تأثیر احساس استیگما (داغ اجتماعی) در سلامت روان مادران کودکان با اختلالات طیف اتیسم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شیراز

چکیده

مراقبت از کودک اتیسم طاقت‌فرسا است و استرس زیادی برای والدین ایجاد می‌کند. یکی از منابع مهم استرس که سهم قابل ملاحظه‌ای در پایین آوردن سلامت روان دارد، شدت علائم اتیسم (اتیسم بهر) و احساس استیگما است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر احساس استیگما، سن و اتیسم بهر کودک در سلامت روان مادران با کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم (ASD) بود. 94 تن از مادران کودکان اتیسمی که در مراکز آموزشی و توانبخشی ویژه کودکان اتیسم آموزش می‌دیدند. پرسش‌نـامه‌های سلامـت روانـی عمومـی (GHQ)، احساس استیگما که توسط محققان تهیه و هنجاریابی شد و مقیـاس درجـه‌بندی اتیسم گیلیام (GARS) را پر کردند. مدل معادله ساختاری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که احساس استیگما تأثیر مستقیم و اتیسم بهر و سن کودک تأثیر غیرمستقیم به واسطه احساس استیگما بر سلامت روان مادران داشت. بر اساس این مدل 70% تغییرات فردی در سلامت روان مادران را می‌توان بر اساس احساس استیگما پیش‌بینی کرد. طبق یافته‌های این تحقیق، به منظور بالا بردن سطح سلامت روان مادران کودکان اتیسم، برنامه‌های آموزشی برای قدرتمندسازی در برابر استیگما به شدت توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Perceived Stigma on Mental Health of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Rezaei Dehnavi 1
 • Ghorban Hemati Alamdarloo 2
1 Payame Noor University
2 Shiraz University
چکیده [English]

Having a child with autism spectrum disorders (ASD) is a burden and produces a huge stress for their parents. Perceived stigma and severity of diagnostic signs (autism quotient) are founded as main sources of stress that may explain increased problems in parent's mental health. The purpose of this study was to investigate the impacts of perceived stigma, child's autism quotient, and age on the mental health of mothers of children with ASD. As such, 94 mothers whose children had been educated in Special center for education and rehabilitation for autistic children in Isfahan and Shahrekord completed General Health Questionnaire (GHQ), Perceived Stigma Questionnaire developed by researchers, Gilliam Autism Rating Scale (GARS). Structural equation model was used to analyze the data by Amos Graphic-18. It was found that perceived stigma had direct significant effect, and child's autism quotient and age had indirect significant effect mediated by perceived stigma on mothers' mental health and this model explains 70% of variance of mother's mental health predicted by perceived stigma in mothers. According to the findings of this study, to promote mental health in mothers with autism children, educational programs are in need that will empower mothers of children with ASD against stigma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived Stigma- Affiliate Stigma- Mothers- Children with Autism Spectrum Disorders
 1. ابراهیمی، ا.؛ مولوی، ح.؛ موسوی، غ.؛ برنامنش، ع. و یعقوبی، م. (1386). ویژگی‌های روان‌سنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسش‌نامه سلامت عمومی 28 سؤالی دربیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی، تحقیقات علوم رفتاری، 5 (1)، 13-5.
 2. چیمه، ن.؛ پوراعتماد، ح. و خرم‌آبادی، ر. (1386). مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک: یک پژوهش کیفی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، (3)(3)، 707-697.
 3. دادستان، پ.؛ احمدی ازغندی، ع. و حسن‌آبادی، ح. (1385). تنیدگی والدینی و سلامت عمومی: پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه‌دار دارای کودکان خردسال، فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، 7، 184-171.
 4. رضایی دهنوی، ص.؛ جعفری، م.؛ نوری، ا. و فرامرزی، س. (1388). بررسی پدیده استیگما در مادران دارای کودک با نشانگان داون: رویکردی روانی ـ اجتماعی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 19، 415-401.
 5. قاسمی، و. (1389). مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos.جامعه‌شناسان ایرانی، تهران.
 6. نوربالا، ا.؛ باقری‌یزدی، ع. و محمد، ک. (1387). اعتباریابی پرسش‌نامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانپزشکی در شهر تهران، حکیم، 4(11)، 53-47.
 7. هومن، ح. (1376). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: نشر آزمون.
