بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت و سبک‌های هویتی با تعهد زناشویی افراد متأهل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 پژوهشکده آموزش و پرورش کردستان

چکیده

با توجه به اهمیت تعهد زناشویی در سلامت و پایداری نظام خانوادگی، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت و سبک‌های هویتی با تعهد زناشویی افراد متأهل انجام گرفت. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ کارمندان متأهل دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 92-91 بود که از بین آن‌ها 119 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های ترس از صمیمیت کارل دسکاتنر و مارک تلن (1991)، سبک‌های  هویتی برزونسکی (1990) و تعهد زناشویی آدامز و جونز (2003) گردآوری گردید. داده­های پژوهش با  روش­های همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در نرم افزار SPSS21 تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ترس از صمیمیت و تعهد زناشویی همبستگی منفی وجود دارد. و متغیرهای تعهد اطلاعاتی و تعهد سردرگم ـ اجتنابی می‌توانند تبیین‌کننده تعهد زناشویی در افراد باشند. هر چه افراد دارای ترس از صمیمیت کمتر و سبک‌های هویتی کاراتری باشند این انتظار می‌رود که تعهد زناشویی و وفای به عهد به ‌مراتب در آن‌ها نیز بالاتر برود. لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌های آموزشی و درمانی جهت دستیابی افراد به سبک‌های هویتی موفق‌تر و تغییر نگاه آن‌ها نسبت به صمیمیت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of The Relationship Between Fear of Intimacy and Identity Styles and Marital Commitment of Married Couples

نویسندگان [English]

 • Hosein Heidari 1
 • Nader Karimian 2
 • Samaneh Salari 1
1 Hormozgan University
2 Kurdistan University
چکیده [English]

