دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، مرداد 1394 
مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

صفحه 7-32

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری والدین بر سلامت عمومی مادران کودکان بیش‌فعال

صفحه 103-122

محمدباقر کجباف؛ علی رضا شیرازی تهرانی؛ فضل‌اله میر دریکوند؛ مصطفی مظاهری