Predictors of caregiving in adult intimate relationships: an attachment theoretical perspective. Journal of personality and social psychology, 80(6), 972.
 45. Fincham, F. D., & Bradbury, T. N. (1993). Marital satisfaction, depression, and attributions: A longitudinal analysis. Journal of personality and social psychology, 64(3), 442.
 46. Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of general psychology, 4(2), 132.
 47. George, C., & Solomon, J. (1999). Attachment and caregiving: The caregiving behavioral system. Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications, 649-670.
 48. George, C., & Solomon, J. (2008). The caregiving system: A behavioral systems approach to parenting. Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications, 2, 833-856.
 49. Howard, K. S. (2010). Paternal attachment, parenting beliefs and children's attachment. Early Child Development and Care, 180(1-2), 157-171.
 50. Johnson, M. D., Nguyen, L., Anderson, J. R., Liu, W., & Vennum, A. (2015). Pathways to romantic relationship success among Chinese young adult couples: Contributions of family dysfunction, mental health problems, and negative couple interaction. Journal of Social and Personal Relationships, 32(1), 5-23.
 51. Kim, J., Talbot, N. L., & Cicchetti, D. (2009). Childhood abuse and current interpersonal conflict: The role of shame. Child abuse & neglect, 33(6), 362-371.
 52. Knapp, D. J., Durtschi, J. A., Clifford, C. E., Kimmes, J. G., Barros‐Gomes, P., & Sandberg, J. (2016). Self‐esteem and caregiving in romantic relationships: Self‐and partner perceptions. Personal Relationships.
 53. Knee, C. R., Lonsbary, C., Canevello, A., & Patrick, H. (2005). Self-determination and conflict in romantic relationships. Journal of personality and social psychology, 89(6), 997.
 54. Kunce, L. J., & Shaver, P. R. (1994). An attachment-theoretical approach to caregiving in romantic relationships. In Sections of this chapter were presented at the 6th International Conference on Personal Relationships, Orono, ME, Jul, 1992.. Jessica Kingsley Publishers.
 55. Kurman, J., Rothschild-Yakar, L., Angel, R., & Katz, M. (2015). How good am I? Implicit and explicit self-esteem as a function of perceived parenting styles among children with ADHD. Journal of attention disorders, 1087054715569599.
 56. Mäkikangas, A., Kinnunen, U., & Feldt, T. (2004). Self-esteem, dispositional optimism, and health: Evidence from cross-lagged data on employees. Journal of research in personality, 38(6), 556-575.
 57. Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Schutte, N. S., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2010). The five-factor model of personality and relationship satisfaction of intimate partners: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 44(1), 124-127.
 58. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. Advances in experimental social psychology, 35, 53-152.
 59. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. Guilford Press.
 60. Mikulincer, M., Shaver, P. R., Bar-On, N., & Sahdra, B. K. (2014). Security enhancement, self-esteem threat, and mental depletion affect provision of a safe haven and secure base to a romantic partner. Journal of Social and Personal Relationships, 31(5), 630-650.
 61. Milevsky, A., Schlechter, M., Netter, S., & Keehn, D. (2007). Maternal and paternal parenting styles in adolescents: Associations with self-esteem, depression and life-satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 16(1), 39-47.
 62. Millings, A., Walsh, J., Hepper, E., & O’Brien, M. (2013). Good partner, good parent: Responsiveness mediates the link between romantic attachment and parenting style. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(2), 170-180.
 63. Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (1996). The benefits of positive illusions: Idealization and the construction of satisfaction in close relationships. Journal of personality and social psychology, 70(1), 79.
 64. Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (1996). The self-fulfilling nature of positive illusions in romantic relationships: love is not blind, but prescient. Journal of personality and social psychology, 71(6), 1155.
 65. Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (2000). Self-esteem and the quest for felt security: how perceived regard regulates attachment processes. Journal of personality and social psychology, 78(3), 478.
 66. Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. (2010). Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths.
 67. Oosterwegel, A., Field, N., Hart, D., & Anderson, K. (2001). The Relation of Self‐Esteem Variability to Emotion Variability, Mood, Personality Traits, and Depressive Tendencies. Journal of Personality, 69(5), 689-708.
 68. Orth, U., Robins, R. W., & Widaman, K. F. (2012). Life-span development of self-esteem and its effects on important life outcomes. Journal of personality and social psychology, 102(6), 1271.
 69. Overbeek, G., Stattin, H., Vermulst, A., Ha, T., & Engels, R. C. (2007). Parent-child relationships, partner relationships, and emotional adjustment: A birth-to-maturity prospective study. Developmental Psychology, 43(2), 429.
