میانجی گری سبک های کنترل تعارض، در رابطه فضایل و رضایت زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گاه علی‌رغم آگاهی از شیوه­های تعارضی سازگارانه، انگیزه­ای برای رفتار مناسب احساس نمی­شود. انتظار می­رود تا فضیلت­ها با تأثیر بر انگیزش برای رفتار اخلاقی، بر احتمال رفتارهای سازگارانه بیفزایند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه­ منش و فضایل خانوادگی، منابع خانوادگی و بینش مشترک زیربنایی آن که از دیدگاه روان­شناسی مثبت، عناصر درونی لازم برای داشتن یک زندگی سالم هستند، با رضایت زناشویی پرداخته است؛ در این راستا، سبـک­هـای کنترل تعارض زوجین واسطه­ای فـرض می­شود که فضایل را با رضایت زناشویی پیوند می‌دهد. طی یک طرح همبستگی، دانشجویان ساکن در خوابگاه­های متأهلی چند دانشگاه، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های توانمندی­های منشی، رضایت زناشویی، و سبک­های کنترل تعارض را تکمیل نمودند؛ داده­ها با روش مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل ­شد.شجاعت و تعالی، پیش­بین رضایت زناشویی و سبک­های کنترل تعارض سازگارانه هستند، اما انسانیت رابطه­ معنی­داری با رضایت ندارد. سبک­های کنترل تعارض سازگار، در رابطه­ فضایل و رضایت‌مندی میانجی­گری می­کنند. رضایت زناشویی بیشتر از آن‌که ناشی از عشق میان همسران باشد، ریشه در ویژگی­های درونی فرد دارد. فضایل با تأثیر بر شیوه­های تعامل زوجین در حین تعارض، بر پیامد ازدواج مؤثرند؛ تلویحات این نتایج برای مداخلات درمانی در خانواده­درمانی مثبت، مورد بحث قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Mediation of Conflict Handling Styles in the Relation between Virtues and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

 • Hosei Naderi
 • Hosein Pourshahryar
 • Omid Shokri
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Despite awareness of the adjusted conflict tactics, sometimes there is no motivation for proper behavior. It is expected that virtues increase the likelihood of adaptive behaviors by affecting motivation for ethical behaviors. This research studied the relation between marital satisfaction, character and its underlying virtues that are the internal elements necessary for adjusted life from a positive psychology perspective. It is assumed that spouse's conflict handling styles is a mediator that play a role between character, virtues, and marital satisfaction. In a correlation plan, the married university students living in dormitories were asked to complete three questionnaires: Character Strengths, Conflict Management Style, and Marital Satisfaction. Finally, the data was analyzed based on SEM method. The courage and transcendence are found as predictors of marital satisfaction and adaptive conflict handling tactics; The Humanity doesn't show a significant relationship with satisfaction. Results also support the mediating role of adaptive conflict handling styles in relation between virtues and satisfaction. It seems that marital satisfaction stems basically from the individual's inner characteristics rather than love between spouses. Virtues affect marital outcomes through their impact on spouses' interaction styles during conflicts. Clinical implications of these results are discussed as suggestions for family therapy interventions based on a positive perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Character Strengths- Virtues- Conflict Handling Styles- Marital Satisfaction
 1. آسوده، م. ح. (1389). فاکتورهای ازدواج موفق از دیدگاه زوجین خوشبخت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران.
 2. افخمی، ا.، بهرامی، ف. و فاتحی‌زاده، م. (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال3، شماره 9، 431-442.
 3. اولیاء، ن.؛ فاتحی‌زاده، م. و بهرامی، ف. (1385). تأثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال 2، شماره 6، 119-135.
 4. تبیک، م.؛ قربانی، ن. و رضازاده، س.م. (1392). رابطه انگیزش دینی و خودشناسی با فضایل اخلاقی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال 7، شماره 12، 135-148.
 5. حبیبی، ح.؛ زارعی، ا. و قادری، ف. (1391). بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال 1، شماره4، 534-561.
 6. خوشخرام، ن. و گلزاری م. (1390). اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متاهل. مطالعات روان شناختی، سال 7 ، شماره 3، 29-49.
 7. زارعی، ا.؛ فلاح‌چای، ر. و حقیقی، ح. (1390). مقایسه سبک‌های حل تعارض زناشویی بین زوجین رضایت‌مند، زوجین دارای تعارض و زوجین در شرف طلاق. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 41، شماره 1، 71-88.
 8. سازمان ثبت احوال کشور. (1394). سایت رسمی: www.sabteahval.ir
 9. سرمد، ز. (1378). متغیرهای تعدیل‌کننده و واسطه‌ای: تمایزات مفهومی و کاربردی. پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره 5، شماره 3 و 4.
