اثربخشی معنا درمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اُتیسم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک روزانه توان‌بخشی کودکان با اختلالات ویژه بِه‌آرا می‌باشد. از بین مادران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. طرح پژوهش، طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. پرسشنامه معنای زندگی و عملکرد خانواده به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. جلسات گروه آموزش با رویکرد معنادرمانی در طول 8 جلسه 90 دقیقه‌ای برگزار شد. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و معنادرمانی گروهی موجب افزایش معنای زندگی و بهبود عملکرد خانواده مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (P<0/01).سودمندی معنادرمانی گروهی بر افزایش معنای زندگی و بهبود عملکرد خانواده در مرحله پیگیری همچنان تداوم داشته است؛ بنابراین می‌توان از معنادرمانی برای ارتقاء عملکرد خانواده و معنای زندگی این مادران بهره برد. 

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Logo therapy on the Meaning of Life and Family Functioning in Autistic Children' Mothers

نویسندگان [English]

 • sara nouri
 • hajar falahzade
 • taghi pourebrahim
 • neda nazarboland
shahid beheshi university
چکیده [English]

This present study designed to evaluate the effectiveness of group Logo Therapy in Autistic Children' Mothers on meaning of life and family function .Statistic population included all mothers of autistic children in Beh-Ara Autism Center referred to the vote in February and March 2017 respectively. The mothers criteria of the sample using a convenience sampling method, a total of 20 people were selected as sample and randomly divided into control and experimental groups were housed. Research design was pretest-post-test design with control group and follow-up. The "purpose in life (PIL)" and ''family function (FAD)" questionnaire was used as research tools. Based on the educational group logo therapy sessions over eight sessions at ninety minutes and held twice a week. At 4 weeks after the intervention, both groups were assessed and within five weeks of follow-up test after test run was performed. In order to analyze the data of mixed analysis of variance was used. Results showed that there were significant differences in the mean scores of experimental and control groups and group logo therapy enhances family function and the meaning of life and improve the performance of mothers of children with autism in the treatment group compared with the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family function
 • Meaning of Life
 • logo therapy
 • Autistic
 1. برجیس، م.، حکیم جوادی، م.، طاهر، م.، غلامعلی لواسانی، م.، حسین خان‌زاده، عباسعلی. (1392)، مقایسه میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اُتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1(3)، 6-27.
 2. جدیدی فیقان، م.، صفری، س.، فرامرزی، س.، جمالی پا قلعه، س. (1394). مقایسه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی مادران کودکان با نیازهای خاص و مادران کودکان سالم. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2(16)، 52-43.
 3. جدیدی، م؛ صفری، س؛ جدیدی، م؛ جمالی، س؛ فرامرزی، س؛ (1392). مقایسه خودبیمارانگاری و سلامت روان مادران کودکان با نیازهای خاص و مادران کودکان بهنجار، فصلنامه علمی پژوهشی در سلامت روان‌شناختی، 7(2)، 45-54.
 4. جوام، فاطمه؛ کاشانی نیا، زهرا؛ حسینی، محمدعلی؛ حسین زاده، سمانه (1389). بررسی تأثیر برنامه توان‌بخشی خانواده محور بر آپگار و عملکرد خانواده‌های دارای کودک کم‌توان ذهنی آموزش پذیر دبستان استثنایی شهرری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پرستاری مدیریت کودکان، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران.
 5. چراغی، م.، عریضی سامانی، ح.، فراهانی، ح. (1387). بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عوامل و هنجاریابی پرسشنامه هدف در زندگی گرامباف و ماهولیک. مجله روانشناسی، 4(48)، 413-396.
