بررسی مقدماتی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده در نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده در نوجوانان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و مقطعی است و جامعه آماری در این پژوهش، دانش­آموزان شهرستان قدس استان تهران است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی دو مرحله­ای، 891 نفر از آن­ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ادراک کارآمدی جمعی خانواده بود که همراه با پرسشنامه‌های (CPIP)، (YSR) و (FAD) روی گروه نمونه اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل را مشخص کرد و تحلیل عاملی تأییدی این مقیاس هم از مدل دوعاملی و هم از مدل تک عاملی حمایت کرد؛ البته مدل دوعاملی نسبت به تک عاملی برازش بهتری داشت. در بررسی روایی واگرا و همگرا از طریق ضریب همبستگی پیرسون، مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده بـا پرسشنـامه­هـای (CPIP)، (YSR) و (FAD) رضایت‌بخش بود. همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ 92/0 و ضریب باز آزمایی 83/0 به دست آمد؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده دارای ویژگی­های روان‌سنجی مناسبی است و می­توان آن را برای اهداف پژوهشی و ارزیابی خانواده­ها در مشاوره خانواده مورد استفاده قرار داد.

عنوان مقاله [English]

A Preliminary Study of Psychometric Properties of the Adolescents’ Perceived Family Collective Efficacy Scale in Adolescent

نویسندگان [English]

 • Leily Panaghi
 • Iraj Mokhtarnai
 • Fatemeh Kalantary
Family Research Institute of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study was aimed to examine the psychometric properties of the Perceived Family Collective Efficacy (PFCE) revised scales in adolescents. The study is cross-sectional, and the students from a rural city Qods near to capital city of Tehran formed the study population. A sample of 891 students was selected through a multistage sampling method and The Adolescents’ perceived collective family efficacy scale together with other questionnaires including (CPIP), (YSR) and (FAD) were filled by participants.  The results of the exploratory factor analysis identified a two-factor solution, and confirmatory factor analysis support both two-factor and one factor, with the a better fit of the two-factor model . Divergent and convergent validity were tested in association with scales of PFCE, CPIP, YSR, and FAD that were found quite satisfactory. Cronbach's alpha coefficient was 0/92 and test-retest was 0/83; Therefore, based on the results of this study, perceived family collective efficacy scale shows has adequate  psychometric properties to be applied for research and family counseling purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family Collective Efficacy- Psychometric Properties- Adolescents
 1. زاده‌محمدی، ع. و ملک خسروی، غ. (1385). بررسی و ویژگی‌های روانسنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 5(2)، 89-69.
 2. زارعی، م.، جان بزرگی، م. و احمدی، م. (1394). رابطه ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 11(2)، 218-203.
 3. جعفرنژاد، خ.، اسدی، م. و راستگو، م. (1394). رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین-نوجوانان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 11(2)، 235-219.
 4. قمری، م. (1390). مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد. اعتیاد پژوهی، 18(5)، 68-55.
 5. کاکابرایی، ک. و حبیبی عسگرآبادی، م. و فدایی، ز. (1386). هنجاریابی مقیاس مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR): فرم خود گزارشگری 18-11 سال کودک و نوجوان روی دانش آموزان مقطع متوسطه. پژوهش در سلامت روان شناختی، (4)، 66-50.
 6. کرمی، ج.، گرام، ک. و غریبی، م. (1389). مقایسه بهداشت روانی و کارایی خانواده بین خانواده‌های معتادان شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در جلسات گروه‌های خودیاری. اعتیاد پژوهی، 15(4)، 34-23.
 7. مختارنیا، ا. (1394). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و نگرش به اعتیاد با گرایش به رفتارهای پرخطر: نقش میانجی تعارضات خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانواده درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 8. مظاهری، م.، حبیبی، م. و عاشوری، ا. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 4(19)، 325-314.
 9. مینایی، ا. (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسش‌نامه خودسنجی و فرم گزارش معلم. کودکان استثنایی، 1(6)، 558-529.
 10. نجاریان، ف. (1374). هنجاریابی آزمون عملکرد خانواده در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد رودهن.
