تأثیر مقایسه پرخاشگری و تنیدگی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و غیر عقب مانده ذهنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهرا ن

2 هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه پرخاشگری و تنیدگی در والدین دانش­آموزان عقب­مانده ذهنی آموزش­پذیر و والدین دانش­آموزان غیر عقب­مانده ذهنی پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل40 زوج از والدین کودکان عقب­مانده ذهنی آموزش­پذیر دختر و پسر که در مدارس استثنائی شهر اصفهان شاغل به تحصیل بودند و 40 زوج از والدین دانش­آموزان غیر عقب­مانده دختر و پسر که در مقطع دبستان در شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند، می­باشد. روش نمونه­گیری برای والدین دانش­آموزان عقب­مانده ذهنی، به شیوه تصادفی ـ خوشه­ای و در والدین دانش­آموزان غیر عقب­مانده ذهنی به شیوة تصادفی ساده می­باشد. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پرخاشگری آیزنک (1963) و پرسشنامه تنیدگی فردریک و همکاران (1974) بود. نتایج تحلیل واریانس نشان داد، میزان پرخاشگری و تنیدگی والدین دارای دانش­آموزان عقب­مانده ذهنی به­طور معناداری از والدین دانش­آموزان غیر عقب­مانده بیشتر بود (P<0/05). هم­چنین بین میزان تنیدگی والدین دانش­آموزان عقب­مانده ذهنی آموزش­پذیر از یک طرف و میزان و پرخاشگری آن­ها رابطه معناداری وجـود دارد (‍P<0/05).      

 1. افروز، غلامعلی (1383) .مقدمه‌ای بر روان‌شناسی و آموزش کودکان و نوجوانان آهسته گام (عقب‌مانده ذهنی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. بهشتی، عفت‌السادات (1375). بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی گروهی بر کاهش پرخاشگری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 3. ملک پور، مختار (1375). بهداشت روانی خانواده کودک عقب‌مانده ذهنی. تهران: تبیان.
 4. Brown,S. & Simones, A. (1975). Health Psychology. New York. John Wiley.
 5. Daniel, P. H. & Kauffman, J. M. (1996). Exeptional children,prentice-Hall, Inc Engewood Cliffs, New Jersy.
 6. Dyson, L. (1991). Families of young children:parents stress and familiy functioning American Journal on Mental Retardation,35(6),629-683.
 7. Eysenck, H. J. (1963). Eysenck Agression Questionnair.A natural science approach.Plenum.
 8. Frey, k., Greenbery, M. Fewel, R. (1989). Stress and coping amony. American Journal on Mental Retardation,94(1),74-79.
 9. Friedrich, W. N., Greenberg, M. T., & Crnic, k. (1974). A short from of the questionnair on strees and resources. American Journal on Mental Deficienty,88,41-48.
 10. Goldeshtein , A. P. E. & Gilck ,B. (1987). Aggression relacement training:A comprehensive intervention for aggressive youth. IL : Research Press.
 11. Holroyd, J. (1974). The questiomnaire on resourses and stsess:An instrument to measure family . Journal of Community Psychology,,22-94.
 12. Kazak, A. E. & Chiristiaks, D. A. (1994).Caregiving issues in family of whith chronic mental consituation.Familly caregiver aplications series.NewYork:sage. Publication.331-355.
 13. Rice, L. P. (1992).Stress and Health. (2thed).California:Books/Col.Publisher.
 14. Salisbury, C. L. (1987).Construct validity of the adapted questionaire stress and short form . American Journal on Mental Retardation,94(1),74-79.
 15. Saterland, M. & Cooper, C. L. (1991). Health Psychology.(2nd). MacGraw Hill Inc.
 16. Tunali, B., & Power, T. (1993).Creating satisfaction: A psychological persective stress and coping. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34(6), 943-966.