دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، شهریور 1384 
رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق

سیدحسین سلیمی؛ رضا کرمی نیا؛ سیدمحمود میرزمانی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ غلامرضا کرمی؛ آسیه رمضانی