تجربه زیسته زنان از روابط فرازناشویی همسر: یک مطالعه پدیدارشناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی. دانشگاه الزهرا. تهران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران.

4 استادیار گروه بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی. تهران

چکیده

رابطه فرازناشویی مشکلی است که زندگی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و یکی از دلایل اصلی طلاق به شمار می‌رود. هدف از مطالعه حاضر، درک عمیق تجربه زنان از روابط فرازناشویی شوهرانشان بوده است. روش پژوهش حاضر پدیدارشناسی است که در زمره پژوهش‌های کیفی قرار دارد. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 12 زن خیانت‌دیده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. مصاحبه‌ها ضبط و کلمه به کلمه پیاده شد و با استفاده از روش کولیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه پنج درون مایه اصلی استخراج شد که شامل آشفتگی شدید جسمانی و روانی، احساسات ناخوشایند، اشتغال فکری مداوم با چرایی رخداد، نابسامانی در رابطه با همسر پیمان‌شکن، سوگ و حسرت بود. بر اساس یافته‌های این مطالعه، پیامدهای منفی روابط فرازناشویی برای همسر آسیب‌دیده و برای کل خانواده بسیار عمیق و طولانی مدت است. در نتیجه، آگاه سازی افراد از این پیامدهای منفی می‌تواند در پیشگیری از روابط فرازناشویی مؤثر باشد. از طرفی درمانگران می‌توانند با استفاده از این یافته‌ها به مراجعان خود کمک کنند به شیوه بهتری با این مشکل کنار بیایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of women of their husbands extramarital relationships: A phenomenological study

نویسندگان [English]

 • sara kamali 1
 • Faride Ameri 2
 • Zohreh Khosravi 3
 • Mohamad Arash Ramezani 4
1 PHD student, psychology group, educational science and psychology faculty, alzahra university, tehran.
2 Assistant Professor, psychology group, educational science and psychology faculty, alzahra university, tehran.
3 Professor, , psychology group, educational science and psychology faculty, alzahra university, tehran, iran
4 Assistant Professor, shahid beheshti university, tehran,
چکیده [English]