Given the importance of marital commitment in stability and health of family system, the aim of this study was to investigate the relationship between fear of intimacy and identity styles with marital commitment of married couples. The present study is a descriptive and correlation research. The population was the married staff of the University of Hormozgan in academic year of 1391-92 (lunar calendar), that 119 people of them were selected by available sampling. Data was collected using fear of intimacy inventory (Carol Descanter and Mark Telen, 1991), identity models (Berenski, 1990) and marital commitment questionnaires of Adams and Jones (2003). Data were analyzed based on Pierson correlation and concurrent regression models by SPSS 21. The results of the regression analysis demonstrated a negative correlation between fear of intimacy and marital commitment. It was found that variables of informational and vague identity can affect marital commitments. It is expected that people with no fear of intimacy and more affective identity styles, show deeper marital commitent. Suggestions for educational and therapeutic programs are made to help people to achieve more successful identity style and modify their opinion about intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fear of Intimacy- Identity Styles- Marital Commitment
 1. آزاد موسوی، م. و جلالی، م. ر. (1393). رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و جو خانوادگی دو نسل والدین و فرزندان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 10، 37، 97-79.
 2. آقاجانی، م. (1381). هنجاریابی مقیاس سبک‌های هویتی در بین دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران.
 3. آنجلیس، ب. د. (1999). آیا تو آن گمشده‌ام هستی؟ ترجمه: هادی ابراهیمی (1382). تهران: انتشارات نسل نواندیش.
 4. تبعه امامی، ش. (1382). تعیین و بررسی رابطه بین ویژگی‌های مرکزی و پیرامونی عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 5. تیموری، ع.؛ غلامعلی لواسانی، م. و بخشایش، ع. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خود متمایزسازی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8، 32، 463-441.
 6. حاتمی وزنه، ا. (1389). بررسی نقش واسطه‌ای سبک دلبستگی در رابطه بین سبک فرزندپروری و تعهد زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. حسینی، ب. (1390). زوج‌درمانی تحلیلی (جلد اول). تهران: نشر جنگل.
 8. دون وان، ج. (1386). زوج‌درمانی روابط موضوعی (ترجمه م تبریزی و همکاران). تهران: نشر فراروان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1996).
 9. ساروخانی، ب. (1377). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد دوم). تهران: پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات فرهنگی.
 10. سالنامه آماری استان گلستان. (1383-1382). سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان.
 11. شاه سیاه، م.؛ بهرامی، ف. و محبی، س. (1388). بررسی رابطه‌ رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرضا. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، (پیاپی43)، 238-233.
 12. صادقی، م. (1384). آموزش پیش از ازدواج. تهران: سازمان بهزیستی.
 13. فلاح‌زاده، ه.؛ فرزاد، و. و فلاح زاده، م. (1390). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ترس از صمیمیت. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 5، 1-2، 269-252.
 14. کریمیان، ن.؛ کریمی، ی. و بهمنی، ب. (1390). بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 2، 256-243.
 15. گود، ن. (1388). زندگی با شوهر کج‌مدار (ترجمه ف داورپناه). تهران: نشر رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1988).
 16. واحدی، ش.؛ فتح‌آبادی، ج. و فتحی، آ. (1391). بررسی رابطه بین جدایی روان‌شناختی با سبک‌های هویتی دانشجویان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8، 29، 100-83.
 17. هاروی، م. (1388). کتاب جامع زوج‌درمانی (ترجمه خ احمدی و همکاران). تهران: نشر دانژه. چاپ اول. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2002).
 18. Arriaga, X. B., Agnew, C. R. (2001). Being committed: affective, cognitive and conative components of relationship commitment. Personality and social psychology bulletin, 27, 2, 1190-1203.
 19. Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity, 3, 3, 131–142.
 20. Berzonsky, M. D., & Ferrari, J. R. (1996). Identity orientation and decisional strategies. Personality and Individual Differences, 20, 597- 606.
 21. Bradford, W. W., & Nock, S. L. (2006). “What’s Love Got to do with it? Equality, Equity, Commitment, and Women’s Marital Quality.” Social Forces, 84, 3, 1321–1345.
 22. Calhoun, C. (2004). An apology for moral shame. The Journal of Political Philosophy, 12, 2, 127–146.
 23. Erickson, R. J. (2005). Why emotion work matters: sex, gender, and the division of house hold labor. Journal of Marriage and Family, 67, 337-351.
 24. Gaia, A. C. (2002). Understanding emotional intimacy: A review of conceptualization, assessment and the role of gender. International social science Review, 77 (3, 4), 151-170.
 25. Goodfriend, W., Agnew, C. R. (2008). Sunken costs and desired plans. Personality and social psychology Bulletin, 37, 1639-1652.
 26. Harris, V. W. (2006). Marital quality, context, and interaction: A comparison of individuals actress various income levels. Socio Context, 17, 1, 48-52.
 27. Jennifer, l. k., Joe, E. P., Hsns, S. (2012 (. Identity and intimacy during adolescence: Connections among identity styles, romantic attachment and identity commitment. Journal of adolescence, in press.
 28. Kapinus, C. A., & Johnson, M. P. (2003). The utility of family life cycle as a theoretical and empirical tool: Commitment and family life-cycle stage. Journal of Family Issues, 24, 2, 155-184.
 29. Lawson, David M., Brossart, Daniel F. (2009). “Attachment, Interpersonal Problems, and Treatment Outcome in Group Therapy for Intimate Partner Violence.” Psychology of Men & Masculinity, 10, 4, 1524-9220.
 30. Lee, T.Y., Sun, G. H., & Chao, S. C. (2001). The effect of an infertility diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction. Hun report, 16 (8), 1762-7.
 31. MacCarthey, B. (1999). Marital style and its' effects on sexual desire and functioning. J Fam Psycho Ther, 10: 1-12.
 32. Masters, A. (2008). Marriage, commitment and divorce in a matching model with differential aging. Review of Economic Dynamics, 11, 614-628.
 33. McLean, K. M., & Pasupathi, M. D. (2010). Narrative Development in Adolescence. Springer New York Dordrecht Heidelberg London.
 34. Mosko, J. (2009). Commitment and attachment dimensions. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy: Purdue University.
 35. Perlman, D., & Fehr, B. (1987). The development of intimate relationships. In D. Perlman & S. Duck (Eds.)
 36. Phillips, T. M., (2008). Age-Related Differences in Identity Style, Journal of Personal-ity, 19, 427-442.
 37. Schultz, l. E. (2007). The influence of maternal loss on young women s experience of identity development in emerging adulthood, Taylor & Francis Group, 31: 17-43.
 38. Schwartz, S. J., Mullis, R. L., Waterman, A. S., & Dunham, R. M. (2010). Ego Identity, Status, Identity Style, and Personal Expressiveness: An Empirical investigation of Three Convergent Constructs. Journal of Adolescent Research, 15, 256-264.
 39. Thelen, M. H., Jillon, S., Thomas, A., & Harmon, R. (2000). “Fear of Intimacy among Dating Couples.” Behave Modify, 6, 3, 223-240.
 40. Tilghman-Osborne, C., Cole, D. A. (2008). Relation of Guilt, Shame, Behavioral and Character logical Self-Blame to Depressive Symptoms in Adolescents over Time, Guilford Publications. 27, 809-842.
 41. White, R. J. (2009). The role of parenting style, ethnicity, and identity style in identity commitment and career decision self-efficacy. Doctoral dissertation, University of Southern California.