 11. نیلفروشان، پ.، عابدی، م. و احمدی، ا. (1392). آسیب‌شناسی خانواده طبقه‌بندی و سنجش. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 12. یوسفی، ن. (1391). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس‌های شیوه سنجش خانوادگی مک‌مستر (FAD). اندازه‌گیری تربیتی، 1(3)، 112-83.
 13. Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, 38(1), 9-44.
 14. Bandura, A. (2011). Social cognitive theory. New York: Psychology Press.
 15. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual review of psychology, 52(1), 1-26.
 16. Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Current directions in psychological science, 9(3), 75-78.
 17. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 18. Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press.
 19. Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist, 44(9), 1175-1184.
 20. Bandura, A. (1978). The self-system in reciprocal determinism. American psychologist, 33(4), 344-358.
 21. Bandura, A., Caprara, G., Barbaranelli, C., Regalia, C., & Scabini, E. (2011). Impact of family efficacy beliefs on quality of family functioning and satisfaction with family life. Applied psychology, 60(3), 421-448.
 22. Barker, P. & Chang, J. (2013). Basic family therapy. New York: John Wiley & Sons.
 23. Bickham, N. L. & Fiese, B. H. (1997). Extension of the Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2), 246-250.
 24. Caprara, G., Regalia, C., Scabini, Barbaranelli, C., & Bandura, A. (2004). Assessment of Filial, Parental, Marital, and Collective Family Efficacy Beliefs. European Journal of Psychological Assessment, 20(4), 247-261.
 25. Caprara, G. V., Scabini, E. & Regalia, C. (2006). The impact of perceived family efficacy beliefs on adolescent development. Greenwich: IAP.
 26. Costa, M., Faria, L., Alessandri, G. & Caprara, G. V. (2015). Measuring parental and family efficacy beliefs of adolescents' parents: Cross‐cultural comparisons in Italy and Portugal. International Journal of Psychology, 60(3) 421-448.
 27. Dumka, L. E., Gonzales, N. A., Wheeler, L. A. & Millsap, R. E. (2010). Parenting self-efficacy and parenting practices over time in Mexican American families. Journal of Family Psychology, 24(5), 522-531.
 28. Epstein, N. B., Baldwin, L. M. & Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family Assessment Device. Journal of marital and family therapy, 9(2), 171-180.
 29. Epstein, N. B. & Baucom, D. H. (2002). Enhanced cognitive-behavioral therapy for couples: A contextual approach. Washington, DC: American Psychological Association.
 30. Epstein, N. B., Ryan, C. E., Bishop, D. S., Miller, I. W. & Keitner, G. I. (2003). The McMaster model: A view of healthy family functioning. New York: Guilford Press.
 31. Fulgencio, A. B. & David, A. P. (2013). Reliability and validity of a measure of perceived collective family efficacy beliefs for Filipino adolescents. Asian journal of social sciences & humanities, 2(3), 443-450.
 32. Ghamari, M. (2011). [The Comparison of Family Functioning Dimensions and Quality of Life and their Relationships among Addicted and Non-Addicted Persons]. Journal of Research on Addiction, 5 (18) 55-68 [in Persian].
 33. Goldenberg, H. & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview. Los Angeles: Cengage Learning.
 34. Grych, J. H., Seid, M. & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child's perspective: The children's perception of interparental conflict scale. Child development, 63(3), 558-572.
 35. Hoyle, R. H. & Sherrill, M. R. (2006). Future orientation in the self‐system: Possible selves, self‐regulation, and behavior. Journal of personality, 74(6), 1673-1696.
 36. Jafarnezhad, K., Asadi yonesi, M. R. & Rastgoomoghadam, M. (2015). [The Relationship between Family Communication Patterns and Frequency and Intensity of Parent - Adolescent Conflict]. Journal of Family Research, 11(2) 219-235 [in Persian].
 37. Jowett, S., Shanmugam, V. & Caccoulis, S. (2012). Collective efficacy as a mediator of the association between interpersonal relationships and athlete satisfaction in team sports. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10(1), 66-78.
 38. Kakabaraie, K., Habibi, M. & Fadaei, Z. (2007). [Validation of Achenbakh's Behavioral Problems: Performing the Youth Self-Report Scale (YSR) for 11-18 Year-old Adolescents on High School Students]. Research in Psychological Health, 1(4) 50-66 [in Persian].
