ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سبک شنیداری زوجین در نمونه ایرانی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-38

سمیه پورمیدانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ذبیح اله عباسپور


پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتباطیو مهارت‌های ارتباطی

دوره 9، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 29-44

خلیل اسماعیل‌پور؛ وجیهه خواجه؛ نفیسه مهدوی


عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 31-45

شیدا خالدی؛ فرشته موتابی؛ تقی پورابراهیم؛ فاطمه باقریان


علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ کیفی

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 165-186

مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ زهرا حاجی حیدری


نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت‌‌های ارتباطی

دوره 9، شماره 2، آبان 1392، صفحه 173-188

منصوره‌السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی


اثربخشی مشاوره زوجی مبتنی بر مدل سرخوردگی کایزر بر کاهش سرخوردگی زناشویی زوجین

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 183-199

نگار بهمنی؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده


مدل رابطه ابعاد چشم‌انداز زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان‌شناختی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 197-214

سوسن علیزاده فرد؛ معصومه محمدنیا؛ فیلیپ جورج زیمباردو


بررسی برخی حقوق غیرمالی زوجین در نکاح منقطع

دوره 10، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 267-312

مصطفی فضائلی؛ اولیاء محمدی


مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت‌گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی‌ فیس‌بوک

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 297-308

سیدهادی سیدعلی تبار؛ مینو پورآوری؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ زینب محمد علی پور


تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش خشونت خانوادگی و بهبود رضایت زناشویی

دوره 9، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 299-310

مدیا تفرشی؛ مجتبی امیری مجد؛ اصغر جعفری


ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه نگرش‌های انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 315-334

لیلا شهرابی فراهانی؛ مریم فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی


آسیب شناسی زیرمنظومه ی همشیرها : دنیای پدیداری همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال ADHD ؛ یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 331-345

آرمان عزیزی؛ مریم فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری؛ امید عیسی نژاد


مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 361-374

حدیث میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ علی اکبر سلیمانی؛ نوید یوسفی


مقایسه میزان دلبستگی به والدین، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگیر و غیر درگیر در پدیده زورگویی

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 369-390

حلیمه بیابانی علی آباد؛ سمانه اسعدی؛ کاظم برزگر بفرویی


بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کًرد

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 391-403

صدیقه خانی مجد؛ تقی پورابراهیم؛ جلیل فتح آبادی


بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 423-450

محمدرسول آهنگران؛ زهره نقاش‌زاده


مقایسه سوگیری ورزشی در سبک‌های فرزندپروری ادراک شده توسط نوجوانان

دوره 9، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 427-438

بهروز عبدلی؛ اکرم کاویانی