نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشکده خانواده و گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش­آموز در شیوه­های فرزندپروری مختلف طراحی و اجرا گردید. تعداد 249 دانش­آموز (129 دختر و 120 پسر) براساس نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله­ای تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی­ها به پرسشنامه­های سنجش شیوه­های فرزندپروری و نظام ارزشی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل نهایی نمرات به­دست آمده با استفاده از آزمون غیرپارامتریک فریدمن نشان داد  که برای آزمودنی­هایی که شیوه­های فرزندپروری والدین خود را پاسخگو، سهل­گیر و مستبد درک کرده بودند،  نظام ارزش­ها سلسله مراتب معنادار و برای آزمودنی­هایی که شیوه­های فرزندپروری والدین خود را طردکننده و آشفته درک کرده بودند، نظام ارزش­ها سلسله مراتب معناداری ندارد. سلسله مراتب نظام ارزشی در آزمودنی­هایی که والدین خود را پاسخگو در نظر گرفته بودند به ترتیب: ملی، اجتماعی، خانوادگی، دینی، علمی، فردی، اقتصادی، هنری، سیاسی و جهانی و در آزمودنی­هایی که والدین خود را سهل­گیر فرض کرده بودند به ترتیب: اجتماعی، ملی، خانوادگی، علمی، دینی، فردی، هنری، اقتصادی، سیاسی و جهانی و سرانجام برای آزمودنی­هایی که والدین خود را مستبد در نظر گرفته بودند به ترتیب: ملی، علمی، اجتماعی، خانوادگی، دینی، فردی، اقتصادی، سیاسی، جهانی و  هنری می­باشد. نکته قابل توجه رتبه­بندی بالای ارزش­های ملی، خانوادگی، اجتماعی و دینی  و رتبه­بندی پایین ارزش­های سیاسی و جهانی در کلیه شیوه­های فرزندپروری (به­جز شیوه فرزندپروری آشفته) می­باشد. همچنین تحلیل نتایج با استفاده از آزمون کراسکال ـ و الیس نشان داد که در شیوه­های فرزندپروری مختلف، نظام ارزش­ها در مقوله­های خانوادگی، اجتماعی، هنری، دینی و ملی تفاوت معنادار دارند. بالاترین رتبه­بندی مقوله­های خانوادگی، اجتماعی، دینی و ملی در نظام ارزش­ها مربوط به شیوه فرزندپروری پاسخگو و رتبه بالای مقوله هنری در نظام ارزشی مربوط به خانواده سهل­گیر می­باشد.

 1. احمدی، سید احمد (1373). روان‌شناسی نوجوانی وجوانان. اصفهان: مشعل.
 2. برجعلی، احمد (1380). تحول شخصیت در نوجوان. تهران: ورای دانش.
 3. حسن‌زاده، رمضان (1379). بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانش‌آموزان دوره متوسطه استان‌های مازندران و گلستان. مجله دانش و پژوهش، شماره 5، ص 58-41.
 4. خوسفر، غلامرضا (1374). مقایسه تحلیلی ارزش‌ها در خانواده، مدرسه و گروه همسالان از دیدگاه دانش-آموزان پسر دبیرستان‌های تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 5. دلاور، علی (1382). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
 6. لطف‌آبادی، حسین (81). وضعیت و نگرش و مسائل نوجوانان و جوانان سراسر ایران. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.
 7. لطف‌آبادی، حسین و نوروزی، وحیده (1383). نظریه‌پردازی و مقیاس‌سازی برای سنجش نظام ارزشی دانش-آموزان نوجوانان ایران. فصلنامه علمیـ پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، سال سوم، شماره 7، ص59- 33.
 8. لطف‌آبادی، حسین و نوروزی، وحیده (1383). بررسی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش‌ها و هویت دینی و ملی آنان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، سال سوم، شماره 9، ص120-88.
 9. محمدی روزبهانی، کیانوش(1378). بررسی رابطه نظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت‌یابی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 10. نلر، جورج (1379). انسان‌شناسی تربیتی. (ترجمه قائدی، یحیی و آهنچیان، محمدرضا). تهران: آییش.
 11. Berk, E. (1994) .Child development, Third edition. By Allyn & Bacon.
 12. Berzonsky, M. (2004). Identitystyle, Parental Authority, and Identity commitment. Journal of Youth and Adolescence,Vol. 33, N. 3, pp.213-220.
 13. Dudley, R. L. & Wisbey, R. L. (2000). Relationship of parenting styles to commitment to the church among young adults. Religious Education. http: // www. Find article. Com.
 14. Hoge, D. R. ; Petrillo, G. H. & Smith, E. I. (1982). Transmission of religious and social values from parents to teenage children. Journal of Marriage and the Family. 44: 569-580.
 15. Johnson, M. A. (1973). Family life and religious commitment. Review of Religious Research. 14: 144-150.
 16. Jones, G. R. (2000). Personal values and corporate philanthropy model for the role senior excutive personal values play in decisions regarding carporate. philanthropy.http://www.ssn.flinders.edu.au/commerce/researchpapers/00-23,htm.
 17. Nelsen, H. M. (1981). Gender differences in the effects of parental discord on preadolescent religiousness. Journal for the Scientific study of Religion. 20: 351-360.
 18. Pinquart, M & Silbereisen, R. K. (2004). Transmission of values from adolescents to their parents: The role of value content and authoritative parenting. http: // www. Find article. Com.
 19. Ritts, V. (1999). In flucing culture in to parenting issues: A supplement for psychology in structors. http://users.sticc.edu/vritts/culture.htm.
 20. Schonpflug, U. (2001). Intergenerational transmission of values: The role of transmission belts. Journal of Cross- Cultural Psychology. 32: 174-185.
 21. Slicker, E. (1998). Relationship of parenting style to behavioral adjustment in graduating high school seniors. Journal of Youth and Adolescences, Vol. 27, No. 3, pp. 345-372.