نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف عمده این تحقیق، بررسی ساختار عاملی تأییدی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده (FEICS) در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز بود. بدین منظور 204 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز در سال تحصیلی 1391-1390 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی سازه مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده، از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. معادله ساختاری مدل 2 عاملی، بهترین برازندگی را با داده‌ها نشان داد.هم‌چنین ضریب پایایی عوامل مقیاس، برای خرده‌مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده، به ترتیب 60/0 و 65/0 به دست آمد. جهت تعیین روایی هم‌زمان نیز از رابطه نمرات مؤلفه انتقاد و درگیری عاطفی خانواده با نمرات حاصل از پرسش‌نامه فهرست تجدید نظر شده نشانه‌های مرضی (فرم کوتاه) SCL.25R، استفاده شد که ضرایبی به ترتیب برابر 31/0ـ و 37/0ـ به دست آمد. هم‌خوانی شاخص‌های روان‌سنجی به دست آمده در این پژوهش، با نتایج سایر پژوهش‌ها، گویای مناسب بودن مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده، به منظور استفاده در پژوهش‌ها در جامعه ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Confirmatory Factor Analyses of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Leila Bahri
 • Noor Allah Mohammadi

Shiraz University

چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the factorial structure of Family Emotional Involvement and Criticism Scale among Iranian students. A correlation method was employed with a sample of high school students. Participants were 204 high school students of Shiraz city, who were selected through multi-stage cluster sampling. They answered a 14-item version of the FEICS. Data was analyzed through confirmatory factor analysis and internal consistency was obtained using alpha Cronbach. The examination of the 2 factor model by confirmatory factor analysis showed the best fit with the data, and Cronbach alpha ranged from 0.60 to 0.65 for FEICS factors which is acceptable. The Family Emotional Involvement and Criticism Scale could be used as a valid and reliable instrument in Iranian psychological & psychosociological research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Family Emotional Involvement and Criticism Scale- Collectivism Scale- Reliability- Validity
 1. حبیبی، م.؛ مظاهری، م.؛ دهقانی، س.؛ عاشوری، ا. (1393). هنجاریـابی و ساختار عـاملی مقیـاس تعاملات خـانـوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده‌های ایرانی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال دهم، شماره 39، صص 329-313.
 2. راهداری، م.؛ مدرس غروی، م.؛ طبیبی، ز. (1389). رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. مجله اصول بهداشت روانی، سال دوازدهم، شماره 1، صص 447-438.
 3. رحیمی نژاد، ع.؛ پاک‌نژاد، م. (1393). رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال دهم، شماره 37، صص 111-99.
 4. محسنی، م.؛ چینه، ن.؛ پناغی، ل.؛ منصوری، ن. (1390 ). مقایسه کارکرد خانواده و هیجان ابراز شده در خانواده‌های بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و اسکیزوفرنی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره 27، صص 390-373.
 5. نجاریان، ب.؛ داودی، ا. (1380). ساخت و اعتباریابی مقیاس SCS برای سنجش ویژگی‌های اسکیزوتیپی در جمعیت عمومی. پژوهش‌های روان‌شناختی، سال ششم، شماره 4-3، صص 50-37.
 6. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع.؛ حجازی، ا. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
 7. هادوک، گ.؛ پتردی، اس. (1377). رفتار درمانی شناختی اختلالات اسکیزوفرنیک. (ترجمه: م. محمود علیلو، ت. هاشمی نصره آبادی، ح. پورشریفی). تهران، دانشگران فردا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1997).
 8. Adendorff, C. M. (2004). The development of cultural family business model of good governance for Greek family businesses in South Africa. Unpublished Ph.D.
 9. Butzlaff, R. L. &Hooley, J. M. (1998). Expressed emotion and psychiatric relapse. A meta-analysis. Archives of General Psychiatry, 55, 547–552.
 10. Fiscella, K., & Campbell, T. L. (1999). Association of perceived family criticism with health behaviors. Journal of Family Practice, 48, 128-134.
 11. Fiscella, K., Franks, P., & Shields, C. G. (1997). Perceived family criticism and primary care utilization: Psychosocial and biomedical pathways. Family Process, 36, 25-41.
 12. Gavazzi, S. M., McKenry, P. C., Jacobson, J. A., Julian, T. W., & Lohman, B. (2003). Confirmatory factor analysis of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale: Evidence of the dimensionality of expressed emotion. Psychological Reports, 92, 119-127.
 13. Gavazzi, S. M., McKenry, P. C. , Jacobson, J. A. , Julian, T. W. ,& Lohman, B. (2000). Modeling the effects of expressed emotion, psychiatric symptomology, and marital quality levels on male and female verbal aggression. Journal of Marriage and the Family, 62, 669-682.
 14. Hooley, J. M. (1998). Expressed emotion and psychiatric illness: From empirical data to clinical practice. Behavior Therapy, 29, 631-646.
 15. Inoue S., Tanaka S., Shimodera S., & Mino, Y. (1997). Expressed Emotion and Social Function. Psychiatry Research, 72, 33-39.
 16. Jenkins H., & Marvin, K. (1992).: The meaning of Expressed Emotion: Theoretical Issues Raised by Cross – Cultural Research. Am. J. Psychiatry, 149, (1), 9-21.
 17. Kronmuller, K. T., Krummheuer, C. , Topp, F. , Zipfel, S. , Herzog, W. , & Hartmann, M. (2001). The Family Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS)—Validation of a questionnaire assessment of expressed emotion. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 51, 377-383.
 18. Nelis, M. Sharon., Rae, G. & Liddell, Ch. (2006). Factor Analyses and ScoreValidity of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale in an Adolescent Sample. University of Ulster, http: //online. sagepub. com.
 19. Sadock B. J. &Sadock V. A. (2000). Psychosocial treatment in Schizophrenia, Bustillo J., Keith S. J. ,Lauriello J. Comorehensive Text Book of Psychiatry (VII). 7th ed. Vol. 2. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1210-1217.
 20. Shields, C. G., Franks, P., Harp, J. J., Campbell, T. L., & McDaniel, S. H. (1994). Family Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS): II. Reliability and validity studies. Family Systems Medicine, 12, 361-377.
 21. Shields, C. G., Franks, P., Harp, J. J., McDaniel, S. H., & Campbell, T. L. (1992). Development of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS)-A self-report scale to measure expressed emotion. Journal of Marital and Family Therapy, 18, 395-407.
 22. Vaughn C., & Leff J. (1976). The Measurement of Expressed Emotion in the Families of Psychiatric Patients. Br. J. Soc. Clin. Psychol, 15, 157-165.
 23. Vaughn, C., & Leff, J. P. (1976). The influence of family and social factors on the course of psychiatric illness: Acomparison of schizophrenic and depressed neurotic patients. British Journal of Psychiatry, 152, 618-624.
 24. Volk, R. J., & Flori, D. E. (1996). Structural equation modeling. In D. H. Sprenkle & S. M. Moon (Eds.), Research methods in family therapy. 336-362.
 25. Wearden, A. J., Tarrier, N., Barrowclough, C., Zastowny, T. R., & Rahill, A. A. (2000). A review of expressed emotion research in health care. Clinical Psychology Review, 20, 633-666.