دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، اسفند 1397 
همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی

صفحه 303-326

مهدی کرمانی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ زهرا برادران کاشانی