 8. Ali, A., Hassiotis, A., Strydom, A., King, M.(2012) Self stigma in people with intellectual disabilities and courtesy stigma in family carers: A systematic review, Research in Developmental Disabilities, 33(6), 2122-2140.
 9. American Psychiatric Association.(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 10. Bailey, D. B., Golden, R. N., Roberts, J., & Ford, A. (2007). Maternal depression and developmental disability., Reseach critique. Mental Retardation and Developmental Disabilities,13, 321-329.
 11. Baker-Ericzen, M. J., Brookman-Frazee, L., & Stahmer, A. (2005). Stress levels and adaptability in parents of toddlers with and without autism spectrum disorders, Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 30(4), 194-204.
 12. Baron-Cohen, S. (2004). Autism: research into causes and prevention. Pediatric Rehabilitation, 7(2), 73-78.
 13. Benson, P. R. (2006). The impact of child syptom severity on depressd mood among parents of children with ASD., the mediating of stress proliferation, Autism and Developmental Disorder, 36, 685-695.
 14. Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). The paradox of self-stigma and mental illness. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 35-53.
 15. Crocker, J. & Quinn, D. (2000). Social stigma and the self: Meanings, situations, and self esteem. In T.F. Heatherton, R. E. Kleck, M. R. Hebl, & J.G. Hull (Eds), The social psychology of stigma (pp. 153-183). New York: The Guilford Press.
 16. Davis, N. O., Carter, A. S.(2008). Parenting stress in mothers and fathers with autism spectrum disorders., Associations with child characteristics. Auism and Developme-ntal Disorder, 38, 1278-1291.
 17. Gilliam, J. E. (2001). Gilliam Autism Rating Scale.Austin Texas:Proed inc.
 18. Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiledidentity, Engle wood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
 19. Gray, D. E. (1993). Perceptions of Stigma: The parents of autistic children, Sociology of Health & Illness, (15) 1, 102 - 120.
 20. Gray, D. E. (2002). ‘Everybody just freezes. Every body is just embarrassed’: felt and enacted stigma among parents of children with high functioning autism. Sociology of Health & Illness, 24(6), 734 - 749.
 21. Green, S, E. (2007). We’re tired, not sad: Benefits and burdens of mothering a child with a disability, social science & medicine, 4(1), 150-155.
 22. Hasssell. R., Rose. J., & Mc Donald. J. (2005). Parenting stress in mothers of children an intellectual disability., the effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. Intellectual Disability Research, 53, 145-156.
 23. Hingley-Jones, H. (2005). An exploration of the issues raised by living with a child with autistic spectrum disorder and a professional's attempt to move beyond pity and blame. Journal of Social Work Practice, 19, 115-129.
 24. Jones, E. E., Farina, A., Hastorf, A. H., Markus, H., Miller, D. T., Scott, R. A., & French, R. S. (1984). Social stigma: The psychology of marked relationships. New York: W. H. Freeman & Company.
 25. Larson, J. E., & Corrigan, P. (2008). The stigma of families with mental illness. Academic Psychiatry, 32, 87-91.
 26. Lawrence, H. Yang, Valerie Purdie-Vaughns, Hiroki Kotabe, Bruce G. Link, Anne Saw, Gloria Wong, Jo C. Phelan. (2013). Culture, threat, and mental illness stigma: Identifying culture-specific threat among Chinese-American groups Social Science & Medicine, Volume 88, July 2013, Pages 56-67.
 27. Lee, J. (2013). Maternal stress, well-being, and impaired sleep in mothers of children with developmental disabilities: A literature review, Research in Developmental Disabilities, 34, 4255-4273.
 28. Link, B. G, Phelan, J. C. (2001), conceptualizing stigma, Annual Review of sociology, 27, 363-385.
 29. Link, B. G., Struening, E. L., Rahav, M., Phelan, J. C., & Nuttbrock, L. (1997). On stigma and its consequences: Evidence from a longitudinal study of men with dual diagnoses of mental illness and substance abuse. Journal of Health and Social Behavior, 38, 177-190.
 30. Mak, W. S, Poon, Cecilia Y. M, Pun, Loraine and Cheding, ShuFai (2007), Meta- analysis of stigma and mental health, social science & medicine, 65, 245-261.
 31. Mak, W.S & Kwok, Y, T. Y. (2010). Internalization of stigma for parents of children with autism spectrum disorder in Hong Kong. Social Science & Medicine,70, 2045-2051.
