پیش بینی قصه های عشق بر اساس سبک های دفاعی و خودپنداره

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف مطالعه همبستگی حاضر، بررسی نقش سبک های دفاعی و خودپنداره بر قصه عشق زنان و مردان متاهل بود. 350 نفر از دانشجویان متاهل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1395 که بین سنین 20-45 سال بودند بر اساس نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند و  به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه سبک های دفاعی اندروز و همکاران (1993)، پرسشنامه قصه عشق استرنبرگ (1998) و پرسشنامه 6 عاملی خودپنداره استک (1994) پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان داد که بین خرده مقیاس های خودپنداره و قصه های عشق افراد، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک های دفاعی با قصه های عشق افراد، رابطه وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیان داشت که قصه های عشق افراد از طریق سبک های دفاعی و خودپنداره آنان قابل پیش بینی است. از این نتایج می توان در حوزه مشاوره زوجین استفاده نمود.کلید واژه ها : قصه عشق، خودپنداره، سبک های دفاعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

prediction of Love story based on defense mechanisms and self-concept

نویسندگان [English]

  • Nasim Nouri 1
  • Nesa Ramezan 2
1 professor of Islamic Azad University-South Tehran Beranch
2 student of Islamic Azad University South Tehran Beranch
چکیده [English]

The aim of the present research was to investigate the roles of defence mechanisms and self-concepts of married males and females in the prediction of their love stories. A correlation study was designed to evaluate the relationships. A population of 350 married students (20-45 years old) of Islamic Azad Universities of Tehran were selected based on non-random sampling method. The data was collected by Defence Style Questionnaire (Andrews, 1993), Sternberg's Love Story scale(?,?), and six-factor Self-concept scale (Stack, ?). Pearson correlation and multiple-variable regression by SPSS Software was used for data analysis. The research findings revealed a significant positive relationship between the sub-scales of self-concept and love story. Moreover, a relationship between defence styles and love stories was found. According to the regression results, subscales of love story could be predicted by defence styles and self-concept. These findings in the area of intimate relationships can be useful for couple therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love story- Defense mechanisms- Self-Concept
  1. - مقالات داخلی و خارجی
  2. - کتاب
  3. - پایان نامه