بررسی عوامل زمینه ای ـ فردی و ارتباطی ـ دوجانبه ای مؤثر بر سازگاری زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

خشنودی‌، رضایت‌ و خوشبختی‌ زندگی‌ نیاز به‌ تلاش‌ زوجین‌ دارد. سازگاری‌ در روابط زناشویی‌ بر میزان‌ سلامت‌ روانی‌ زوجین‌، میزان‌ رضایت‌ از زندگی‌ و حتی‌ بر میزان‌ درآمد، موفقیت‌ تحصیلی‌ و رضایت‌ از شغل‌ تأثیر می‌گذارد. از سویی‌ دیگر ناسازگاری‌ در روابط زوجین‌ موجب‌ اختلال‌ در روابط اجتماعی‌، گرایش‌ به‌ انحرافات‌ اجتماعی‌، افول‌ ارزش­های ‌فرهنگی‌ در بین‌ زوجین‌ می‌شود. براین‌ اساس‌، توجه‌، مطالعه‌ و پژوهش‌ در زمینه‌ سازگاری‌ و ناسازگاری‌ زناشویی‌ مهم‌ و اساسی‌ است‌. هدف اصلی‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌عوامل‌ مرتبط و مؤثر بر سازگاری‌ و ناسازگاری‌ زوجین بود.‌ برای این منظور از مدل دو بعدی عوامل زمینه­ای- فردی و عوامل ارتباطی- دوجانبه­ای استفاده شد. این‌ پژوهش‌ به روش توصیفی‌ـ‌ زمینه‌یابی انجام شد و در آن 900 زوج از بین ساکنین مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از روش خوشه‌ای‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ و مورد بررسی‌ قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده‌ برای جمع­آوری اطلاعات آزمون‌ رضایت‌ زناشویی‌ انریچ و پرسشنامه‌ عوامل مرتبط با سازگاری زناشویی بود. نتایج‌ حاصل‌ از پژوهش‌ نشان‌ داد که‌ از بین‌ متغیرها و مؤلفه‌های‌ مورد بررسی‌ آشنایی قبلی زوجین با یکدیگر، روابط صمیمی در دوران نامزدی، روابط صمیمی در بین خانواده­های زوجین، رابطه صمیمی بین والدین زوجین، تقیدات مذهبی زوجین و وجود مدیریت مشارکتی در خانواده  با سازگاری زناشویی زوجین ارتباط داشت. وجود سازگاری زناشویی برای خوشبختی زندگی مهم است. برای افزایش سازگاری زناشویی باید هم به عوامل زمینه­ایـ فردی و هم به عوامل ارتباطیـ دوجانبه­ای توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم، سورة روم، آیة 21.
 2. سلیمانیان‌، علی‌اکبر و نوابی‌‌نژاد، شکوه‌ (1373). بررسی‌ تأثیر تفکرات‌ غیر منطقی‌ براساس‌ رویکرد شناختی‌ بر نارضایتی‌زناشویی‌، دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌، دانشکده‌ روان‌شناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌.
 3. عامری‌، فریده‌ (1381). بررسی‌ تأثیر مداخلات‌ خانواده‌ درمانی‌ راهبردی‌ در اختلافات‌ زناشویی‌، رساله‌ دکتری‌، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، (چاپ‌ نشده‌).
 4. فتحی‌آشتیانی‌، علی‌ و احمدی‌، خدابخش‌ (1378). بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در ازدواج‌های‌ موفق‌ و ناموفق‌ دانشجویان‌، دانشگاه‌ علوم‌‌پزشکی‌ بقیه‌ا.. (عج‌) (پژوهش).
 5. مهدویان‌، فاطمه‌ (1376). بررسی‌ تأثیر آموزش‌ و ارتباط بر رضایت‌مندی‌ زناشویی‌ و سلامت‌ روانی‌، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، انستیتو روانپزشکی‌ تهران.
 6. Bechtold, D. & Rebol, A. (1988) Cleveland Diocese evaluation for marriage,Cleveland: Diocese of Cleveland
 7. Bradbury, Thomas N; Fincham, Frank D; Beach, Steven R. H(2000) Research onthe nature and Determinants of marital satisfaction" journal of marriage & familyVol, 62 issue 4: 964-980.
