نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر امید و شادی زوجین بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر از زوج‌های شهر نیشابور انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود که با استفاده از پرسشنامه امید اشنایدر و همکاران (1991) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (1989) مورد بررسی قرار گرفتند. بسته آموزشی قدردانی در این پژوهش برگرفته از مطالعات قمرانی (1389) و شاوت ول (2012) بود که با هدف پژوهش حاضر همسو شد. گروه آزمایش بسته آموزشی قدردانی به روش ایمونز را به مدت 9 جلسه دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. تحلیل یافته‌های به دست آمده نشان داد پس از تعدیل پیش‌آزمون، تفاوت میانگین نمرات شادی و امید در گروه کنترل و آزمایش معنادار بود (01/0p<) و گروه آزمایش پس از دریافت آموزش قدردانی، شادی و امید بیشتری را نشان دادند. بر این اساس می‌توان بیان داشت شکل‌گیری یا گسترش یکی از هیجانات مثبت همانند قدردانی توانسته است به شکل‌گیری یا گسترش سایر هیجانات مثبت مانند شادی و امید در زوجین کمک کند. همچنین آموزش قدردانی سبب شد تا افراد منابع حمایتی بیشتری را در اختیار داشته باشد، لذا امید بیشتری را تجربه می‌کند و با افزایش هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفی، شادی بیشتری را تجربه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emmons Gratitude Training on life Hope and Happiness Young couples in Neishabour city

نویسندگان [English]

 • hasan azargoon
 • mohammadbagher kajbaf
 • amir ghamarani

Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Esfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Emmons Gratitude Training on Hope and happiness. For the purpose of this study, 40 young couples in Neyshabour city were selected. The present study is a quasi-experimental research with control and experimental group. The experimental group received Gratitude Training for 9 sessions and the control group did not receive anything. The analysis of the findings shows that the mean scores of Hope and happiness of the subjects different between groups (control and experimental groups), after the adjustment of the pre-test (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gratitude- Hope-Happiness
 1. سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، آ. (1396). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 2. خجسته‌مهر، ر.، شیرالی نیا، خ.، عطاری، ی. (1387). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجین شهر اهواز. پژوهش‌های مشاوره، 7(27)، 96-81.
 3. عیسی زادگان، ع.، سلمان پور، ح.، احمدی، ع.، قاسم‌زاده، آ. (1395). تمایل به بخشش، قدردانی، امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 11(42) 111-95.
 4. قمرانی، آ. (1389). اثربخشی آموزشی قدردانی بر امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیرشاهد و ایثارگر. پایان‌نامه دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان.
 5. مؤیدصفاری، ز.، محدودی‌زمان، م.، امیرسرداری، ل.، حبی، ع. (1393). بررسی رابطه بین میزان قدردانی و شادکامی با سلامت روان زنان در خانواده‌های نظامی شمال شرق تهران. مجله ابن سینا. فصلنامه پزشکی ابن سینا، ۱۶ (۱ و ۲): ۶7-۶1.
 6. Adib Rad, N., Mahdavi, I. (2005). Comparison of the communication beliefs of women referring to the judiciary and women wishing to continue the common life of Tehran city. Family Planning Quarterly, 1(2),137-131.
 7. Algoe, S. B. (2012). Find, remind, and bind: The functions of gratitude in everyday relationships. Social and Personality Psychology Compass, 6, 455ـ 469.
 8. Algoe, S. B., Fredrickson, B. L., & Gable, S. L. (2013). The social functions of the emotion
 9. of gratitude via expression. Emotion, 13(4), 605-609.
 10. Algoe, S. B., Haidt, J., & Gable, S. L. (2008). Beyond reciprocity: gratitude and relationships
 11. in everyday life. Emotion, 8(3), 425-429.
 12. Anand, P. (2016). Happiness Explained. UK. Oxford University Press Argyle, M. (2013). The psychology of happiness. New York: Routledge.
 13. Avey. J. B., Luthans, F., Smith, R. M., Palmer, N. F.(2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. J Occup Health Psychol,15(1),17-28.
 14. Behzadipour, S., Sadeghi, A., Sepahmansour. M. (2016). A Study on the Effect of Gratitude on Happiness and Well Being. Asian Journal of Health Psychology, 1(2),65-72.