 6. زاده محمدی، ع.، ملک خسروی، غ. (1385). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی و اعتبار یابی ابزار سنجش کارکرد خانواده FAD. گزارش پژوهشی پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 7. عابدینی، م.، ملک پور، م.، کریمی جوزانی، ل.، صادقی، ا.، اصلی آزاد، م. (1394). مقایسه مؤلفه‌های مثبت‌گرای روان‌شناختی در والدین کودکان عادی و اُتیسم، فصلنامه پرستاری کودکان، 2(5)، 30-40.
 8. عالی، ش.، امین یزدی، ا.، عبدخدایی، م.، محرری، ف.، غنایی، ع. (1393). کارکرد تحولی خانواده‌های ایرانی دارای فرزند مبتلا به اختلال اُتیسم درمقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1(58)، 41-32.
 9. غباری بناب، باقر (1386). مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در مادران بچه های مبتلا به اُتیسم و بچه های عادی، تحقیق درباره بچه های استثنایی، دانشگاه تهران، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی، 21، 787-804.
 10. فرانکل، و. (1946). انسان در جستجوی معنا، ترجمه م.گنجی(1390). تهران: نشر ساوالان.
 11. محتشمی، طیبه زیبایی، فاطمه؛ علی‌اکبری دهکردی، مهناز؛ علیپور، احمد؛ (1391). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر استرس ادراک‌شده و امید به زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، فصلنامه علمی-پژوهشی در سلامت روان‌شناختی، 6(4): 12-20.
 12. نصراصفهانی، ن.، اعتمادی، ا.، شفیع‌آبادی، ع. (1391). اثربخشی آموزش معنامحور بر عملکرد خانواده زنان متأهل. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده،2(2)، 221-209.
 13. Aali, Sh., Aim yazdi, A., Abdkhodae, M., Ghanaee, A., & Moharari, F. (2014). [Developmental Function of Families with Autism Spectrum Disorder children compared with families with healthy children]. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences, 58(1) 32-41.
 14. Abedini, M., Malekpour, M., Karimi jozani, L., Sadeghi, A. & Asli Azad, M. (2015). [Comparison of positivism psychological factors in parents of normal children and autism]. Journal of Pediatric Nursing, 2(5), 40-30.
 15. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed.American Psychiatric Publishing; 2013; 141-4.
 16. Berjis, M., Javadi Hakim, M., Taher, M., Gholamali Lavasani, M., & Hosein Khanzadeh, A. (2013). [A comparison of the amount of worry, hope and meaning of life in the mothers of deaf children, children with autism, and children with learning disability]. Journal of Learning Disabilities, 3(1) 6-27.
 17. Cheraghi, M., Oreyzi S., H., Faraahani, H. (2008). [Reliability, Validity, Factor Analysis and Normalization of the Crumbaugh amd Maholick’s Questionnaire of Purpose-in-Life]. Journal of Psychology, 4(48) 413-396.
 18. Cho, S. (2008). Effects of logo-autobiograghy program on meaning in life and mental health in the wives of alcoholics. Asian nursing research, 2(2). 129-139.
 19. Frankle, V. (1946). Man's Search for Meaning (M.Ganji, Trans.). Tehran: Savalan Publication.
 20. Gallagher, S., & Hannigan, A. (2014). Depression and chronic health conditions in parents of children with and without developmental disabilities: The growing up in Ireland cohort study. Research in developmental disabilities, 35(2), 448-454.
 21. Ghorabi Bonab, B., Estiri, Z. (2007). [A Comparative Study on Personality Characteristics and Attachment in Mothers of Autistic and Normal Children]. Journal of Research on Exceptional Children, 2(3) 787-804.
 22. Jadidi, M., Safary, S., jadidi, M., jamali, S. (2015). [Comparing Social Support and Social Anxiety between Mothers of Children with Special Needs and Mothers of Normal Children]. Journal of Knowledge & Research in Applied Psychology, 16 (2) 43-52.
 23. Javam, F., Kashaninia, Z., Hoseini, M., Hoseinzadeh, S. (2010). The effect of family-centered rehabilitation program on the Apgar score and performance educable mentally retarded children families with exceptional in Prep Ray City. Master's Thesis, Children's Nursing Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.