 8. Coombs, Robert (1991) "marital status and personal well - Being: A literatureReview" family Relations: 40 : 97 - 102.
 9. Cumming S, Mark and Watson Anne O'Reilly (1997) "fathers in family context:effects of marital Quality on child adjustment in the vole of the father in childDevelopment, edited by Michael E.Lamb. john Wiley and sons, New york.
 10. Demo,D.H. and Alan C.A(1996) "single hood" Marriage and Remarriage: Theeffects of family structure and family relationships on mothers "well-Being" Journalof family issues 17:386-407.
 11. Douglass IV,Frazier M. Douglass, Robin (1995) The marital problemsquestionnaire (MPQ) a short screening instrument for marital therapy" Journal offamily Relations,jul 95, vol.44 issue 3, p238
 12. Fowers, B.J. & Olson D.H(1989) ENRICH martial inventory. A Discriminantvalidity and cross validation assessment. Journal of marital and family therapy, 15,65-79.
 13. Fowers, Blainej., Monted kelly H. & Olson David. H. (1996) "Prediction ofmarriage success, journal of marital and family therapy". vol 22. No1, 103-111.
 14. Greef, A.P. (2000) "characteristics of families that function well" journal of familyissues, vol21, issues 8. P: 948-963.
 15. Holman, T.B. Larson, J. H & Harmer,s. L. (1994) "The Development andpredictive validity of a new premarital assessment instrument: The preparation formarriage Questionnaire. J.Family Relations, 43, 46-52.
 16. Jain, M. (1996) Asearch for intimacy. India Today. pp. 98-105.
 17. Landis J. T. (1975) "personal adjustment" marriage and family (6thed) Newyork:karper & Row publishers.
 18. Lapuz. L.V. (1986) philipino marriages in crisis, Quezon city: Newday pub.
 19. Larson, J. H & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of martial quality andstability. j. family Relations. 43, 228-237.
 20. Larson, J. H & Holman, T.B. (1995) "A review of comprehensive questionnairesused in premarital education and Counseling. J. family Relations. jul 95, vol. .issue. 3
 21. Laswell, M.E & Laswell T.E (1982) "Marriage and family". washington. D.C:Health & Row publishers.
 22. Leven Son, R., Carstensen, L. & Gottman, j. (1993). long term marriage, age,Gender and satisfaction.J. Psychology and Aging, 8,301-311.
 23. Mackey , Richard A., O' Brien, Bernard A. (1998) Marital conflict management:Gender and ethnic differences. journal of Social work, Vol. 43, issue 2, P128.
 24. Nakonezny, P. Shull R& Rodgers (1995) "The effect of no fault divorce law on thedivorce rate across the 50 states and its relation to income, education, religiosity.Journal of Marital and Family 57, 488.
 25. Niolon, Richard (2000), communication style and Problem solving, Retrieved(2002) from the world wide web: http:// WWW. psycho page. com.
 26. Nock, Steven L. (1995) "A comparison of marriage and cohability Relationship"Journal of family issues 16: j anuary 95.
 27. Olson, David H. and Olson Amyk.(1997) "Enrich canada, inc" journal of familyminstry, vol11, No 4, 28-53.
 28. Popenoe, David (1996), Aworld without fathers" WQ spring 96: 12-29.
 29. Silliman, B 1998 patterns of adjustment, first three years. Marriage enrichment &Domestic violence information, Retrieved March 2001 from the world wide web:http://www.uwyo.edu/ ag / ces / family / Ben / marriage / stages / stage patterns. htm.
 30. Sinha S.P. & Mukerjec - N (1990) "Marital adjustment and space orientation, Thejournal of social psychology. 130 (5) - 633-639.
 31. Wadsby,Marie (1998) Evaluation of the swedish version of the Enrich maritalInventory, Nord J psychiatry, 52:379-388
 32. Waite, Linda J (1997) " Why marriage Matters" strengthening marriage Roundtable. Washington. DC, 23 june 97.
 33. Williams, L.M. Jurich, J. & Denton, W. (1995) "predicting marital success after fiveyears" Journal of marital and family therapy: 12-141-154.