 15. Bernardo, A. B. (2014). Hope in early adolescence: Measuring internal and external locus- of-hope. Child Indicators Research, 8(3) 289-308.
 16. Bhattacharjee, A., Cassie, M. (2014). Happiness from Ordinary and Extraordinary Experiences. Journal of Consumer Research, 41(1), 1-17.
 17. Bono, G., McCullough, M. E. (2006). Positive responses to benefit and harm: Bringing forgive-ness and gratitude into cognitive psychotherapy. Journal of Cognitive Psychotherapy.20 (2),147-158.
 18. Carr, D. (2016). Perspectives on gratitude: An interdisciplinary approach. New York: Routledge.
 19. Chan, W. D. (2013). Subjective well-being of Hong Kong Chinese teachers: The contribution of gratitude, forgiveness, and the orientations to happiness. Teaching and Teacher Education, 32(1), 22-30.
 20. Chang. C. E., Jilana, Z., Yu. T., Lin, J., Muyan, M., Hirsch, K. J. (2015). Relation Between Sexual Assault and Negative Affective Conditions in Female College Students: Does Loss of Hope Account for the Association?, Journal of Interpersonal Violence, 1, 1-18.
 21. Csikszent mihalyi, M. (2009). Flow. In Lopez, S. J. (Ed.), The encyclopedia of positive psychology. New Jersey: WileyBlachwell.
 22. Dattilio, F. M., & Epstein, N. B. (2005). Introduction to the special section: The Role of Cognitive Behavioral Interventions in Couple and Family Therapy. Journal of Martial and Family Therapy, 31(1) 7-13.
 23. Du, H., Bernardo, A., Yeung. S. S (2015). Locus-of-hope and life satisfaction: The mediating
 24. roles of personal self-esteem and relational self-esteem. Personality and Individual Differences, 83, 228-233.
 25. Qamarani, A., Kajbaf, M., B., Arizi, H., R., Amiri, S. (2009). The Effect of Teaching Education on the Rate of Hope, Resilience, Optimism and Happiness of Students. Ph.D.
 26. Thesis in Psychology, University of Isfahan[in Persian].
 27. Emmons, R. A., Mishra. A. (2011). Why Gratitude Enhances Well-Being: What We Know, What We Need to Know. UK: Oxford university press.
 28. Emmons, R. A. (2004). The psychology of gratitude: An introduction. In R. A. Emmons & M. E. McCullough (Eds), The psychology of gratitude. UK: Oxford University Press.
 29. Emmons, R. A., & Hill, J. (2001). Words of gratitude for mind, body, and soul. Pennsylvania:Templeton Foundation Press.
 30. Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of
 31. Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389.
 32. Emmons, R. A., & Mishra, A. (2011). Why gratitude enhances well-being: What we know, what we need to know. In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & M. F. Steger (Eds), Series in positive psychology. Designing positive psychology: Taking stock and moving forward. UK: Oxford University Press.
 33. Emmons, R. A. (2008). Gratitude, subjective well-being, and the brain. In M. Eid & R. J. Larson (Eds), The Science of Subjective Well-Being. New York:Guilford Press.
 34. Fredrickson, B. L., Tugade, M. M., Waugh, C. E., &Larkin, G. R. (2003).What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the unitted states on September 11th,2001. Journal of Personality an Social Psychollogy, 84(2), 365- 376.
 35. Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. Advances in Experimental Social Psychology, 47(1), 1-53.
 36. Froh, J. J.,Kashdan, T. B.,Ozimkowski, K. M., & Miller, N. (2010). Who Benefits the Most From a Gratitude Intervention in Chhildren and Adolescents? Examining Positive Affect as a Moderator. Journal of Positive Psychology, 4(5), 408-422.
 37. Furnham, A. & Christofawer, I. (2007). Personality traits, emotional intelligence, and multiple happiness. North American Journal of Psychology, 9(1) 439-462.
 38. Graham, M. C. (2014). Facts of Life: ten issues of contentment. Colorado: Outskirts Press.
 39. Huffman, J. C., DuBois, C. M., Healy, B .C., Boehm, J .K., Kashdan, T .B., Celano, C .M.
 40. Denninger, J. W., & Lyubomirsky, S. (2014). Feasibility and utility of positive psychology exercises for suicidal inpatients. General Hospital Psychiatry, 36(1), 88-94.