 32. Mak, W. S. & Cheung, R. Y. M. (2008).Affiliate stigma among caregivers of people with intellectual disability or mental illness. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 532-545.
 33. Major, B. (2006). New perspectives on stigma and psychological well-being. In S. Levin & C. van Laar (Eds), Stigma and group inequality: Social psychological perspectives (pp. 193-210) . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 34. Mickelson, K. D. & Williams, S. L. (2008). Perceived stigma of poverty and depression: examination of interpersonal and intrapersonal mediators. Journal of Social and Clinical Psychology, 27, 903 – 930.
 35. Montes, G., Halterman, J. S. (2007). Psychological functioning and coping among mothers of children with Autism: A Population-Based Study, Pediatrics, 119, 1040-1045.
 36. Penn, D. L. & Martin, J. (1998) The stigma of severe mental illness. Some potential solutions for a recalcitrant problem. Psychiatric Quarterly, 69, 235-247.
 37. Rodrigue, J. R., Morgan, S. B., & Geffken, G. (19990). Families of autistic children., psychological functioning of mothers. Clinical Child Psychology, 19(4), 371-379.
 38. Samuel, P. S., Rillotta, F., & Brown, I. (2012). The development of family quality of life concepts and measures. Journal of Intellectual Disability Research, 56, 1-16. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788. 2011. 01486. x
 39. Sawyer, M. G., Bittman, M., La Greeca, A. M., Grettend, A. D., Harchak, D. F., & Martin, J. (2009). Time demands of caring for children with autism., what are the implication for matermal mental health?Autism and Developmental Disorder, 125-140.
 40. Sayles, N. J. Wong, D. M. Kinsler, J. J. Martins, D. & Cunningham, W. E. (2009). The association of stigma with self reported access to medical care and antiretroviral therapy adherence in persons living with HIV / Aids, J Gen Intern Med, 24(10), 1101-1109.
 41. Smart, L. & Wegner, D. M. (2000). The Hidden Costs of Hidden Stigma. In T. F. Heatherton, R. E. Kleck, M. R. Hebl, & J. G. Hull (Eds), The Social Psychology of Stigma (pp. 220-242). New York: Guilford Press.
 42. Steiner, A. M., Goldsmith, T. R., & Snow, A. V. (2012). Practitioner’s guide to assessment of autism spectrum disorders in infants and toddlers. Journal for Autism and Developmental Disorders, 42(6), 1183-1196.
 43. Stevens, M., Washington, A., Rice, C., Jenner, W., Ottolino, J., Clancy, K., et al. (2007). Prevalence of the autism spectrum disorders (ASDs) in multiple areas of the United States, 2000 and 2002: Community report from the autism and developmental disabilities monitoring (ADDM) network. Accessed May 1, 2008, from http: //www. cdc. gov/ncbddd/autism/documents /Autism Community Report. pdf.
 44. Vauth, R. Kleim, B. Wirtz, M. & Corrigan, P. W. (2007). Self efficacy and empower-ment as outcomes of self-stigmatizing and coping in Schizophrenia, Psychiatric Services, 58, 875-884.
 45. Werner, S., Shulman, C. (2013). Subjective well-being among family caregivers of individuals with developmental disabilities: The role of affiliate stigma and psychosocial moderating variables, Research in Developmental Disabilities, 34(11), 4103-4114.
 46. Wetherby. A., & Prizant. B. (1998). Communication and Symbolic Behavior Scales Development Profile. Bultimore., Paul H Brookes.
 47. Wnoroski, A. K, (2008). Uncovering the stigma in parents of children with autism. Doctoral thesis, Miami University.
 48. Wright, E. R. Gronfein, W. P. & Ownes, T. J. (2000). Deinstitutionalization, social rejection, and the self steam of former mental patients. Journal of Health and Social Behavior, 41, 68-90.
 49. Yanos, P. T. Roe, D. Markus & Lysaker, P. H. (2008). Pathways between internalized stigma and outcomes related to recovery in Schizophrenia spectrum disorders. Psychiatric Services, 59, 1437-1442.
 50. Zuckerman, K. E., Sinche, B., Mejia. A, Cobian, M., Becker,T., Nicolaidis,C. (2014). Latino Parents’ Perspectives on Barriers to Autism Diagnosis, Academic Pediatr-ics,14(3), 301-308.