Extramarital relationship is one of the problems that severely affects individuals lives and is one of the main reasons of divorce. The aim of the present study is deep understanding of women's experience of their husbands extramarital relations. The research method is phenomenology which is a qualitative method. For this purpose, 12 persons were selected by purposeful sampling method. Depth interview methods were used for data collection. The interviews were recorded and written word by word and were analyzed using the colizzi method. Five main themes were extracted including intense confusion, unpleasant emotions, intense preoccupation with the causes of infidelity, dissolution in life with unfaithful spouse and grief and sorrow. Based on the findings of this study, the negative consequences of extramarital relationship is very deep and long-lasting for damaged wife and the whole family. As a result, make people aware of the negative consequences can be effective in the prevention of extramarital relationship. Additionally, the clinicians can use these findings to help the women to cope with the problem in a better way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lived experience- extramarital relationships- women- phenomenology
 1. پلوسو، پ. (2007). پیمان‌شکنی: مداخلات درمانی برای بحران‌های زناشویی، ترجمه پ. وکیلی، ا. خالقی (1392). تهران: ارجمند.
 2. حسن‌آبادی، ح.، مجرد، س.، و سلطانی فر، ع. (1390). بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج‌های دارای روابط خارج از ازدواج. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره. 1(2): 38-25.
 3. رحیمی، ا. (1394). روابط فرا زناشویی آسیب‌ها و درمان‌ها. اصفهان: آسمان نگار.
 4. صانعی، ا.، و نیکبخت ناصرآبادی، ع. (1384). روش‌شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی. تهران: برای فردا.
 5. فتحی، م.، فکرآزاد، ح.، غفاری، غ.، و بوالهری، ج. (1392). عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان. فصلنامه رفاه اجتماعی. 13(51): 131-109.
 6. نظری، ع.، احمدیان، ع.، و افشار، ع. (1393). ویژگی‌های تشخیص بالینی نشانگان اختلال ضربه روانی ناشی از
 7. پیمان‌شکنی همسر: مطالعه کیفی موردی. دو فصلنامه پژوهش‌های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده، 2 (1)، 84-71.
 8. Adamopoulou, E. (2013). New facts on infidelity. Economics Letters. 121(3): 458-462.
 9. Aviram, I., & Amichai-Hamburger, Y. (2005). Online infidelity: Aspects of dyadic satisfaction, self-disclosure, and narcissisms. Journal of Comput Mediat Commun; 10: 74-84.
 10. Baucom, D., Gordon, K. & Snyder, D. (2004). An Integrative Intervention for Promoting Recovery from Extramarital Affairs. Journal of Marital and Family Therapy, 30(2), 213-231.
 11. Brewer, G., & Abell, L. (2015). Machiavellianism and sexual behavior: Motivations, deception and infidelity. Personality and Individual Differences.74: 186-191.
 12. Burchell, J., & Ward, J. (2011). Sex drive, attachment style, relationship status and previous infidelity as predictors of sex differences in romantic jealousy. Personality and Individual Differences. 51: 657- 661.
 13. Cano, A., & O’Leary, K.D. (2000). Infidelity and separations precipitate major depressive episodes and symptoms of nonspecific depression and anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 774-781.
 14. DeGroot, M. (2014). The Betrayed Partner’s Experiences with Grief and Loss Following the Discovery of an Extramarital Affair. Master of Social Work Clinical Research Papers. http://sophia.stkate.edu/msw_papers/307
 15. Drigotas, S.M., Safstrom, C.A. & Gentilia, T. (1999). An investment model prediction of dating infidelity. Personality & Social Psychology. 77: 509-524.
 16. Fathi, M., Fekrazad, H., Ghaffary, G.,& Bolhari, J. (2014). [Recognizing the Fundamental Factors of Married Men Engaged in Marital Infidelity]. Social Welfare. 13 (51) 109-131 ]in Persian[.
 17. Feldman, S., & Cauffman, E. (1999). Your cheating' heart: Attitudes, behaviours, and correlates of sexual betrayal in late adolescents. Research on Adolescence, 9(13) 227-253.
 18. Fife, S. T., Weeks, G. R. and Gambescia, N. (2008). Treating infidelity: An integrative approach. The Family Journal: Counseling and Therapy For Couples and Families. 4(16).
 19. Fife, S.T., Weeks, G.R. & Stellberg-Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: an interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35, 343-367.
 20. Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
 21. Hall, J.H. & Fincham, F.D. (2006). Relationship dissolution following infidelity: The roles of attributes and forgiveness. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(5), 508-522.
