بازنمایی روابط خانوادگی در فصل‌های چهارگانه مجموعه تلویزیونی «پایتخت»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما

2 دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه بازنمایی روابط خانوادگی در فصل‌های چهارگانه مجموعه تلویزیونی «پایتخت» است. به این­ منظور از روش نشانه­شناسی جان فیسک بهره برده شد. واحد تحلیل در پژوهش حاضر سکانس است و سکانس‌‌های منتخب از 20 قسمت مختلف این سریال به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مجموعه­ای از دلالت­های فرهنگی بر روابط سرشار از صمیمیت و نزدیکی اعضای خانواده دلالت دارند. مطابق با بازنمایی­های صورت گرفته، خانواده در این سریال سازه‌ای صمیمانه با روابط نزدیک بین زن و شوهر و والدین و فرزندان است. به طور کلی، مجموعه رمزگان­های استفاده شده در سریال «پایتخت» ایدئولوژی خانواده صمیمی را بازنمایی و به برساخته­ های این نظام خصلتی طبیعی می­بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Family Relations in the Four Seasons of “Payetakht” TV Series

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Hormouzizadeh 1
 • Siavash Salavatian 2
 • Seyed Hadi Ghasemtabar 2
1 IRIBU
2 IRIBU
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the representation of family relations in four seasons of "Payetakht" TV series. Hereto, John Fisk's semiotics methodo-logy was used. Scene was chosen as the analytical unit and the selected scenes were selected purposefully from 20 different episodes of this series. The results of the research indicate a set of cultural implications regarding intimate and proximate relationships among family members. According to the conducted representation, family, in this series, is a sincere structure, which enjoys close ties between husband, wife, parents and children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family Relations
 • Iranian Islamic Family
 • Paytakht seeries
 • Representation
 • semiotics
 1. استوری، ج. (2006). مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه، ترجمه ح. پاینده (1389). تهران: آگاه.
 2. افق رسانه ملی و سیما (1385). تهران: معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 3. بنی‌هاشمی، م. و پرویز، غ. (1392). بازنمایی خانواده در سریال تلویزیونی «راه طولانی» و مقایسه آن با سیاست‌های رسانه ملی در افق رسانه، فصلنامه مطالعات سبک زندگی. 2(5)، 51-33.
 4. ذکایی، م. و فتحی‌نیا، م. (1392). نحوة بازنمایی روابط بین‌نسلی در سریال‌های ایرانی پربیننده. فصلنامة جامعه‌پژوهی فرهنگی، 4(4)، 54-29.
 5. راودراد، ا. (1391). جامعه‌شناسی سینما و سینمای ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. سلبی، ک و کاودری، ر. (1380). راهنمای بررسی تلویزیون. تهران: سروش.
 7. فیسک، جان (1386). فرهنگ تلویزیون (مترجم مژگان برومند)، مجله ارغنون، 19(7)، 142-125.
 8. کوثری، م. و عسکری، ا. (1394). بازنمایی خانواده ایرانی از منظر روابط جنسیتی و نسلی در آگهی‌های تلویزیونی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 8(4)، 26-1.
 9. مهدی‌زاده، م. (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
 10. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی (1389). علایق و نیازهای فرهنگی؛ فرصت‌ها، امکانات، فعالیت‌ها (نظرسنجی از شهروندان تهرانی)، تهران: وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 11. ویلیامز، ک. (2006). درک تئوری رسانهها، ترجمه ر. قاسمیان(1386). تهران: ساقی.
 12. Bani Hashemi, S., M., Parviz, G. (2013). [The Represeantaion of the Family in "Rahe Toolani" TV Series and its Comparision with Media Policies of the IRIB]. Journal of Lifestyle Studies, 2(5), 33-51 [in Persian].
 13. Fisk, J. (2007). [Television Culture]. (M. Bromand, Trans.). Arghanoun, 19(7), 125-142
 14. Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Open University Press.
 15. Hall, S., Evans, J., Nixon, S. (2013). Representation (2nd Ed.). London: Sage in association with The Open University.
 16. Kousari, M., Askari, S. A. (2014). [Iranian Family Representation from the Perspective of Gender and Generational Relationships in TV Commercials]. Journal of Iran Cultural Research, 8(4), 1-26 [in Persian].
 17. Mahdizadeh, S. M. (2008). [Media and Representation]. Tehran: Bureau for Media Studies and Planning [in Persian].
 18. [Media Policies of the IRIB TV's]. (2006). Tehran: Islamic Republic of Iran Broadcasting TV [in Persian].
 19. National Institution of Public Opinion Study (2010). [Interests and cultural needs; opportunities, facilities, activities (surveys of Tehran citizens)]. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [in Persian].
 20. Ravadrad, A. (2012). [Sociology of Cinema and Iranian Cinema], Tehran: Tehran University publication [in Persian].
 21. Selby, K., Cowdery, R. (2001). [How to Study Television]. (A. Ameri Mahabadi, Trans.). Tehran: Soroush Publication [in Persian].
 22. Story, J. (2006). [Cultural Theory and Popular Culture]. (H. Payandeh, Trans.). Tehran: Agah Press [in Persian].
 23. Watson, J., and Hill, A. (2006). Dictionary of Media and Communication Studies. London: Bloomsbury.
 24. Williams, K. (2006). [Understanding Media Theory]. (R. Ghasemian, Trans.). Tehran: Saghei Press Press [in Persian].
 25. Zokaei, M., Fathinia, M. (2013). [The Way of Representing Intergenerational Relationships in Iranian Popular TV Serie]. Sociological Cultural Studies, 4(4), 29-54 [in Persian].