تجارب نیازهای حمایتی و مشارکتی زوجین در اولین تجربه فرزنددار شدن: یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

واقعه تولد فرزند اول یکی از مهم‌ترین رویدادهای زندگی زوجین می­باشد؛ چرا که اغلب والدین با تولد فرزند اول خود، دچار یک تحول درونی می­شوند. این مطالعه به منظور توصیف تجارب زوجین از نخستین تجربه فرزنددار شدن در رابطه با تقبل و مشارکت نقشی و حمایت آنان می­باشد. این پ‍‍ژوهش یک مطالعه کیفی است.نمونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف متشکل از 14 نفر از زوجینی که دارای یک کودک در سن نوپایی بوده­اند انجام گرفت. روش تجزیه و تحلیل کلایزی راهنمای فعالیت­های پ‍ژوهشگران در این مطالعه بود. روایی و پایایی مطالعه حاضر ریشه در چهار محور ارزش واقعی، کاربردی بودن، مبتنی بر واقعیت بودن و تداوم دارد.سه تم اصلی و کلی با عنوان «تقبل نقشی، مشارکت نقشی و حمایت اجتماعی» از متن مصاحبه­های استخراج شده به دست آمد. نتایج پژوهش حاضر نمایانگر سه عنصر اساسی و مهم «تقبل نقشی، مشارکت نقشی و حمایت اجتماعی» در جهت حفظ و تحکیم زندگی خانوادگی و زناشویی زوجین در طول نخستین تجربه آنان از مرحله فرزنددار شدن است. بر همین اساس مراقبین سلامتی بایستی از این اطلاعات برای آمادگی بهتر زوجین برای چالش­های مرحله فرزنددار شدن استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experiences of Supportive and Participative Needs of Couples in the First Experience of Child Bearing: A Qualitative Study with Phenomenology Approach

نویسندگان [English]

 • Ruhangiz Mohammadi Khashouei 1
 • Masoomeh Mohammadi Khashouei 2
 • Maryam Ghorbani 3
 • Susan Khosravi 2
1 Khorasegan Branch of Islamic Azad University
2 Najafabad Branch of Islamic Azad University
3 Tehran Payam Noor University
چکیده [English]

