نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی با توجه به نقش عوامل شخصیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری شامل زنان و مردان متأهل ساکن شهر قزوین بودند که حداقل یک سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد. بدین منظور 300 نفر (150 مرد و 150 زن متأهل) به صورت در دسترس پرسش‌نامه‌های اطلاعات دمـوگرافیک، خانواده مبدأ (FOS)، سازگـاری زنـاشویی (DAS) و سنجش صفات پنج‌گانه شخصیتی (NEO-FFI) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مسیر؛ از طریق آزمون بوت استرپ تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد خودمختاری خانواده مبدأ و هم‌چنین صمیمیت خانواده مبدأ اثر مستقیمی بر سازگاری زناشویی دارند، هم‌چنین در رابطه خودمختاری خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی عامل شخصیتی روان‌آزرده‌خویی نقش میانجی دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت تجارب خانواده مبدأ و عوامل شخصیتی افراد ممکن است با سطوح بهتر یا بدتر سازگاری زناشویی همراه باشد. در واقع هرچه فرد از خانواده مبدأ مستقل‌تر باشد و صمیمیت بیشتری با آن‌ها داشته باشد، انتظار می‌رود که عامل شخصیتی روان‌آزرده‌خویی در او پایین بوده؛ یعنی بیشتر قادر به کنترل تکانه‌های خود بوده و قوی‌تر از دیگران با استرس کنار بیاید و این خود باعث می‌شود که در نهایت به سازگاری زناشویی بالاتری برسد. 

عنوان مقاله [English]

relationship between autonomy and intimacy of the family of origin with marital adjustment: role of personality factors

نویسندگان [English]

 • leila ahmadi 1
 • leili panaghi 2
 • mansoreh sadat sadeghi 3

1 Shahid Beheshti University Family Research Institute

2 science Committee of Shahid Beheshti University Family Research Institute

3 science Committee of Shahid Beheshti University Family Research Institute

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between autonomy and intimacy of the family of origin and marital adjustment: with respect to the role of personality factors have been studied. The study population consisted of men and women who were married in Qazvin city and at least one year was passed of their marriage. For this purpose, we recruited 300 subjects (150 married men and 150 married women) and they answered to the demographic information, family of origin Scale (FOS), dyadic adjustment scale (DAS) and measure five personality traits (NEO-FFI) respectively . Data were analized using path analysis, through Bootstrap test. The results showed that the autonomy and intimacy of the family of origin have direct impact on marital adjustment. Also personality factors have role of mediator in relation to the autonomy of the family of origin with marital adjustment and intimacy of the family of origin with marital adjustment. Based on the results, it can be said that experience of the family of origin and personality factors may be associated with levels of marital adjustment.In fact, if a person benefits of upper Autonomy and intimacy of the family of origin, is expected to be temperamental in his neurotic personality was low, the more able to control their shakes and much stronger than others deal of stress, and it makes the end to reach a higher marital adjustment