 41. Issazadegan, A., Salmanpour, H., Ahmadi, A., Ghasemzadeh, A. (1395). Role of Tendency to Forgive, Gratitude, Hope and Subjective well-being in Life Satisfaction. Journal of management system, 11 (42), 95-111[in Persian].
 42. Jacobson, N., and Gurman, A., (1995). Clinical Handbook of couple therapy. New York: Guilford.
 43. Khojasteh Mehr, R., Attari, S., & Shiralinia, K. (2008). The Effect of Communication Skills Training on Communication Patterns and Positive Feeling Toward Spouse. Quarterly Counseling Research and Development, 7 (27) 81-96 [in Persian].
 44. Konstan, D. (2016). The freedom to feel grateful: The view from classical antiquity. In D.
 45. Carr (Ed), Perspectives on gratitude: An interdisciplinary approach. New York: Routledge. Lacewing, M. (2016). Can non-theists appropriately feel existential gratitude?. Religious Studies, 52(2), 145-16
 46. Lambert , N. M., Graham, S. M., & Fincham, F. D. (2009). A prototype analysis of gratitude: varieties of gratitude experiences. Pers Soc Psychol Bull, 35(9),1193 ـ 1207
 47. Lee, S. (2017). Effect of Gratitude Training Program on Dental Hygiene Students’ Gratitude Disposition, Self-Esteem, and Happiness. J Dent Hyg Sci, 17(5), 405-412.
 48. Lundblad, A. M., Hansson, K. (2006). Couples therapy; effectiveness of treatment and long- term follow-up. Journal of Family Therapy, 28(2),136-152.
 49. Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well- being?. Current Directions in Psychological Science, 22(1), 57-62.
 50. Moayed Saffari, Z., Mahdoodi Zaman, M., Amir Sardari, L., Hobi, A. (1393). Evaluation the relationship between gratitude, happiness and mental health among women in military families. Ebnesina-Journal of Medical,16 (1and 2), 61-67[in Persian].
 51. McConnell, T. (2016). Gratitude’s value. In Carr, D. (Ed). Perspectives on gratitude: An interdisciplinary approach. London: Routledge.
 52. McCullough, M. E., & Witvliet, C. V. O. (2002). The psychology of forgiveness. In Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (Ed). Handbook of positive psychology. UK: Oxford University Press.
 53. McCullough, M. E., Kimeldorf, M. B., & Cohen, A. D. (2008). An adaptation for altruism the social causes, social effects, and social evolution of gratitude. Current directions in psychological science, 17(4), 281-285.
 54. McCullough, M. E., Tsang, J. A., & Emmons, R. A. (2004). Gratitude in intermediate affective terrain: Links of grateful moods to individual differences and daily emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 295−309.
 55. Myrskylä, M., Margolis, R. (2014). Happiness: before and after the kids. Demography, 51(5),1843-66.
 56. Naseem, Kh. (2018). Job Stress, Happiness and Life Satisfaction: The Moderating Role of Emotional Intelligence Empirical Study in Telecommunication Sector Pakistan, J. Soc. Sci. Hum. Stud, 4(1) 7-14.
 57. Nowak, M. A., & Roch, S. (2007). Upstream reciprocity and the evolution of gratitude. Proceedings of the Royal Society of London B. Biological Sciences, 274(1610), 605-610.
 58. Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Charactr strengths and virtues: A handbook andclas-sification. Washington DC: American Psycholigical Association.Proyer, R. T., Ruch, W., & Buschor, C. (2013). Testing strengths-based interventions: A preliminary study on the effectiveness of a program targeting curiosity, gratitude, hope, humor, and zest for enhancing life satisfaction. Journal of Happiness Studies, 14(1), 275-292.
 59. Rashid, T. (2008). Positive Psychotherapy.In S. J. Lopez (Ed), Theencyclopedia of positive psychology. NY: WileyBlackwell.
 60. Riesch, S. K., Jackson, N. M., & Chanchong, W. (2003). Communication approaches to parent-child conflict: Young adolescence to young adult. Journal of Pediatric Nursing, 18(4),244-256.
 61. Sansone, R. A., & Sansone L. A. (2010). Gratitude and Well Being: The Benefits of Appreciation. Psychiatry (Edgmont),7(11), 18-22.
