بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش مامائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 روان پزشک کودک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد مامائی

چکیده

پژوهش حاضر به­منظور تعیین میزان آگاهی و نگرش نسبت به رابطه جنسی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن بر روی زنان مراجعه­کننده به بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1383 انجام گرفت. این تحقیق به روش توصیفی بر روی 400 زن که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، انجام شد. متغیرهای مربوط به آگاهی نظیر وضعیت مناسب حین مقاربت در حاملگی و وضعیت آسیب رساندن به جنین و بارداری و نیز متغیرهای مربوط به نگرش نظیر رضایت روانی زن در نزدیکی، احتمال آسیب به جنین، احساس شرک در حضور جنین، احساس گناه، سهولت زایمان با نزدیکی، لذت بیشتر، میل کمتر، وضعیت ظاهری و متغیرهای آگاهی نظیر وضعیت مناسب حین مقاربت و تأثیر بر جنین با پرسش از زنان در پرسشنامه ثبت گردید. پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و آزمون مجدد تعیین اعتبار و اعتماد شد، سپس میزان آگاهی و نگرش نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری در نمونه‌ها و تعیین و میزان آن در جامعه برآورد گردید و نقش عوامل مرتبط در آن­ها تعیین شد. نقش عوامل مرتبط با آگاهی نشان داد مواجهه با مشکل در حاملگی فعلی و منبع کسب اطلاعات با آگاهی ارتباط دارد (05/5P<). نقش عوامل مرتبط با نگرش نیز نشان داد سابقه زایمان زودرس، تعداد بارداری، شغل، سواد، سن، مشکل در حاملگی فعلی و منبع کسب اطلاعات با نگرش ارتباط معنی‌دار آماری دارد (05/5P<). به­طور کلی حدود 3/2 زنان مورد مطالعه آگاهی مناسب و نگرش مثبت نداشتند و با توجه به نقش عوامل مرتبط به نظر می‌رسد وقتی مادر دچار مشکل می‌شود با کسب آگاهی نگرش منفی پیدا می‌کند، حتی در زنان به منبع کسب اطلاعات مرتبط است یعنی با وجود افزایش آگاهی نگرش منفی ایجاد می‌شود و به نظر می‌رسد دادن آگاهی سطحی بیشتر تولید اضطراب می‌کند. لذا جهت اصلاح نگرش و افزایش آگاهی احتیاج به برنامه‌های آموزش بهداشت جنسی عمیق و پایه‌ریزی شده در طولانی مدت از زمان کودکی تا سنین باروری می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. ازگلی، گ و همکاران (1382). بررسی رضایت و نگرش جهت رابطه جنسی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، دوماهنامة پژوهشی پژوهنده، (2)، ص 131 – 127.
 2. بایرامی، ر؛ ستارزاده، س (1383). بررسی تجارب جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز، سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری، تهران.
 3. نوحی، پگاه (1378). بررسی ارتباط نگرش و عملکرد زنان باردار، در مورد روابط جنسی دوران بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهرستان اسلام شهر، پایان‌نامه تحقیقاتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 4. یغمایی، م؛ مختاری، م (1383). مقاربت در زنان حامله، سمینار جایگاه بهداشت در باروری و ناباروری، تهران.
 5. Adinma, J. LB. (1995). “Sexuality in Nigerian Pregnant women Aus- N-Z-J”. Obstet-Gynecol: 35 (3): pp. 290-303.
 6. Andrews, G. (2001). Women’s sexual health. 2th edition. Belier tirdal. pp.161-172.
 7. Aslan, G. Aslin, D. kizilyar, A. Spahi, I., & Esen, A. (2005). A prospective analysis of sexual functions during pregnancy. Journal of sexual Medicine, 17(2): pp. 154-157.
 8. Albustan, M. A. Al-tomi, N. F, Faiwalla, MS. Manar, V. (1995). Maternal sexuality during regency and after child birth in muslim kuwait women. Archives of Sexual behavior, 24 (2): pp. 2072 (5).
 9. Bernhard, (2002). Sexuality and sexual health care for women. Clinical obstetrics 2002. 45 (4): pp. 1089-1098.
 10. Cunning ham, F. G, Mac Donald, P.C., Leveno, K.J., Gant, N.F., Glistrap, III, (2005) Williams obsrtics (22 th ed ).
 11. Edlin, G. Goola, E (2003). Health and wellness. 8th edition, Massachuset.
 12. Elias, B., Joun M. (2000). “Sexual and sexual activity in pregnancy.“ British Journal of Obstetric and Gynecology, 2000. 107, 994-998.
 13. Fok, Wy. (2005). Chan, L. Y., yuen, P. M. Sexual behavior and activity in Chinese pregnancy women. Acta obstet gyncol scand, 84(10): pp. 934-938.
 14. Gokildiz, S., Beji Nk. (2005). The effects of Pregnancy on sexual life. Journal Sex Marital Therapy. 2005. 31(3): pp.201-215.
 15. Hains J: (1999). “Sexual Behavior in Pregnancy among Hung Kong chins women”. Phychos research. 40 (3).
 16. Lee, Jian, Tao. (2002). The meaning of sexual satisfaction in pregnancy Taiwanese women. Journal of Midwifery women Health, Jul. 47 (4) pp: 278-280.
 17. Mah, K., Binik, Y.(2001). The nature of human orgasm: A critical review of major trends. Clinical psychology review, 21 (6): 823-856.
 18. Naim, M. Bhutto, E.(2000). “Sexuality during Pregnancy in pakistan women”. Journal-Pak-Med-Assoc. Jan. 50 (1): 38-44.
 19. Nichols, F., (2000). Humenick, S. Child Birth Education. 2end. wb. sunders 20- company. Philadelphia: pp.49-63
 20. Okazaki, S. (2002). Influences of culture on Asia. American’s sexuality journal of sex research. 39 (2): 34 – 41.
 21. Phillips, N. Female sexual dysfunction; evaluation and treatment. American family physician, 26. 127-136.
 22. Read, (1999). “Sexual problem associated with infertility, pregnancy, and aging”. BMJ 1999. Feb. 318: 587-589.
 23. Sayle, A. E. Savitz, D. A. Throp, J. M. J. R. Hertz piceiotto, I. T. Wilcox, A J. (2001). Sexual activity during late pregnancy and risk of preterm delivery. Obstet- Gyncol. Feb. 97 (2): 283-289.
 24. Stright. (2001). K. “Maternal Newborn Nursing”. Third Edition. Lipincott. pp: 24-33.
 25. Von sydow, Kv. (1999). Sexuality during pregnancy and after child birth. A meta content analysis of 59 studies of psychosomatic research. 47(1): pp. 27-49.