رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهای غیرمنطقی با چرخه زندگی در زوجینی است که درخواست طلاق داده­اند. 178 نفر از متقاضیان طلاق (120 نفر زن و 58 نفر مرد) در شعبه 23 دادگاه خانواده شهر رشت مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری شامل دو پرسشنامه بود؛ یکی پرسشنامه محقق ساخته ویژگی­های فردی و دیگری پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز بود. نتایج نشان داد که در متقاضیان طلاق در مجموع بین باورهای غیرمنطقی و چرخه­های زندگی رابطه معنادار وجود دارد. اکثریت متقاضیان طلاق در چرخه سوم زندگی خود (پرورش کودکان) قرار دارند و بالاترین میانگین نمرات باورهای غیرمنطقی برای چرخه پنجم زندگی (بازنشستگی و مرگ) بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میانگین باور غیرمنطقی در چرخه پنجم و کمترین نمره میانگین باورهای غیرمنطقی در چرخه سوم وجود دارد. به علاوه در تحقیق حاضر مشخص شد که باورهای غیرمنطقی شامل، دلواپسی شدید، آمادگی برای سرزنش و ناامیدی نسبت به تغییر بیشترین میانگین نمره و باورهای غیرمنطقی اجتناب از مسائل، بی­مسئولیتی عاطفی و انتظار بالا از خود از کمترین میانگین نمره برخوردار بودند. همچنین بیشترین انواع باورهای غیرمنطقی به ترتیب در چرخه پنجم، اول و دوم قرار دارند. بین باورهای غیرمنطقی در دو جنس به جز در باور غیرمنطقی «دلواپسی شدید» تفاوت معناداری پیدا نشد. در این باور غیرمنطقی زنان نمره بیشتری از مردان کسب کردند. 

کلیدواژه‌ها


 1. الیس و همکاران (1375). زوج درمانی (ترجمه جواد صالحی فدردی و سیدامیر امین‌یزدی). تهران: انتشارات میثاق.
 2. بارکر و قیلیپ (1375). خانواده درمانی پایه، مترجم محسن دهقانی و زهره دهقانی. تهران: انتشارات رشد.
 3. برنشتاین، اچ و برنشتاین، مارسی (1377). شناخت و درمان اختلاف‌های زناشویی. (ترجمه رضا سهرابی). تهران: مؤسسه خدمات و فرهنگی رسا.
 4. بلادی موسوی (1378). صدرالدین، بررسی تحولی ازدواج در ایران 1375 ـ 1335. فصلنامه علمی پژوهشی سازمان ثبت احوال کشور شماره 27، ص 28 ـ 25.
 5. تقی‌پور، منوچهر (1377). باورهای غیرمنطقی و آشفتگی‌های روانی مجله بهداشت و روان دانشگاه شیراز، سال دوازدهم، شماره 3.
 6. هی‌لی، جی (1370). روان درمانی خانواده (ترجمه باقز ثنایی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
 7. دادستان، پریرخ (1378). روان‌شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، تهران: انتشارات مهر.
 8. سازمان بهزیستی (1378). گزارش عملکرد مرکز مداخلات مشاور خانواده به منظور کاهش طلاق، استان گیلان، شش ماهه دوم.
 9. سگالین، مارتین (1370). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.
 10. شفیع‌آبادی، عبدالله، و ناصری، عبدالله (1377). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی (چاپ ششم). تهران: نشر دانشگاهی.
 11. شفیع‌آبادی، عبدالله (1373). جزوه آزمون I.B.T (منتشر نشده).
 12. صادقی‌فر، مریم (1375). بررسی و مقایسه باورهای غیرمنطقی در زنان مراجعه کننده به دادگاه‌های عمومی با زنان عادی در شهرستان بندرعباس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی.
 13. کارلسون، جان و جودیت، لویس (1378). خانواده درمانی، تضمین درمان کارآمد (مترجم شکوه نوابی‌نژاد). تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
 14. Berk, L. E. (1998). Development through the Lifespan. Boston: Allyn & Bacon.
 15. Cherlin, A. J. (1992). Marriage, Divorce, Remarriage (Rev. Ed.) Cambridge, MA: Harvard University Press.
 16. Cohen, O., & Dekel. R. (2000). Sense of coherence, ways of coping, and well being of married and divorced mothers. Contemporary Family Therapy, 22(4): 467-486.
 17. Cooper, C. C. (2001). Men and Divorce (pp335-352) in Gary R. Brooks & Glenn E.
 18. Good (editors), The New Handbook of Psychotherapy and Counseling with Men: A Comprehensive Guide to Settings, Problems, and Treatment Approaches. Jossey-Bass, San Francisco, California.
 19. Crooks, R. & Baur, K. (1999). Our Sexuality (7th ed.). New York: Brooks/Cole.
 20. Demo, D. H., & Adcock, A, C. (1996). Singled, marriage and remarriage: The effects of family structure and family relationships on mother’s well-being. Journal of family Issues, 17: 388-407.
 21. Ellis, A. (1985). Overcoming resistance: Rational-Emotive therapy with difficult Clients. New York: Springer.
 22. Ellis, A. (1987). The impossibility of achieving consistently good mental health. American Psychologist. 42, 364-375.
 23. Greene, R. L. (1991). The MMPI-2/MMPI: An interpretive manual. Boston: Allyn & Bacon.
 24. Kaslow, F., & Robison, J. A. (1996). Long-term satisfaction marriages: perceptions of contributing factors. The American journal of family therapy, 24, 153-170.
 25. Maslach, C. (1982). Burn out: the cost of Caring. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall (Spectrum).
 26. McGoldrick, E., & Carter, (1988). Forming a Remarried Family in Changing Family Life Cycle, Edited by McGoldrick and Carter, 2nd ed Gardner Press, N. Y.
 27. Nurse, A. Rodney, (1999). Family Assessment: Effective uses of personality tests with couples and families. John Wiely & Sons. Canada.
 28. Pines, A. M., (1996). Couple Burn out: Causes and Cures. Routledge, London, Great Britain.
 29. Thompson, R. A. & Amato, P. R. (1999). The Postdivorce Family, Children, Parenting, and Society. SaGE Publications, Calisornia, U.S.A.
 30. Waite, L. J. (1995). Does marriage matter? Demography, 32: 483-507.