اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا بر بهبود تنظیم هیجانی و تقلیل علایم اختلال استرس پس از سانحه در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه مشاوره و روانشناسی

2 پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: مطابق با ادبیات پژوهش، روابط پنهانی خارج از رابطه ی زناشویی موسوم به «خیانت زناشویی» با آسیبهای شدید روانشناختی در فرد خیانت دیده همراه میباشد. هدف از این مطالعه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا (پرفورمنس آرت) بر بهبود تنظیم هیجانی و کاهش علایم استرس پس از سانحه در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بود.روش: طرح تحقیق این مطالعه، شبه آزمایشی به شیوه ی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بودند که در پاییز 1395 به علت برخی علایم بالینی ناشی از خیانت همسر به فراخوان برگزاری کارگاه درمان آسیبهای ناشی از خیانت زناشویی در تهران، در شبکه ی ارتباطات مجازی پاسخ مثبت دادند. ۳۰ زن خیانت دیده که واجد ملاکهای ورود در پژوهش بودند، به شیوهی نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. درحالیکه افراد گروه آزمایش گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا را به مدت 16 ساعت در دو روز متوالی و هر روز هشت ساعت دریافت کردند، افراد گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکردند. هنر اجرا یا پرفورمنس آرت، مشاوره ای گروهی از نوع هنردرمانیست که از روشهای عملی چون نوشتن نام، تمرین آینه، قرار گرفتن روبروی دیوار خالی، مشاهده ی رنگهای اصلی، تولید آوا، یادآوری واقعه ی خیانت، خلوت با خاطرهی رنج‌آور و نظایر آن برای تسهیل در تغییرات سازنده در زندگی اعضای گروه استفاده میکند. کلیه ی شرکت کنندگان به مقیاسهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) و استرس پس از سانحه ی سون و فوا (1991) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و دوره ی پیگیری یکماهه پاسخ دادند. نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد زنان گروه آزمایش در قیاس با زنان گروه گواه به طور معناداری در مراحل پس آزمون و پیگیری نمره ی بالاتری در تنظیم هیجانی و نمره ی پایینتری در علایم استرس پس از سانحه کسب کرده اند (01/0p<). بحث: ابعاد خلاقانه ی گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا از طریق ایجاد یک فضای گروهی که تسهیل کننده ی فرایند همدلی و همیاری، و به اشتراک گزاردن مشکلات شخصیست، خاک حاصلخیزی برای بهبود آسیبهای عاطفی و هیجانی ناشی از خیانت همسر در زنان خیانتدیده فراهم می‌آورد. در چنین فضایی فرد خیانتدیده با سهولت بیشتری آلام ناشی از تجربه ی خیانت همسرش را با دیگرانی که واجد تجربه ی هیجانی مشابهی هستند و در فرایند پالایش هیجانی او برایش به مثابه ی آیینه ای تمام نما عمل میکنند، به اشتراک می‌گذارد؛ تاجاییکه فرد به ابراز هیجان و گفتگو با همسر خیانتکار خود سوق مییابد.

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Therapy Based Performance Art on Improvement of Emotional Regulation and Reducing Symptoms of Post Traumatic Stress Disorder in Women Affected by Marital Infidelity

نویسنده [English]

 • Sara Golestani 1
1 Student of dr Ali Zadeh Mohamadi
چکیده [English]