 70. Patrick, H., Knee, C. R., Canevello, A., & Lonsbary, C. (2007). The role of need fulfillment in relationship functioning and well-being: a self-determination theory perspective. Journal of personality and social psychology, 92(3), 434.
 71. Peloquin, K., Brassard, A., Lafontaine, M. F., & Shaver, P. R. (2014). Sexuality examined through the lens of attachment theory: Attachment, caregiving, and sexual satisfaction. The Journal of Sex Research, 51(5), 561-576.
 72. Raboteg-Saric, Z., & Sakic, M. (2014). Relations of parenting styles and friendship quality to self-esteem, life satisfaction and happiness in adolescents. Applied Research in Quality of Life, 9(3), 749-765.
 73. Rholes, W. S., Simpson, J. A., & Blakely, B. S. (1995). Adult attachment styles and mothers' relationships with their young children. Personal Relationships, 2(1), 35-54.
 74. Rholes, W. S., Simpson, J. A., & Friedman, M. (2006). Avoidant attachment and the experience of parenting. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(3), 275-285.
 75. Robinson, K. J., & Cameron, J. J. (2012). Self-esteem is a shared relationship resource: Additive effects of dating partners’ self-esteem levels predict relationship quality. Journal of Research in Personality, 46(2), 227-230.
 76. Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale (RSE). Acceptance and commitment therapy. Measures package, 61, 52.
 77. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self‐regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self‐determination, and will?. Journal of personality, 74(6), 1557-1586.
 78. Salsali, M., & Silverstone, P. H. (2003). Low self-esteem and psychiatric patients: Part II–The relationship between self-esteem and demographic factors and psychosocial stressors in psychiatric patients. Annals of General Hospital Psychiatry, 2(1), 3.
 79. Scharf, M., & Mayseless, O. (2008). Late adolescent girls’ relationships with parents and romantic partner: The distinct role of mothers and fathers. Journal of Adolescence, 31(6), 837-855.
 80. Sciangula, A., & Morry, M. M. (2009). Self-esteem and perceived regard: How I see myself affects my relationship satisfaction. The Journal of social psychology, 149(2), 143-158.
 81. Seiffge-Krenke, I., Overbeek, G., & Vermulst, A. (2010). Parent–child relationship trajectories during adolescence: Longitudinal associations with romantic outcomes in emerging adulthood. Journal of adolescence, 33(1), 159-171.
 82. Selcuk, E., Zayas, V., & Hazan, C. (2010). Beyond satisfaction: The role of attachment in marital functioning. Journal of Family Theory & Review, 2(4), 258-279.
 83. Shackelford, T. K. (2001). Self-esteem in marriage. Personality and Individual Differences, 30(3), 371-390.
 84. Shulman, S., Zlotnik, A., Shachar-Shapira, L., Connolly, J., & Bohr, Y. (2012). Adolescent daughters’ romantic competence: The role of divorce, quality of parenting, and maternal romantic history. Journal of youth and adolescence, 41(5), 593-606.
 85. Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Nelligan, J. S. (1992). Support seeking and support giving within couples in an anxiety-provoking situation: The role of attachment styles. Journal of personality and social psychology, 62(3), 434.
 86. Stieglitz, J., Gurven, M., Kaplan, H., & Winking, J. (2012). Infidelity, jealousy, and wife abuse among Tsimane forager–farmers: testing evolutionary hypotheses of marital conflict. Evolution and Human Behavior, 33(5), 438-448.
 87. Stinson, D. A., Logel, C., Holmes, J. G., Wood, J. V., Forest, A. L., Gaucher, D., ... & Kath, J. (2010). The regulatory function of self-esteem: testing the epistemic and acceptance signaling systems. Journal of personality and social psychology, 99(6), 993.
 88. Stroud, C. B., Durbin, C. E., Saigal, S. D., & Knobloch-Fedders, L. M. (2010). Normal and abnormal personality traits are associated with marital satisfaction for both men and women: An actor–partner interdependence model analysis. Journal of Research in Personality, 44(4), 466-477.
 89. Srivastava, R., & Joshi, S. (2014). Relationship between self-concept and self-esteem in adolescents. International Journal of Advanced Research, 2(2), 36-43.
 90. VanDenBerghe, E. (2000). The enduring, happy marriage: Findings and implications from research. Strengthening our families, 16-28.
 91. Varzaneh, A. H., Fathi, E., & Esmaeily, M. (2014). The mediating role of secure attachment style in the relationship between authoritative parenting style and personal commitment in marital relationship among married women. 1 Prediction of internet addiction based on the identity style, feeling of loneliness and fear of intimacy, 238.
 92. Verdi, M. (2004). Effect of assertiveness training on assertiveness, self esteem and responsibility first year of high school students education a Ahwaz area. Education Res Council Khozestan province.