 39. Kang, G. S. & Kim, J. H. (2014). The effects of self-efficacy and collective efficacy on job satisfaction and organizational commitment of nurses. Korean Journal of Occupational Health Nursing, 23(3), 123-133.
 40. Karami, J., Geram, D. K. & Gharibi, M. A. (2010). [Comparison of Mental Health and Family Efficiency between the Addicts’ Families Participating and not Participating in the Sessions of Anonymous Addicts]. Journal of Research on Addiction, 4 (15) 23-34 [in Persian].
 41. Marsac, M. L. & Alderfer, M. A. (2011). Psychometric Properties of the FACES-IV in a Pediatric Oncology Population. Journal of pediatric psychology, 36(5), 528-538.
 42. Mazaheri, M., Habibi, M. & Ashori, A. (2013). [Psychometric Properties of Persian Version of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4) 314- 325 [in Persian].
 43. Minaee, A. (2006). [Adaptation and standardization of Child Behavior Checklist, Youth Self-report, and Teacher’s Report Forms]. Research on Exceptional Children, 6(1) 529-558 [in Persian].
 44. Mischel, W. & Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure. Psychological review, 102(2), 246.
 45. Mokhtarnia, I. (2016). The relationship of personality characteristics and attitudes to addiction with high-risk behaviors in adolescents: The mediator role of family conflict. Master thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University [in Persian].
 46. Najjarian, F. (1995). Standardization of Family function Test in Iran. Master thesis of psychology, Islamic Azad University Roudehen [in Persian].
 47. Nilforooshan, P., Abedi, M. & Ahmadi, S. A. (2013). [Family Pathology; classification and Assessment]. Tehran: Esfahan University Publication [in Persian].
 48. Olson, D. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of marital and family therapy, 37(1), 64-80.
 49. Pajares, F. & Urdan, T. C. (2006). Self-efficacy beliefs of adolescents. Greenwich: IAP.
 50. Pepe, S., Sobral, J., Gomez-Fraguela, J. A. & Villar-Torres, P. (2008). Spanish adaptation of the Adolescents' perceived collective family efficacy scale. Psicothema, 20(1), 148-154.
 51. Pervin, L. A. (2015). Goal concepts in personality and social psychology (Vol. 23). New York: Psychology Press.
 52. Robin, A. L. & Foster, S. L. (2002). Negotiating parent-adolescent conflict: A behavioral-family systems approach. New York: Guilford Press.
 53. Robinson, A. L., Strahan, E., Girz, L., Wilson, A. & Boachie, A. (2013). ‘I Know I Can Help You’: Parental Self‐efficacy Predicts Adolescent Outcomes in Family‐based Therapy for Eating Disorders. European Eating Disorders Review, 21(2), 108-114.
 54. Schwarzer, R. (2014). Self-efficacy: Thought control of action. Philadelphia: Taylor & Francis.
 55. Taguchi, T., Magid, M. & Papi, M. (2009). The L2 motivational self-system among Japanese, Chinese and Iranian learners of English: A comparative study. In Z. Dornyei, & E. Ushioda (Eds.), Motivation, language identity and the L2 self. (pp. 66-97). Clevedon, UK: Multilingual Matters.
 56. Yoosefi, N. (2012). [An Investigation of the Psychometric Properties of the McMaster Clinical Rating Scale]. Journal of Educational Measurement, 3(7) 83-112 [in Persian].
 57. Zadeh Mohammadi, A., & Malek Khosravi, G. (2006). [The preliminary study of psychometric and reliability of Family Assessment]. Journal of Family Research, 2(5) 69-89 [in Persian].
 58. Zarei, M., janbozorgi, M., & Ahmadi, M. R. (2015). [The Relationship between Power Structure of Man-Powered in the Family and Family Function]. Journal of Family Research, 11(2) 203-218 [in Persian].
 59. Zimmerman, B. J. & Cleary, T. J. (2006). Adolescents’ development of personal agency: The role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skill. Self-efficacy beliefs of adolescents, 5, 45-69.