 22. Hasanabady, H., Mojarad, S., & Soltanifar, A. (2001). ]The Evaluation of Emotionally Focused Therapy (EFT) on Marital Adjustment and Positive Feeling of Couples with extra Marital Relations[. Research in Clinical Psychology and Counseling, 1 (2) 25-38 ]in Persian[.
 23. Hertlein, K, M. (2011). Therapeutic Dilemmas in Treating Internet Infidelity. The American Journal of Family Therapy. 39(2).
 24. Hooyman, N. and Kramer, B. (2006). Living Through Loss: Interventions Across the Life Span. New York: Columbia University Press.
 25. Lewandowski, G. W., & Ackerman, R. A. (2006). Something’s missing: Need fulfillment and self-expansion as predictors of susceptibility to infidelity. Journal of Social Psychology, 146(4), 389-403.
 26. Liker, A., Freckleton, R., & Sze´kely, T. (2014). Divorce and Infidelity Are Associated with Skewed Adult Sex Ratios in Birds. Current Biology. 24, 880–884.
 27. Loudova, I., Janis, k. & Havige, J. (2015). Infidelity as a Threatening Factor to the Existence of the Family. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 106: 1462-1469.
 28. Maphosa, S., Mutandwa, ph., & Nyamayaro, A. (2017). Infidelity Appetite: Psychological Factors Influencing Married Women to Engage in Extra-marital Affairs. International Journal of Innovative Research and Development, 6 (1), 46-52.
 29. Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of Sexual Behavior, 40(5) 971-982.
 30. Mason, M. (2010,). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. Forum: Qualitative Social Research, 11(3). 1-15.
 31. May, Ross W. & Fincham, F, D. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology. 13: 70-74.
 32. Moller, N.P., Vossler, A. (2014). Defining Infidelity in Research and Couple Counseling: A Qualitative Study. Journal of Sex & Marital Therapy.41(5):487-97
 33. Morrow, R., Rodriguez, A. & King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
 34. Nazary, A., Ahmadian, A., & Afshar, A. (2014). ]Diagnostic Clinical features of Syndrome Dimensions of Psychological Trauma Resulting from Spouse Infidelity: A qualitative case study[. Journal Of Policing & Social Studies Of Women And Family, 2(1) 71-84 ]in Persian[.
 35. Olson, M., Russel, C., Higging-Kessler, M., Miller, R. (2002). Emotional Processes Following Disclosure Of an Extramarital Affair. Journal of Marital and Famaily Therapy, 28 (4) 423-434.
 36. Ortman, D. C. (2009). Transcending post-infidelity stress disorder (PISD): The six stages of healing. Berkeley, Calif: Celestial Arts.
 37. O’Connor, J., Pisanski, K., Tigue, C., Fraccaro, P., Feinberg, D. (2014). Perceptions of infidelity risk predict women’s preferences for low male voice pitch in short-term over long-term relationship contexts. Personality and Individual Differences. 56: 73-77.
 38. Peluso, P.R. & Spina, P. (2008). Understanding infidelity: Pitfalls and lessons for couples counselors. The Family Journal. 16, 324-327.
 39. Peluso, P. R. (Ed.).(2007). Infidelity: A Practitioner's Guide to Working with Couples in Crisis (P. Vakili, & A. Khaleghi Trans.). Tehran: Arjmand ]in Persian[.
 40. Piercy, F. P., Wetchler, J. L., & Hertlein, K. M. (2005). Handbook of the clinical treatment of infidelity. New York, N.Y.: Haworth press.
 41. Rahimi. A. (2016). Extramarital relationships, injuries and treatments. Esfahan: Aseman negar ]in Persian[.
 42. Rokach A, Philibert-Lignières G. (2015). Intimacy, loneliness and infidelity. The Open Psychology Journal. 8: 71-77
 43. Sanei, A., & Nikbakht Naserabady, A. (2002). [Qualitative methodology in medical sciences]. Tehran: Farda [in Persian].
 44. Shackelford, T. K., LeBlanc, G. J., & Drass, E. (2000). Emotional reactions to infidelity. Cognition & Emotion, 14 (5) 643-659.
 45. Snyder, D., & Doss, B., (2005). Treating Infidelity: Clinical and Ethical Directions. Journal of Clinical Psychology /In Session, Vol. 61(11), 1453–1465
 46. Stieglitz, J., Gurvenb, M., Kaplana, H. & Winking, J. (2012). Infidelity, jealousy, and wife abuse among Tsimane forager–farmers: testing evolutionary hypotheses of marital conflict. Evolution and Human Behavior. 33: 438-448.
 47. Sweeney, M., Horowitz A. (2008). Infidelity, initiation and the emotional climate of divorce: Are there implications for mental health. Health And Social Behaviour, 42: 295-309.
 48. Touesnard, L. (2009). What's Love Got to Do With It? A Study of the Effects of Infidelity on Contemporary Couples. UWSpace.http://hdl.handle.net/10012/4303
 49. Weiser, Dana A. & Weige, Daniel J. (2015). Investigating experiences of the infidelity partner: Who is the ‘‘Other Man/Woman’’? Investigating experiences of the infidelity partner: Who is the ‘‘Other Man/ Woman’’?. Personality and Individual Differences.85: 176–181.