 24. Julom, A. M & Guzman, R. (2013). The Effectiveness of Logotherapy Program in Alleviating the Sense of Meaninglessness of Paralyzed In-patients. International Journal of Psychology & Psychological Therapy, 13( 3). 357-371.
 25. Kahana, E., Lee, J. E., Kahana, J., Goler, T. Kahana, B., Shick, S., Burk, E., & Barnes, K. (2015). Childhood Autism and Proactive Family Coping: Intergenerational Perspectives. Journal of Intergenerational Relationships, 13(2), 150-166.
 26. Kang, K. A., IM, J. I., Kim, H. S., Kim, S. J., Song, M. K., & Sim, S. (2009). The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and spiritual well-being of adolescents with terminal cancer. Journal of Korean academy of Child Health Nursing, 15(2), 136-144.
 27. Lai, W. W., & Oei, T. P. S. (2014). Coping in Parents and Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorders (ASD): a Review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders,1(3). 207-224.
 28. Lantz, J. E. (2002). Family logotherapy with an overweight family. Contemporary family therapy, 11(4), 287-279.
 29. Laving, K. M., Hofman, S., Ring, A. J., Ryder, A. G., Woodwand, T. S. (2013). The personality of meaning in life: Associations between dimensions of life meaning and the Big Five. The Journal of Positive Psychology, 1(8). 34-43.
 30. Lightsey, O. R., & Sweeney, J. (2008). Meaning in life, emotion- oriented coping, generalized self- efficacy, and family cohesion as predictors of family satisfaction among mothers of children with disabilities. The Family Journal, 16(3), 212-227.
 31. Nasre Esfahani, N., Etemadi, A., Shafi Abadi, A. (2012). [The Effectiveness of meaning-centered training on family functioning of married women]. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2(2) 209-221.
 32. Ogeston, P. L., Mackintosh, Virginia, H., & Myers, Barbara, J. (2011). Hope and worry in mothers of children with and autism spectrum disorder or Down syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(4), 1378-1384.
 33. Robatmil, S., Sohrabi, F., Shahrak, M. A., Talepasand, S., Nokani, M. & Hasani, M. (2015). The Effect of Group Logotherapy on Meaning in Life and Depression Levels of Iranian Students. International Journal for the Advancement of Counselling, 37(1). 54-62.
 34. Safari, S., Jadidi, M., Jamali, S., Faramarzi, S., Jadidi, M. (2013). [Comparison between the Hypochondria and Mental Health of the Mothers of Children with the Special Needs and the Mothers of Normal Children]. Journal of Research in Psychological Health, 7(2) 45-54.
 35. Schulenberg, S. E. Schentzer, L. W. Winters, M. R & Hutzell, R. R. (2010). Meaning-Centered Couples Therapy: Logotherapy and Intimate Relationship. Journal of Contemporary Psychotherapy, 40(2), 95-102.
 36. Wong, P. T. P. (2010). Meaning therapy: An integrative and positive existential psychotherapy. Journal of Contemporary psychotherapy, 40(2) 85-93.
 37. Yamaoka, Y., Tamiya, N., Izumida, N., Kawamura, A., Takahashi, H., & Noguchi, H. (2016). The relationship between raising a child with a disability and the mental health of mothers compared to raising a child without disability in japan. SSM-Population Health, 2, 542-548.
 38. Zadeh Mohammadi, A., Malek Khosravi, GH. (2006). Preliminary review and validation of psychometric characteristics of family functioning assessment FAD tool. Research Report of Family Research Institute, Shahid Beheshti University.
 39. Zibaei, F., Aliakbari Dehkordi, M., Alipour, A., Mohtashami, T. (2012). [Efficacy of Group logo Therapy in the perceived Stress and life Expectancy in MS patients. rph.]. Journal of Research in Psychological Health, 6(4) 12-20.