Concealed relationships outside the marital relationship wich called "marital infidelity", are associated with severe psychological harm in the person being betrayed. The purpose of this study was to determine the effectiveness of group therapy based on performance art on improving emotional regulation and reducing symptoms of post traumatic stress in women affected by wife's infedility. The research design of this study was quasi-experimental with a pre-test and post-test by control group. 30 betrayed women in Tehran were selected by convinient sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (each group of 15 individuals). While the experimental group received the group therapy based on performance art for 16 hours in two consecutive days and eight hours in per day, the control group did not receive intervention. All participants completed the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire of Garnefski et al (2002) and Post-Traumatic Stress Questionnaire of Fua et al (1997) in the pretest, post-test and one month follow up period. The results of covariance analysis show that women in the experimental group, in comparison with women in the control group, had significantly higher scores in emotional regulation and lower scores in post traumatic stress symptoms in post-test and follow up stages. The creative dimensions of the group therapy based on performance art by the creation of a group environment that facilitates the process of empathy and collaboration, and the sharing of personal problems, is fertile soil to improve the affective and emotional damage caused by the infedility of husband in betrayed women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • post traumatic stress _ emotional regulation _ marital infidelity _ women _ performance art
 1. - مرجع شماره یک: رفیعی، سحر؛ حاتمی، ابوالفضل؛ فروغی، علی اکبر. (1390). رابطه ی بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شمارۀ 1(1): 37-21.
 2. - مرجع شماره دو: زاده محمدی، علی. (1390). هنردرمانی وحدت مدار، رویکردی ایرانی. مجوعه مقالات سومین کنگره هنردرمانی در ایران، مرکز مطالعات هنردرمانی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.
 3. - مرجع شماره سه: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی؛ ابراهیمی نژاد، مریم. (1390). تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن. اصول بهداشت روانی، 13(3):229-222.
 4. - مرجع شماره چهار: مومنی جاوید، مهرآور؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1390). دیدگاههای نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط: تاکید بر راهبردهای عملی مشاوره‌ای، تهران، آوای نور.
 5. - مرجع شماره پنج :
 6. Balderrama-Durbin, C., Stanton, K., Snyder, D. K., Cigrang, J. A, Talcott, G. W., Smith Slep, A. M., ... & Cassidy, D. G. (2017). The risk for marital infidelity across a year-long deployment. Journal of Family Psychology, 31(5), 629.
 7. - مرجع شماره شش :
 8. Baucom, D,H,, D,K, Snyder, and K,C, Gordon, Helping couples get past the affair : a clinician’s guide, , 2009, New York: Guilford Press
 9. - مرجع شماره هفت :
 10. Jeanfreau, M. M., Jurich, A. P., & Mong, M. D. (2014). Risk factors associated with women’s marital infidelity. Contemporary Family Therapy, 36(3), 327-332.
 11. - مرجع شماره هشت :
 12. Jeanfreau, M. M., Jurich, A. P., & Mong, M. D. (2014). An examination of potential attractions of women's marital infidelity. The American Journal of Family Therapy, 42(1), 14-28.
 13. - مرجع شماره نه :
 14. Batabyal, A. A. (2017). Marital infidelity: A game-theoretic analysis. Journal of Quantitative Economics, 1-7.
 15. - مرجع شماره ده :
 16. Kohn, N., Eickhoff, S. B., Scheller, M., Laird, A. R., Fox, P. T., & Habel, U. (2014). Neural network of cognitive emotion regulation—an ALE meta-analysis and MACM analysis. Neuroimage, 87, 345-355.
 17. - مرجع شماره یازده :
 18. O'Driscoll, C., Laing, J., & Mason, O. (2014). Cognitive emotion regulation strategies, alexithymia and dissociation in schizophrenia, a review and meta-analysis. Clinical psychology review, 34(6), 482-495.
 19. - مرجع شماره دوازده :
 20. Stiles, K. (2014). Performance art. Oxford University Press.
 21. - مرجع شماره سیزده :
 22. Goldberg, R. (2001). Performance art: From futurism to the present.
 23. Moon, B. L. (2016). Art-based group therapy: Theory and practice. Charles C Thomas Publisher.
 24. - مرجع شماره چهارده :
 25. Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy, 38(5), 421-432.
 26. - مرجع شماره پانزده :
 27. Rankanen, M. (2010). Clients’ experiences of the impacts of an experiential art therapy group، The Arts in Psychotherapy،Volume 50: 101–11.
 28. - مرجع شماره شانزده :
 29. Kalmanowitz, D., & Ho, R. T. (2016). Out of our mind. Art therapy and mindfulness with refugees, political violence and trauma. The Arts in Psychotherapy, 49, 57-65.