 10. صادقی، م. س. (1389). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار. رساله دکتری رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
 11. صیدی، م. س.؛ پورابراهیم، ت.؛ باقریان، ف. و منصور، ل. (1390). رابطه‌ بین معنویت خانواده با تاب‌آوری آن، با واسطه‌گری کیفیت ارتباط در خانواده. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال 2، شماره 5، 67-84.
 12. عباسی، م.؛ دهقانی، م. و مظاهری، م. ع. (1389). بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال6، شماره 21، 5-22.
 13. میرز، ل.؛ گامست، گ. و گارینو، ا. ج. (2006). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمه پاشاشریفی، ح، فرزاد، و، رضاخانی، س، حسن‌آبادی، ح، ایزانلو، ب و حبیبی، م. (1391). تهران: انتشارات رشد.
 14. نادری، ح. (1392). نقش میانجی‌گر سبک‌های تعارضی در رابطه‌ توانمندی‌های منشی با رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 15. نوربالا، ا. ع. (1390). سلامت روانی- اجتماعی و راهکارهای بهبود آن. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 17، شماره 2، 151-156.
 16. هومن، ح. ع. (1390). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 17. Abasi, M., Dehghani, M., & Mazaheri, M. A. (2010). [Study of changes in marital satisfaction and its dimensions through the life cycle of the family: Trend Analysis]. Journal of Family Research, 6(21) 5-22 [in Persian].
 18. Afkhami, A., Bahrami, F., & Fatehizadeh, M. (2007). [Study of relation between Forgiveness and Marital Conflict in Yazd spouses]. Journal of Family Research, 3(9) 431-442 [in Persian].
 19. Al-Krenawi, A. (2012). A study of psychological symptoms, family function, marital and life satisfactions of polygamous and monogamous women: The Palestinian case. International Journal of Social Psychiatry, 58(1) 79–86.
 20. Asoodeh, M. H. (2010). Factors of Successful marriage from satisfied spouses’ viewpoint. Master thesis in Family Consultation. Tehran University [in Persian].
 21. Baron, R., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Consideration. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6) 1173-1182.
 22. Blake, A. (2015). Balance Among Character Strengths and Meaning in Life. Journal of Happiness Studies, 16(5) 1247-1261.
 23. Boyle, j. (2011). Similarity Effects of Character Virtues on Relationship Satisfaction. Master Dissretation in Psychology, Hanover College.
 24. Brody, G., Stoneman, Z., Flor, D., & McCrary, C. (1994). Religion’s role in organizing family relationships: Family process in rural, two-parent African American families. Journal of Marriage and the Family, 56, 878–888.
 25. Buschor, C., Proyer, R. T., & Ruch, W. (2013). Self- and peer-rated character strengths: How do they relate to satisfaction with life and orientations to happiness? Journal of Positive Psychology, 8(2), 116-127.
 26. Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming, 2nd Ed. New York: Taylor & Francis Group.
 27. Caughlin, J. P., Huston, T. L., & Houts, R. N. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety interpersonal negativity, and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 326-336.
 28. Dillon, L., Nowak, N., Weisfeld, G., Weisfeld, C., Shattuck, K., Imamoğlu, O., Butovskaya, M., & Shen, J. (2015). Sources of Marital Conflict in Five Cultures. Evolutionary Psychology, 13(1) 1-15.
 29. Driver, J. L., & Gottman, J. M. (2004). Daily Marital Interactions and Positive Affect During Marital Conflict Among Newlywed Couples. Family Process, 43(3) 301-314.
 30. Fincham, F. D. (2003). Marital Conflict: Correlates, Structure, and Context. Current Directions in Psychological Science, 12(1) 23-27.
 31. Fincham, F., & Beach, S. (2010). Marriage in the New Millennium: A Decade in Review. Journal of Marriage and Family, 72, 630 – 649.
 32. Fitzpatrick, M. A. (1984). A Typological Approach to Marital Interaction: Recent Theory and Research. In Berkowitz L. (Eds.). Advances in Experimental Social Psychology. (pp. 1-47) Florida: Academic Press, Inc.
 33. Furnham, A. & Lester, D. (2012). The Development of a Short Measure of Character Strength. European Journal of Psychological Assessment, 28(2) 95–101.
 34. Geist, R. L., & Gilbert, D. G. (1996). Correlates of expressed and felt emotion during marital conflict: Satisfaction, personality, process and outcome. Personality and Individual Difference, 21(1) 49-60.
 35. Gottman, J. M. (1993). The roles of conflict engagement, escalation, and avoidance in marital interaction: A longitudinal view of five types of couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(1) 6-15.
