دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، خرداد 1397 
تجربه زیسته تک فرزندان از تعامل با والدین " مطالعه پدیدارشناسی"

صفحه 251-266

مهناز مرتضوی؛ سیمین حسینیان؛ رویا رسولی؛ حسن زارعی محمود آبادی


اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اٌتیسم

صفحه 267-282

اسماعیل شیری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ جلیل فتح آبادی؛ محمد نریمانی