 62. Sarmad, Z., Bazargan, A., Hejazi, A. (2002). Research methods in behavioral scien-ces.Tehran: Agah [in Persian].
 63. Sarracino. F. (2013). Determinants of subjective well-being in high and low income countries: Do happiness equations differ across countries? Journal of Behavioral and Experimental Economics (formerly The Journal of Socio-Economics), 42(C), 51-66.
 64. Schiavon. C., Marchetti. E., Gurgel. L. G., Busnello. F. M., & Reppold. C. T.(2017). Optimism and Hope in Chronic Disease: A Systematic Review. Psychol, 4(1), 202-213.
 65. Seligman M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In: C. R. Snyder,C. J. Lopez (editors). Handbook of positive psychology. UK: Oxford University Press.
 66. Snyder, C. R. (2000). The past and possible futures of hope. Journal of Socal and Clnical Psychology, 19(1): 11-28.
 67. Snyder, C., Shane, R., Lopez,J. (2002). Handbook of Positive Psychology. USA, Oxford University Press.
 68. Snyder, C. R. (2007). The psychology of hope. New York: The Free Press.
 69. Southwell, S. (2012). Gratitude: A basis for positive psychology interventions with a clinical Population. Master’s Thesis in Psychology. Deakin University.
 70. Sprecher, S., & Metts, S. (1999). Romantic beliefs: Their influence on relationships and patterns of change over time. Journal of Social and Personal Relationships, 16, 834- 851.
 71. Stewart, M. E., Watson, R., Clark, A., Ebmeier, K. P., Deary, I. J. (2010). A hierarchy of happiness? Mokken scaling analysis of the Oxford Happiness Inventory. Personality and Individual Differences, 48 (7),845-848.
 72. The Centre for Bhutan Studies and GNH. (2017). Happiness:Transforming the Development Landscape. Thimphu: The Centre for Bhutan Studies and GNH.
 73. Thompson, M. M. (2017). Alpha and omega and everything in between: Jesus Christ and human flourishing. In M. Croasmun, Z. Grozdanov, & R. McAnnally-Linz (Eds.), Eugene: Wipf and Stock.
 74. Watkins, C. (2014). Gratitude and the Good Life: Toward a Psychology of Appreciation. Dordrecht : Springer.
 75. Watkins, P. C., & McCurrach, D. (2016). Exploring how gratitude trains cognitive processes important to well-being. In D. Carr (Ed), Perspectives on gratitude: An interdisciplinary approach: New York: Routledge.
 76. Watkins, P. C. (2004). Gratitude and subjective well being. In R. A. Emmons & M. E. McCullough (Eds),The psychology of gratitude. UK: Oxford University Press.
 77. Williams, A., & Bartlett, Y. (2015). Warm Thanks: Gratitude Expression Facilitates Social Affiliation in New Relationships Via Perceived Warmth. Emotion, 15(1), 1-5.
 78. Wood, A. M., Froh, J. J., Geraghty, A. W. (2010). Gratitude and well-being: a review and theoretical integration. Clin Psychol Rev, 30(7),890- 905.
 79. Wood, A. M., Joseph, S., Lloyd, J., & Atkins, S. (2009). Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions. Journal of Psychosom Research. 66(3),43- 48.
 80. Wood, A. M., & Joseph, S. (2010). The absence of positive psychological (eudemonic) well- being as a risk factor for depression: A ten year cohort study. Journal of Affective Disorders, 122(3), 213-217.
 81. Wood, A. M., Emmons, R. A., Algoe, S. B., Froh, J. J., Lambert, N. M., & Watkins, P.(2016). A Dark Side of Gratitude? Distinguishing between Beneficial Gratitude and its Harmful Impostors for the Positive Clinical Psychology of Gratitude and Well-Being. In . Alex., J. Johnson & J. Wiley (Eds), The Wiley Handbook of Positive Clinical Psychology. New York: John Wiley & Sons.
 82. Wood, A. M., Joseph, S., & Maltby, J. (2008). Gratitude uniquely predicts satisfaction with life: Incremental validity above the domains and facets of the five factor model. Personality and Individual Differences, 45(1), 49-54.
 83. Yoshimura, M., & Berzins, K. (2017). Grateful experiences and expressions: the role of gratitude expressions in the link between gratitude experiences and wellbeing. Review of Communication, 17(2), 106-118.