هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانوادة ایرانی ساکن تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

2 گروه روانسنجی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی فرم واقعی1 مقیاس جو خانواده برای خانواده‌های ایرانی براساس نظریة  کلاسیک می‌باشد. نمونة آماری شامل510 نفر از خانواده‌های عادی، که به روش تصادفی و تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند‍ و 36 نفر از خانواده‌های مشکل‌دار است. ابزار پژوهش، مقیاس جو خانواده (فرم r) می‌باشد. پایایی مقیاس به دو روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر ده خرده‌مقیاس و روش بازآزمایی به فاصلة 5/1 ماه و محاسبة ضریب همبستگی پیرسون برای هر یک از خرده‌مقیاس‌ها به دست آمد. آلفای محاسبه شده دامنه‌ای از 56/0تا 79/0 و ضریب همبستگی آن‌ها دامنه‌ای از 63/0 تا 83/0 را در برگرفت. در روایی تشخیصی، تفاوت میانگین گروه‌های عادی و مشکل‌دار با آزمون t مستقل مورد مقایسه قرار گرفت، که نتیجه در همة خرده‌مقیاس‌ها غیر از «پیشرفت مدار» و «سازماندهی»، معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


 1. برنشتاین، فیلیپ. اچ. برنشتاین، مارسی‌تی (1380). زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری- ارتباطی، ترجمة حسن‌ پورعابدی نائینی و غلام‌رضا منشی، تهران: انتشارات رشد.
 2. عامری، فریده (1381). بررسی تأثیر مداخلات خانواده‌درمانی راهبردی در بروز اختلاف زناشویی، پایان‌نامة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 3. گلادینگ، ساموئل (1381). خانواده‌درمانی، تاریخچه، نظریه و کاربرد، ترجمة فرشید بهاری و همکاران. تهران: انتشارات تزکیه.
 4. موسوی، اشرف سادات (1382). خانواده‌درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، تهران: انتشارات الزهرا.
 5. هومن، حیدرعلی (1380). تحلیل داده‌های چند متغیره در پژوهش رفتاری، تهران: نشر پارسا.
 6. هی‌لی، جی (1379). روان‌درمانی خانواده. ترجمة باقر ثنایی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 7. Gehring, Thomas, M. & Debry, Marainne & Smith, Peter, K. (2001). The family system test. First published. USA and Canada, Taylor& Francis Inc.
 8. Hambleton, r.k. (1993). Principles and selected application of item response theory educationed measurment U.S.A: oryxpress.
 9. Kranichfeld, M.L. (1987). Rethinking family power, Journal of Family Issue 8:42-56.
 10. L’Abate, L.(2001). Distance Writing and Computer assited Interventions in psychiatry and Health, westport, CT:Ablex.
 11. Marshack, kathy, J.(2001). A Systemic Assessment of the Family/Business System Using the Family Environment Scale and the Work Environment Scale. A practice paper for the USABE Conference Orlando Florida, February 2001.
 12. Mikesell, Richard, H. & Lusterman, Don-David & McDaniel, Susan, H. (1998). Interating family therapy. Washington, DC. Third printing, American Psychological Association.
 13. Moos, R. & Moos, B. (1998). The staff workplace and the quality and outcome of substance abuse treatment. Jounal of Studies on Alcohol, 59, 43-51.
 14. Nurse, Rodney, A. (1999). Family Assessment. First published, U.S.A. john Wiley & Sons, Inc.
 15. Rameshwar Srivastava, M.S. & Laxley W. Rodney (2003). Family And Community Violence Prevention Program (FCVP) Instrument Scoring Manual.
 16. Steinhauen, H. C. & Wolgensinger, E. (2004). Adaptaion of Global Scale of the Family Environment.
 17. Wilkinson, Ian (1998). Child & Family assessment. Second edition, London and Newyork, Routledge.