دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، بهار 1394 
2. جنین آزمایشگاهی به مثابه شخص

صفحه 439-453

محمد حسن صادقی مقدم؛ مصطفی مظفری


6. تجربه زیسته دختران فراری از «خانه»

صفحه 513-530

علی هاشمیان‌فر؛ مهری سادات موسوی