 1. ثنایی، ب.، علاقبند، س.، فلاحتی، ش.، هومن، ع. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.
 2. حسینیان، س.، یزدی، س. م.، جاسبی، م. (1386). رابطه بین سطح سلامت خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان دبیر آموزش و پرورش شهرستان کرج. پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی دانشگاه اصفهان. (7)3، 76-63.
 3. حسینی، ز.، خلقی، ز.، جابری، س.، صدیقی، آ.، صالحی، و.، تفویضی، م.، جزایری، ر.، فاتحی زاده، م.آ. (1392). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زوجین متعارض و عادی با استفاده از پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو. مجله پزشکی قانونی، 19 (1 و 4)، 173-165.
 4. فرحبخش، کیومرث (1390). همبستگی بین ویژگی‌های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی،
 5. (2)6، 60-35.
 6. کرمی، آ. (1388). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس سطح سلامت خانواده مبدأ. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 38 (1)، 118-103.
 7. کری، ج. (2010). نظریه‌ها و کاربست مشاوره و روان‌درمانی، ترجمه ی. سیدمحمدی (1389) تهران: ارسباران.
 8. گروسی فرشی، م. ت. (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.
 9. ملازاده، ج. (1381). رابطه سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبک‌های مقابله‌ای در فرزندان شاهد. رساله دکترا روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 10. Anderson, J. R., Johnson, M. D., Liu, W., Zheng, F., Hardy, N. R., & Lindstrom, R. A. (2013). Young adult romantic relationships in Mainland China: Perceptions of family of origin functioning are directly and indirectly associated with relationship success. Journal of Social and Personal Relationships, 31(7), 871-887.
 11. Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62(4), 964-980.
 12. Buboltz, W. C., Johnson, P., & Woller, K. M. (2003). Psychological Reactance in College Students: Family‐of‐Origin Predictors. Journal of Counseling & Development, 81(3), 311-317.
 13. Carr, A. (2000). family therapy concepts, process and practice. New York: John Wiley.
 14. Cory, J. (2010). Theories and application of counseling and psychotherapy (Y. Seyedmohamadi, Trans.). Tehran: Arasbaran [in Persian].
 15. Davies, P. T., & Lindsay, L. L. (2004). Interparental conflict and adolescent adjustment: Why does gender moderate early adolescent vulnerability? Journal of Family Psychology, 18(1), 160.
 16. Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce?: The relationship between marital processes and marital outcomes. New York: Psychology Press.
 17. Farahbakhsh, k. (2011). The correlation between perceived characteristics of family of origin and current family and their relation with marital conflict. Quarterly Counseling Culture and psychotherapy, 6(2), 35-60 [in Persian].
 18. Garossy Farshi, M. T. (2001). New personality evaluation (the application of factor analysis in studies of personality). First Edition. Tabriz: The publication of Daniel and society pazhooh [in Persian].
 19. Hosseini, Z., kholghi, Z., jaberi, S., Sedighi, A., Salehi, V., Tafvizi, M., Jazayeri, R., Fatehizadeh, M. A. (2013). Comparison personality Future of conflicting and ordinary couple with use Ir-J Forensic Med. Scientific Journal of Forensic Medicine. 19 (1,4), 165-173 [in Persian].
 20. Hosseiniyan, S., Yazdi, S., Jasbi, M., (2007). [Relationship between level of the origin family health and marital satisfaction among female teachers of secondary school in Karaj]. Journal of educational and psychological research, (7) 3, 63-76 [in Persian].
 21. Karami, A. (2009). Review psychometric properties and normalization of family-of-origin health scale. Journal of consuling research and development. 38 (1), 103-118 [in Persian].
 22. Mollazadeh, C. (2002). The relation between Marital Adjustment with Personality Future and coping styles in control children. Phd thesis in Psychology, Tarbiat Modares University [in Persian].
 23. sanaei, b., alaghband, s., Falahati, sh., human,a., (2008). Family and marriage scales complied. Tehran: Institute publishing beasat [in Persian].
 24. Shaver, P. R., & Brennan, K.A (1992). Attachment styles and the big-five personality traits. Their connections with each other and with romantic relationship outcomes. The society for personality and social psychology, 18, 536-545.
 25. Bagarozzi, D. (2001). Enhancing intimacy in marriage. New York: Routledge.
 26. Caughlin, J. P., Huston, T. L., & Houts, R. N. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety interpersonal negativity, and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 326-336.
 27. Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. Journal of personality and social psychology, 38 (4), 668-678.