 36. Gottman, J. M., Coan, J., Swanson, C., & Carrere, S. (1998). Predicting marital happiness and stability from newlywed interactions, Journal of Marriage & the Family, 60, 5-22.
 37. Gottman, J. M. & Levenson, R. W. (1992). Toward a typology of marriage based on affective behavior: Preliminary differences in behavior, physiology, health, and risk for dissolution. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 221-233.
 38. Graber, E., Laurenceau, J., Miga, E., Chango, J., & Coan, J. (2011). Conflict and Love: Predicting Newlywed Marital Outcomes from Two Interaction Contexts. Journal of Family Psychology, 25(4) 541–550.
 39. Habibi, H., Zarei, A., & Ghaderi, F. (2012). [Study of factor structure and psychometric properties of Rahim Organizational Conflict Inventory-II, in Iranian couples]. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 1(4) 534-561 [in Persian].
 40. Hooman, H. A. (2011). [Structural Equation Modeling with LISREL Application]. Tehran: Samt Publication [in Persian].
 41. Ishii, K. (2010). Conflict Management in Online Relationships. Cyberpsychology, Behavior, And Social networking. 13(4) 365-370.
 42. Karney, B. R., & Bardbury, T.N. (1997). Neuroticism, marital interaction and the trajectory of marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 1075-1092.
 43. Khoshkharam, N. & Golzari, M. (2012). [Training effectiveness of increasing positive affect on marital satisfaction and attachment style in married students]. Journal of Psychological Studies, 7(3) 29-49 [in Persian].
 44. Korotkov, D., & Godbout, A. (2014). Personality, motivation, nature, and well-being. Personality and Individual Differences, 60, S65.
 45. Leggett, D.G., Roberts-Pittman, B., Byczek, S., & Morse D.T. (2012). Cooperation, Conflict, and Marital Satisfaction: Bridging Theory, Research, and Practice. The Journal of Individual Psychology, 68(2) 182-199.
 46. Linley, P., Maltby, J., Wood, A.M., Joseph, S., Harrington, S., Peterson. C., Park, N., & Seligman, M. (2007). Character strengths in the United Kingdom: The VIA Inventory of Strengths. Personality and Individual Differences, 43, 341–351.
 47. Macaskilla, A. & Denovan, A. (2015). Assessing psychological health: the contribution of psychological strengths. British Journal of Guidance & Counselling, 42(3) 320–337.
 48. Mackey, R. A., Diemer, M. A. & O'Brien, B. A. (2000). Conflict Management Styles of Spouses in Lasting Marriages. Psychotherapy, 37(2) 134-148.
 49. Mahoney, A., Pargament, K., Jewell, T., Swank, A., Scott, E., Emery, E., & Rye, M. (1999). Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology, 13, 321–338.
 50. Martinez-Marti, M. L., & Ruch, W. (2014). Character strengths and well-being across the life span: data from a representative sample of German-speaking adults living in Switzerland. Frontiers in Psychology, 5, 1253. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01253.
 51. Meyers, L., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: design and interpretation (Pashasharifi, H., & others Trans.). Tehran: Roshd Publication.
 52. Naderi, H. (2013). The mediating role of the conflict styles in relationship between Character Strengths and marital satisfaction. M. A Dissertation in general psychology, Shahid Beheshti University [in Persian].
 53. Noorbala, A. A. (2011). [Psycho-Social health and Strategies for its improvement]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 17(2) 151-156 [in Persian].
 54. Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. w., & Schramm, D. G. (2015). Shared Religious Beliefs, Prayer, and Forgiveness as Predictors of Marital Satisfaction. Family Relations, 64(4) 519–533.
 55. Oulia, N., Fatehizade, M., & Bahrami, F. (2006). [The effect of marriage enrichment training on increasing intimacy in couples]. Journal of Family Research, 2(6) 119-135 [in Persian].
 56. Paleari, F.G., Regalia, C., & Fincham, F. D. (2010). Forgiveness and Conflict Resolution in Close Relationships: Within and Cross Partner Effects. Universitas Psychologica, 9(1) 35-65.
 57. Park, N., & Peterson, C. (2006a). Character Strengths and Happiness among young children: content analysis of parental description. Journal of Happiness Studies, 7, 323-341.
 58. Park, N., & Peterson, C. (2006b). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29, 891–905.
 59. Park, N., & Peterson, C. (2009). Character Strengths: Research and Practice. Journal of College & Character, 10(4) 323-341.
 60. Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. P. (2004). Strengths of Character and Well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23, 603-619.
 61. Pearce, A.R., Chuikova, T., Ramsey, A., & Galyautdinova, S. (2010). A Positive Psychology Perspective on Mate Preferences in the United States and Russia. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(5-6) 742-757.
