نقش خانواده در پاسخ‌دهی به اطفال بزهکار با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

خانواده مهم‌‌ترین نقش را در جامعه‌پذیری و شکل‌گیری شخصیت فرزندان ایفا می‌کند. بنابراین با توجه به ‌این واقعیت که هدف اولیه نظام عدالت کیفری اطفال، تربیت و مداخله در فرآیند شکل‌گیری شخصیت اطفال بزهکار است، حضور و عملکرد خانواده در مرحله پاسخگویی دستیابی به این هدف ارزشمند را میسر می‌گرداند. افزون بر این، خانواده جایگاه قابل‌ توجهی در حوزه پیشگیری رشدمدار دارد. در نتیجه دخالت خانواده در این مرحله، زمینه‌ساز اجرای تدابیر رشدمدار در عرصه نظام عدالت کیفری اطفال می‌گردد و از این حیث بسیار مؤثر خواهد بود.قانون مجازات اسلامی 1392، با درنظر داشتن این مسائل کلیدی، توجه به‌ خانواده را در دستورکار خویش قرار داده و پیش از تعیین هرگونه مجازات دیگری، صحبت از خانواده را به میان آورده است. بدین نحو که در گام نخست و با رعایت مقررات مربوط به حضانت، تسلیم طفل به خانواده را به عنوان یک پاسخ مؤثر مطرح کرده است و در گام بعدی، با نظر داشتن به‌ کارکرد نظارتی، پرورشی و آموزشی این نهاد، خانواده را متعهد به اجرای دستورات بازپرورانه دادگاه در رابطه با اطفال بزهکار نموده است؛ تا از رهگذر چنین پاسخی اهداف بازپرورانه و اصلاحی ـ درمانی نظام دادرسی اطفال مذکور تحقق یابد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Family in Responding to Juvenile Delinquents by Emphasizing the Islamic Criminal Code (2013)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Roshan
 • Ensieh Hoseini
Shahid Beheshty University
چکیده [English]

Family plays the most important role in children’s socialization and formation of their personality. The initial aim of the juvenile criminal justice system is educating and intervening to prevent the development of personality pathologies resulting in delinquency. Therefore, it is important to have an appropriate family response to achieve this aim. In addition, family intervention has a crucial role in developmental prevention in juvenile criminal justice. Iran’s Islamic Criminal Code (2013) has taken these key issues into consideration and has paid attention to the family as a solution. In other words, at the outset and in accordance with custody regulations, the first choice is to place the child in the custody of the family, and in the next step, the family is committed to the implementation of  the courtordered rehabilitative measures in order to realize the main objectives of corrective and rehabilitative functions of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Delinquent Juveniles- Family- Responding- Patronage- Obligation and Orders
 1. ایروانیان، ا. (1388). آسیب‌شناسی سامانه پاسخ‌ها در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان. فصلنامه خانواده‌پژوهی. دوره پنجم. شماره 1/18، 377-361.
 2. بیابانگرد، ا. (1380). روان‌شناسی نوجوانان. تهران: انتشارات فرهنگ اسلامی.
 3. دانش، ‌ت. (1385). طفل بزهکار کیست؟ روش اصلاح و تربیت او چیست؟ تهران: انتشارات کیهان.
 4. دانش، ‌ت. (1374). مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟ تهران: انتشارات کیهان.
 5. درویشی اکرمی،‌ س. (1390). نظام پاسخ‌ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و سازمان ملل متحد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.
 6. دلماس مارتی، م. (2007). نظام‌های بزرگ سیاست‌ جنایی. ترجمه ع. نجفی ابرندآبادی (1393). تهران: میزان.
 7. رحیمی‌نژاد، ع. و پاک‌نژاد، م. (1393). رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان. فصلنامه خانواده‌پژوهی. دوره دهم. شماره37، 119-99.
 8. زراعت، ع. (1392). مجازات‌ها و اقدامات تأمینی. تهران: نشر جنگل.
 9. سلیمی، ع. و داوری، م. (1387). جامعه‌شناسی کج‌روی. قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.
 10. عظیم‌زاده، ش. (1390). پایداری در بزهکاری. تهران: نشر جنگل.
 11. غلامی، ح. (1390). تکرار جرم ـ بررسی حقوقی جرم‌شناختی، تهران: نشر میزان.
 12. فرجاد، م.‌ (1388). مبانی مددکاری اجتماعی. تهران: نشر علم.
 13. کلینی، م. (1389). اصول کافی. ترجمه م. ب.کمره ای. قم: انتشارات اسوه.