 93. Voss, K., Markiewicz, D., & Doyle, A. B. (1999). Friendship, marriage and self-esteem. Journal of Social and Personal Relationships, 16(1), 103-122.
 94. Zarbakhsh, M., Dinani, P. T., & Rahmani, M. (2013). The relationship between sexual self-esteem and all its components with marital satisfaction in athletic women of Tehran. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(2), 200.
 95. Zeidner, M., & Kloda, I. (2013). Emotional intelligence (EI), conflict resolution patterns, and relationship satisfaction: Actor and partner effects revisited. Personality and Individual Differences, 54(2), 278-283.
 96. Zeigler-Hill, V., Fulton, J. J., & McLemore, C. (2011). The role of unstable self-esteem in the appraisal of romantic relationships. Personality and Individual Differences, 51(1), 51-56.
 97. References in Persian:
 98. Alizadeh, Toran; Farahani, Mohammad Naghi; Shahrari, Mehrnaz; Alizadegan, Shahrzad. (2005). The study of relationship between self-esteem and the source of control (internal-external) with infertility stress in women and men infertile in Tehran. Journal of Reproduction and Infertility, Spring 2005, Volume 6, Issue 2, Pages 194-204.
 99. Amani Ahmad. (2015). The Effectiveness of Group Reality Therapy on Self-esteem and Marital Commitment of Couples. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy, Volume 5, Issue 2, Successive Number 18, Spring and Summer 2015, p. 1-23.
 100. Amani, Ahmad; Sohrabi; Ahmad; Bagheri; Lila; Nasiri Hanis; Ghaffar. (2017). The Effectiveness of Adlerian group Counseling on couples intimacy and interpersonal forgiveness. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2017, 7, 1 (23): 45-64.
 101. Besharat, Mohammad Ali; Hooshmand, Seyedeh Naimeh; Rezazadeh, Seyed Mohammad Reza; Lavassani, Masoud Gholamali. (2015). Predicting childrens marital satisfaction in terms of parenting styles. Journal of Rooyesh-e- Ravanshenasi, Year 4, No. 12, Autumn 2015.
 102. Ferdosi, Nasrin; Ahmady, Seyed Ahmad; Bahrami, Fatemeh. (2017). The effect of the Iranian Psycho-educational Intervention derived from the Attachment theory on the Marital Adjustment. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2017. Vol. 7, N. 1 (23), 85-102.
 103. Ghanbari, Bahram; Hatami, Abolfazl; Esmaeili, Masoumeh; Farahbakhsh, Kiumars. (2011). The relationship between parenting styles, attachment and marital commitment in married women of Allameh Tabatabaee University. Quarterly Journal of Women's Sociology, Vol. 2, No. 3, Autumn 2011.
 104. Hatami Zargaran, Zahra. (2013). The investigation effect of perceived parenting styles on self-esteem among school children. 6th International Congress of Children and Adolescents Psychiatry, Tabriz University of Medical Sciences.
 105. Heshmati, Rasoul, Gharadaghi, Ali, Jafari, Eisa; Gholizadegan, Maryam. (2016). prediction of marital burnout in couples seeking divorce with knowledge of demographics characteristics, mindfulness, and emotional resilience. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2017. Vol. 7, N. 1 (23), 1-22.
 106. Jamaat Tabe, Mohammad Reza. (2008). The relationship of Attachment Styles with Marital Satisfaction, Aftab. P 8.
 107. Mahdavi Nisiani, Zohreh; Mohammadi Fakhrabadi, Maryam; Mostafaei, Shadi; Salehi, Maryam. (2016). The relationship between perceived parenting styles with self-esteem and attitude toward marriage in girls with emotional failure syndrome. the first international conference on modern research in the field of educational sciences, psychology and social studies of iran, Qom, Permanent Secretariat of the Conference.
 108. Malek Asa, Maryam. (2015). The role of interactive patterns and caring behaviors in predicting marital commitment. Master's thesis for Family Therapy, Family Research Institute, Shahid Beheshti University.
 109. Naghdi, Hadi; Hatami, Mohammad; Kayamanesh, Alireza; Navobinejad, Shokoh. (2017). The comparison of the effect of emotion focused couples therapy and the problem-centered systemic therapy on marital conflict of spouses of the men under treatment of substance dependence. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2017. Vol. 7, N. 1 (23): 23-44.
 110. Zahabioun, Shahla; Hoseyni, Mahboobehsadat. (2017). Modeling the Causal Relationships Between Parenting style and communication pattern Family, Commitment School and Self-esteem on Potential to Addiction among Secondary school Girls in Abadan. Knowledge & Technology in Applied Psychology, Vol. 18, No. 1, Spring 2017, (Continuous No. 67), Pages 100-109.