 28. Delaney, M. E. (1996). Across the Transition to Adolescence Qualities of Parent/Adolescent Relationships and Adjustment. The Journal of Early Adolescence, 16(3), 274-300.
 29. Donnellan, M. B., Conger, R. D., & Bryant, C. M. (2004). The Big Five and enduring marriages. Journal of Research in Personality, 38(5), 481-504.
 30. Dmitrieva, J., Chen, C., Greenberger, E., & Gil‐Rivas, V. (2004). Family relationships and adolescent psychosocial outcomes: Converging findings from Eastern and Western cultures. Journal of Research on Adolescence, 14(4), 425-447.
 31. Falcke, D., Wagner, A., & Mosmann, C. P. (2008). The relationship between family-of-origin and marital adjustment for couples in Brazil. Journal of Family Psychotherapy, 19(2), 170-186.
 32. Furman, W., Simon, V. A., Shaffer, L., & Bouchey, H. A. (2002). Adolescents’ working models and styles for relationships with parents, friends, and romantic partners. Child development, 73(1), 241-255.
 33. Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Master thesis, Psychology Department, Harvard University Press.
 34. Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2008). Family Therapy: An overview. LosAngeles: Thomas Brooks/Cole.
 35. Gottman, J.M.)1994(. What predicts divorce: The relationship between marital processes and marital outcomes. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 36. Habibi, M., Hajiheydari, Z., & Darharaj, M. (2015). Causes of Divorce in the Marriage Phase From the Viewpoint of Couples Referred to Iran’s Family Courts. Journal of Divorce & Remarriage, 56(1), 43-56.
 37. Haws, W. A., & Mallinckrodt, B. (1998). Separation-individuation from family of origin and marital adjustment of recently married couples. American Journal of Family Therapy, 26(4), 293-306.
 38. Holman, T. B., & Birch, P. J. (2001). Family-of-origin structures and processes and adult children’s marital quality. In Premarital prediction of marital quality or breakup. New York: Springer.
 39. Hovestadt, A. J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W., & Fine, M. (1985). A Family‐of‐Origin Scale. Journal of Marital and Family Therapy,11(3), 287-297.
 40. Johnson, M. D., Nguyen, L., Anderson, J. R., Liu, W., & Vennum, A. (2015). Pathways to romantic relationship success among Chinese young adult couples Contributions of family dysfunction, mental health problems, and negative couple interaction. Journal of Social and Personal Relationships, 32(1), 5-23.
 41. Karney. B., & Bradbury, T. (1997). Neuroticism, marital interaction, and the trajectory of marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1075-1092.
 42. Kenneth, R.O., & Stephanie, N.(2007). Five-factor Personality Similarity and marital adjustment. Social Behavior and Personality: An International Journal, 27(3), 309-314.
 43. Levant, R. F. (1995). A new psychology of men. New York: Basic Books.
 44. Maskarin, A. S., Conger, R. D., Martin, M. J., Donnellan, M. B., Masyn, K. E., & Lorenz, F. O. (2013). Romantic relationships in early adulthood: Influences of family, personality, and relationship cognitions. Personal Relationships, 20(2), 356-373.
 45. MC. Care, R.R., & Costa, P.T. (2004). A contemplated revision of NEO five factor inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36: 587-596.
 46. Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.
 47. Nakao, K., Takaishi, J., Tatsuta, K., Katayama, H., Iwase, M., Yorifuji, K., & Takeda, M. (2000). The influences of family environment on personality traits. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 54(1), 91-95.
 48. Roberto-Forman, L. (2002). Transgenerational marital therapy. Clinical Handbook of Couples Therapy, 118-150.
 49. Solomon, B. C., & Jackson, J. J. (2014). Why do personality traits predict divorce? Multiple pathways through satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 106(6), 978-996.
 50. Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 1(38) 15-28.
 51. Waring, E. M., Tillman, M. P., Frelick, L., Russell, L., & Weisz, G. (1980). Concepts of intimacy in the general population. The Journal of nervous and mental disease, 168(8), 471-474.
 52. Watson, D., Hubbard, B., & Wiese, D. (2000). General traits of personality and affectivity as predictors of satisfaction in intimate relationships: Evidence from self-and partner-ratings. Journal of personality, 68(3), 413-449.
 53. Weiss, J.M. (2014). Marital Preparation, Experiences, and Personal Qualities in a Qualitative Study of Individuals in Great Marriages, Master thesis, Psychology Department, Utah State University.
 54. Whitton, S.W. (2008). Prospective associations from family-of-origin interactions to adult marital interactions and relationship adjustment. Journal of Family Psychology. 22 (2), 274-286.