The birth of the first child is one of the most important events in the couple's life that changes most parents deeply. The present study tries to describe the couples’ experiences during child bearing stage in association with their acceptance and role participation. This research is a qualitative study and collected a sample of 14 members of couples in the early stage of child bearing based on the purpose of the study and went through deep interviews. In this study, the Colaizzi method has been used for the information analysis. The reliability and validity of the present study mainly stem from four axes of real value, applicability, consistency and based on the fact. The interview transcripts have been analyzed with three main themes: acceptance, role participation, and social support. Three essential elements were found including “acceptance, role participation, and social support” as important in order to maintain life family strength during first experience of child bearing in marital life. There fore, health system providers are suggested to use this information to deal with the challenges they face in child bearing stage to improve preparation of young couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Support- Role Acceptance- Marital- Child
 1. ایلدرآبادی، ا. (1387). درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1، 2 و 3. تهران: نشر جامعه‌نگر.
 2. جدید میلانی، م.، ارشدی، ف. و اسدی نوقابی، الف. (1383). پرستاری بهداشت جامعه 1و 2 و 3. تهران: اندیشه رفیع.
 3. بشارت، م.، بزازیان، س.، قربانی، ن. و اصغری. (1393). پیش‌بینی خودشناسی انسجامی فرزندان براساس ویژگی‌های فرزندپروری والدین. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال دهم، شماره 37، صص 78-65.
 4. بهزادی، م.، زاده‌محمدی، ع.، مظاهری، م.، حیدری، م. و نوری پور لیاولی، ر. (1394). رابطه احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش‌آموزان با نقش میانجی مثلث‌سازی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال یازدهم، شماره 42، صص 279-257.
 5. حسینی، م.، روحانی، ک. و حسین زواره‌ای، ص. (1382). پرستاری بهداشت خانواده مورد استفاده دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی. تهران: انتشارات بشری.
 6. جعفرنژاد، خ.؛ اسدی یونسی، م. و راستگو مقدم، م. (1394). رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین ـ نوجوانان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال یازدهم، شماره 42، صص 235-219.
 7. Allender, J. A., Rector, C. H. & Warner, K. D. (2010). Community health nursing: promoting the public's health. 7thEd. Philadelphia: Wolterskluwer Health Lippincott Williams & Wilkins.
 8. Behzadi, M., Zadeh Mohammadi, A., Mazaheri, M. A., Heidari, M. & Nooripour, R. (2015). [The Relationship between Parental Hostility and Adolescents' Internalizing Problems with Mediating Role of Triangulation]. Journal of Family Research, 11(2) 257-270 [in Persian].
 9. Besharat, M. A., Bazzazian, S., Ghorbani, N. & Asghari, M. S. (2014). [Predicting Children's Integrative Self-Knowledge in Terms of Parenting Characteristics of Parents]. Journal of Family Research, 10(1) 65 -78 [in Persian].
 10. Kalia-Behm, A. & Vehvilainen-Julkunen, K. (2000). Ways of being a father: How first-time fathers and public health nurses perceive men as fathers. International Journal of Nursing Studies, 37, 199–205.
 11. Clark, M. J. (2003). Community health nursing caring for populations. 4thEd. New Jersey: Prentice Hall.
 12. Dwenda, K. G. & Bruce, A. C. (2003). First time parents’ prenatal to postpartum changes in health and relation of postpartum health to work and partner characteristics. Journal of the American Board of Family Practice, 16, 304– 311.
 13. Edelman, C. L. & Mandle, C. L. (2002). Health promotion throughout the life span. 6thEd. Missouri: Mosby Elsevier.
 14. Eilder Abadi, E. (2006). [Textbook of community health nursing]. 2ndEd. Tehran: Jame’e Negar Publication [in Persian].
 15. Fraser, D. M. & Cooper, M. A. (2003). Myles’ Text Book for Midwives. 14thEd. Edinburgh: Churchill Livingstone.
 16. George, L. (2005). Lack of preparedness: Experiences of first time mothers – American. Journal of Maternal Child Nursing, 30(4) 251-255.
 17. Hawkins, A. J., Lovejoy, K. R., Holmes, E. K., Blanchard, V. L. & Fawcett, E. (2008). Increasing fathers’ involvement in child care with a couple-focused intervention during the transition to parenthood. Family Relationship, 57(1) 49-59.
 18. Hosseini, M., Rouhani, K., & Hossein zavarei, S. (2003). [Family health nursing]. Tehran: Boshra Publication [in Persian].
 19. Hung, C. H. & Chung, H. H. (2001). The effects of postpartum Stress and social support on postpartum women's health status. Journal of Advanced Nursing, 36(5) 676– 684.
 20. Jadid milani, M., Arshadi, F., & Asadi Novghabi, A. (2007). [Community of Health Nursing]. 3rdEd. Tehran: Andishe Rafi Publication [in Persian].
 21. Jafarnezhad, K., Asadiyonesi, M. R. & Rastgoomoghadam, M. (2015). [The Relation-ship between Family Communication Patterns and Frequency and Intensity of Parent-Adolescent Conflict]. Journal of Family Research, 11(2) 219-235 [in Per-sian].
 22. Kline, C. R., Diane, P. & Richard, A. D. (1998). Health consequences of pregnancy and childbirth as perceived by women and clinician. American Journal Maternal Child Nursing, 4(2), 41-53.
 23. Barnes, M. & Rowe, J. (2007). Introduction. In M. Barnes & J. Rowe (Eds.), Child, Youth and Family Health: Strengthening Communities. Chatswood: Churchill Livin-gstone.
 24. Littleton, L. Y. & Engebretson, J. C. (2005). Maternity Nursing Care. Canada: Thomson.
 25. Lundy, K. S. & Janes, S. H. (2009). Community Health Nursing: caring for the public's Health. 2thEd. London: Jones and Bartlett publishers.
 26. Mantymaa, M., Puura, K., Luma, I., Salmelin, R. K. & Tamminen, T. (2004). Early mother infant interaction, Parental mental health and Symptoms of behavioral and emotional problems I toddlers. Infant Behavior and Development, 27(2), 134-149.
 27. Mcbridge, A. B. & Shore, C. P. (2001). Women as mothers and grandmothers. Annual Review of Nursing Research, 19, 63-85.
 28. Mcewen, M. & pullis, B. (2009). Community Based Nursing: An Introduction. 3thEd. Missouri: Saunders Elsevier.
 29. Mckinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S. & Ashwill, J. W. (2005). Maternal Child Nursing. 2thEd. Missouri: Saunders Elsevier.
 30. Muller-Staffelstein, T. (1996). Preparation for childbirth preparation for life: A challenge for primary prevention. International Journal of prenatal and prenatal psychology and Medicine, 8, 73-79.
 31. Nystrom. K. & Ohrling, K. (2004). Parenthood experiences during the Childs first year: Literature review. Journal of Advanced Nursing, 46(3), 319-330.
 32. Smith, C. M. & Maurer, F. A. (2005). Community Health Nursing: theory and practice. 3thEd. Philadelphia: Saunders.
 33. Taillade, J. J., Hofferth, S. & Wight, V. R. (2010). Consequences of fatherhood for young Men's relationships with partners. Research in Human Development, 7(2), 103-122.
 34. Teubert, D. & Pinquart, M. (2010). The association between coparenting and child adjustment: A meta-analysis. Parenting: Science and Practice, 10(4), 286-307.