 14. گراهام، ج. (2000). مداخله‌های زودهنگام روان‌شناختی ـ اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری. ترجمه ی. خواجـه نـوری (1383). مجله حقوقی دادگستری. شماره‌های 48 و 49، 329-307.
 15. محمدی، ع. (1383). مقایسه برخی عوامل پرخطر و ویژگی‌های شخصیتی بزهکاران معتاد و غیر معتاد. مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران. تهران: نشر آگه.
 16. مشکانی، م. و مشکانی، ز. (1381). سنجش عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان. نشریه جامعه‌شناسی ایران. شماره 14، 22-8.
 17. معظمی، ش. (1392). بزهکاری کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات دادگستر.
 18. مهدوی، م. (1390). پیشگیری از جرم ـ پیشگیری رشدمدار. تهران: انتشارات سمت.‌
 19. نیازپور، ا. ح. (1391). گفتمان حقوق کودک در زمینه پیشگیری از بزهکاری. پـژوهش‌نـامه حقوق کیفری.‌ شماره 6، 204-187.
 20. نیازپور، ا. ح. (1389). پاسخ‌های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال.‌ فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. شماره چهاردهم، 77-55.
 21. Azimzade, S. (2011). [Resistance in delinquency]. Tehran: Jangal publication [in Persian].
 22. Biabangard, E. (2001). [Juvenile Psychology]. Tehran: Islamic culture publication [in Persian].
 23. Coulton, J. (2007). How neighborhoods influence child maltreatment. Jurnal of child abuse and neglect, 31(11) 1117-1142.
 24. Danesh, T. (2006). [Qui est lenfant Delinquat? Qu’est-ce Que L’education]. Tehran: Keyhan publication [in Persian].
 25. Danesh, T. (1995). [Qui est le Criminel? Qu’est-ce Que la Crimologie]. Tehran: Keyhan publication [in Persian].
 26. Darvishi Akrami, S. (2011). The responses to juvenile delinquency in Iran Law and UN documents. Master thesis of law. Shahid Beheshti University [in Persian].
 27. Delmas Marty, M. (2007). Les Grands Systemes de Politique Criminelle (a.h Najafiabrandabadi, Trans.). Tehran: Mizan Publication [in Persian].
 28. Farjad, M. (2009). [The Foundations of Social Work]. Tehran: Elm publication [in Persian].
 29. Gholami, H. (2011). [Recidivism- Legal and Criminal review]. Tehran: Mizan publication [in Persian].
 30. Graham, J. (2000). Role of early psychosocial interventions in the prevention of criminality (Y. Khajenoori, Trans.). The Judiciary Law Journal, (48-49) 307-329 [in persain].
 31. Iravanian, A. (2009). [Pathology of the Responding Methods in the Bill of Juvenile Crime]. Family Research Journal, 18/1(5) 361-377 [in Persian].
 32. Koleini, M. (2010). Usul al-Kafi (M. B. Kamarei, Trans.). Qom: Osveh publication [in Persian].
 33. Mahdavi, M. (2011). [Crime Prevention: Developmental Prevention]. Tehran: SAMT publication [in Persian].
 34. McCabe, K. A. (2003). Child Abuse and Criminal Justice System, New York: peter Lang Publishing.
 35. Moazzami, S. (2013). [Child and Juvenile delinquency]. Tehran: Dadgostar publication [in Persian].
 36. Mohammadi, A. (2004). [Compare Addicts some certain risk and personality factors in Addicts and non-addicts offenders]. Tehran: Agah publication [in Persian].
 37. Moshkani, M. & Moshkani, Z. (2002). [Evaluation of Internal and external factors family to Juvenile delinquency]. Journal of Socialogy of Iran, (14) 8-22 [in persain].
 38. Niazpour, A. (2012). [Discourse of children right in the field of crime prevention]. Journal of Criminal Law, (6) 187-204 [in persain].
 39. Niazpour, A. (2010). [The responses of Iranian Criminal Justice to Juvenile delinquency]. Crime prevention Studies Journal, (14) 55-77 [in persain].
 40. Rahiminezhad, A., & Paknezhad, M. (2014). [The relation between famiy and Psychological needs with mental health]. Family Research Journal, 37(10) 99-119 [in persain].
 41. Salimi, A., & Davari, M. (2008). [Sociology of deviance]. Ghom: Ghom University press [in Persian].
 42. Zeraat, A. (2013). [Punishment and Security Measures]. Tehran: Jangal publication [in Persian].