 62. Peterson, C., & Seligman, M. P. (2004). Character strengths and virtues: a handbook and classification. Washington, DC: American Psychological Association & Oxford University Press, Inc.
 63. Prager, K., Shirvani, F., Poucher, J., Cavallin, G., Truong, M. & Garcia, J. (2015). Recovery from conflict and revival of intimacy in cohabiting couples. Personal Relationships, 22(2) 308-334.
 64. Preacher, K. J., & Hayes, A. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36 (4) 717-731.
 65. Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. The International Journal of Conflict Management, 13(3) 206-235.
 66. Rahim, M. A., Buntzman, G. F. (1999). An empirical study of the stages of moral development and conflict management styles. The international journal of conflict management, 10(2) 154-171.
 67. Rahim, M. A., Kaufman, S., & Psenicka, C. (2004). A Model of the Styles of Handling Conflict, Marital Satisfaction, and Instability. IACM 17th annual conference Paper: Washington University.
 68. Ramos, S. L. (2015). The negative reciprocity process in marital relationships: A literature review. Aggression and Violent Behavior, 24, 113-119.
 69. Sadeghi, M. S. (2010). Marital Interaction Patterns in Iranian Culture and the Effectiveness of Culture-Based Communication Skills Training on Enhancing Marital Adjustment in Distressed Couples. Doctoral Thesis in Psychology, Shahid Beheshti University [in Persian].
 70. Sarmad, Z. (2000). [Moderator and Mediator Variables: Conceptual and Strategic Distinctions]. Psychological Research, 5(3-4) 63-80 [in Persian].
 71. Schneewind, K. & Gerhard, A.K. (2002). Relationship Personality, Conflict Resolution, and Marital Satisfaction in the First 5 Years of Marriage. Family Relations, 51, 63–71.
 72. Seligman, M. E. P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York, NY: Free Press.
 73. Seydi, M., Pourebrahim, T., Bagherian, F., & Mansour, L. (2011). [Relation between families’s Spirituality and its Resilience, with mediation of Quality of communi-cation in the family]. Journal of Psychological Models and Methods, 2(5) 67-84 [in Persian].
 74. Shi, L. (2003). The Association between Adult Attachment Styles and Conflict Resolution in Romantic Relationships. The American Journal of Family Therapy, 31, 143–157.
 75. Sierau, S., & Herzberg, P.Y. (2012). Conflict Resolution as a Dyadic Mediator: Considering the Partner Perspective on Conflict Resolution. European Journal of Personality, 26, 221–232.
 76. Sillars, A. L. (1980). Attributions and communication in roommate conflicts. Communication monographs, 47, 180-200.
 77. Steen, T. A. (2003). Is character sexy? The desirability of character strengths in romantic partners. Doctoral Dissertation. Available from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. 3079534).
 78. Straus, M. A. (1979). Measuring intra-family conflict and violence: The conflict tactics (CT) scale. Journal of marriage and the family, 41(1) 75-88.
 79. Tabares, A., Gottman, J.M. (2003) A Marital Process Perspective of Adolescent Romantic Relationships. In P. Florsheim (Ed.), Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research, and practical implications (pp.337-354). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 80. Tabik, M., Ghorbani, N., & Rezazade, S. M. (2013). [The relation of Religious motivation and self-knowledge with moral virtues]. Journal of Islam & Psychology, 7(12) 135-148 [in Persian].
 81. The National Organization for Civil Registration of Iran (2015). www.sabteahval.ir [in Persian].
 82. Toussaint, L., Worthington, E., & Williams, D. R. (Eds.). (2015). Forgiveness and Health: Scientific Evidence and Theories Relating Forgiveness to Better Health. New York: Springer.
 83. Valerie, F. W., & Paul, A. B. (2008). Predicting interpersonal conflict resolution styles from personality characteristics. Personality and Individual Differences, 45, 126-131.
 84. Weber, M., Ruch, W. (2012). The role of character strengths in adolescent romantic relationships: An initial study on partner selection and mates’ life satisfaction. Journal of Adolescence, 35, 1537-1546.
 85. Weston R., & Gore, Jr. P. (2008). A Brief Guide to Structural Equation Modeling. The Counceling Psychologist, 34(5) 719-751.
 86. Wilcox, W. B., & Wolfinger, N. H. (2008). Living and Loving “Decent”: Religion and Relationship Quality among Urban Parents. Social Science Research, 37(3) 828-843.
 87. Zarei, A., Falahchai, R., & Haghighi, H. (2011). [Comparsion of styles of conflict resolution between satisfied couples, conflicting couples and couples about to divorce]. Journal of Psychology & Education, 41(1) 71-88 [in Persian].
 88. Zhang, Q. (2007). Family Communication Patterns and Conflict Styles in Chinese Parent-Child Relationships. Communication Journal, 55(1) 113-128.