مقایسه‌ی تأثیر برنامه‌ی آماده سازی پیش از ازدواج براساس مدل اولسون و بسته‌ی مشاوره پیش از ازدواج بومی بر مشکلات دوران عقد زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده ، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی ، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی ، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

چکیدهاین پژوهش با هدف مقایسه تأثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج براساس مدل اولسون و بسته­ی مشاوره پیش از ازدواج بومی بر مشکلات دوران عقد زوجین انجام گرفت. این پژوهش به روش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری انجام شد. نمونه­ی آماری شامل 45 زوج در دوران عقد بود که به شیوه­ی نمونه­گیری هدفمند از بین زوج­های در مرحله­ی عقد ساکن شهر یزد ( بهار 1396) انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هرگروه 15 زوج) جایگیری شدند. همه­ی گروه ها پرسشنامه­ی مشکلات زوجین در دوران عقد را در سه مرحله پیش­آزمون، پس­آزمون وپیگیری تکمیل نمودند. درپایان، تفاوت بین گروه­ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج نشان داد که میانگین نمرات مشکلات دوران عقد زوج­های هر دوگروه آزمایش در مرحله­ی پس­آزمون و پیگیری کاهش معناداری یافته­است (0005/0>P) ولی بین دوگروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<P). یافته­های این پژوهش اثربخشی برنامه آماده­سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون و بسته­ی مشاوره­ی پیش از ازدواج بومی بر کاهش مشکلات زوجین در دوران عقد را تأیید می کند.کلید واژه ها: آماده سازی پیش از ازدواج، مدل اولسون، مشکلات دوران عقد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Premarital Prepare counseling based on Olson model and native premarital counseling package on Problems of Couples in Engagement Period

نویسندگان [English]

 • seyed Hossein Razavi 1
 • Rezvan sadat Jazayeri 2
 • Seyed Ahmad Ahmadi 3
 • Ozra Etemadi 4
1 PhD Student in Family Counseling, Faculty of Education & Psychology ,University of Isfahan, Iran
2 Corresponding Author; Assistance Professor, Department of Counseling .Faculty of Education & Psychology ,University of Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Counseling .Faculty of Education & Psychology, University of Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Counseling .Faculty of Education & Psychology ,University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to compare the effect of Premarital Prepare counseling based on Olson model and native premarital counseling package on problems of Couples in Engagement Period. The research was quasi-experimental using control group, pre- and post test and follow-up design. Statistical sample was 45 couples in Engagement Period were selected by available sampling among couples settled in Yazd (spring 1396), and were randomly assigned into two experimental and one control groups (15 couples per group) .All groups completed couples problems in Engagement Period questionnaire in pre and post test and follow-up. At the end, the results between 3 groups were compared through repeated measures analysis of variance and post-hoc analysis .The results showed a significant decrease in the mean of couples problems in post test and follow-up in the both experimental groups (P0.05) .The findings of this study, confirmed the effectiveness of Premarital Prepare counseling based on Olson model and native premarital counseling package on decreasing couples problems in Engagement Period.
Keywords: Premarital Prepare Counseling, Olson model, Native premarital counseling, Problems of Engagement Period.

 1. افخمی کیا، ز؛ حسن آبادی؛ ح؛ شاملو، ز. (1394). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آموزش غنی سازی ازدواج به روش اولسون بر رضایت زناشویی زنان. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران، مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 2. امانی، ا؛ ثنایی ذاکر، ب؛ نظری، ع. م ؛ نامداری پژمان، م. (1390). اثربخشی دورویکرد طرحواره درمانی ودلبستگی درمانی بر سبک‌های دلبستگی دردانشجویان مرحله عقد. مشاوره وروان درمانی خانواده،1(2)، 171-191.
 3. امیدوار، ب؛ فاتحی زاده، م؛ احمدی، س. ا. (1388). بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز. خانواده پژوهی، 5(2)، 231-246.
 4. پاشیب، م؛ سیدمحرمی، ا؛ محمدی، س؛ تاتاری، م. (1395). تأثیرمشاوره پیش از ازدواج بر انتظار از ازدواج دربین دانشجویان علوم پزشکی. طنین سلامت، 4 (4)، 10-15.
 5. حسن‌آبادی، ح؛ براداران فرشچی، ف. (1394). تأثیر آموزش برنامه غنی سازی زناشویی به روش اولسون بر افزایش سازگاری زنان متأهل. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. مشهد، دانشگاه تربت حیدریه.
 6. خسروجاوید، م؛ اصلی پور، ع؛ فیروزشاد، م؛ هدایت صفا، ر.(1394). تأثیر آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر مهارت‌های ارتباطی و حل مسأله در دختران شاهد و ایثارگر. طب جانباز، 7 (4)، 190- 196.
 7. رضوی، س.ح. (1396). بررسی مشکلات زوجین در دوران عقد ومقایسه تأثیر مشاوره‌ی مبتنی بر این مشکلات و مشاوره آماده سازی پیش از ازدواج (مدل اولسون) براین مشکلات. رساله دکترای تخصصی مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
 8. شیخی کوهسار، ز. (1390). اثربخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج اولسون بر ارتقاء آگاهی از انتظارات، بهبود باورهای ارتباطی و افزایش رضایت زناشویی افراد مراجعه کننده به بهزیستی گنبدکاووس. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 9. فتوگرافی، ش. (1388). راهنمای دوران نامزدی و عقد. اصفهان: حدیث راه عشق.
 10. فرح بخش، ک؛ شفیع آبادی، ع. ( 1385). ابعاد عشق ورزی براساس نظریه سه بعدی عشق درچهارگروه زوج های درمرحله نامزدی، عقد، ازدواج ودارای فرزند. دانش وپژوهش درروان شناسی، 30، 1-20.
 11. فرنام، ف. (1383). بررسی تأثیر مشاوره قبل ازازدواج بر بهداشت جنسی ورضایت زناشویی درزوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 12. کریمی ثانی، پ؛ احیایی،ک. (1390). ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز. زن ومطالعات خانواده، 4 (13)، 61-81 .
 13. کریمی ثانی، پ؛ اسمعیلی، م؛ فلسفی نژاد، م؛ شفیع آبادی، ع؛ فرح بخش، ک؛ احیایی، ک. (1389). تدوین محتوای مشاوره قبل از ازدواج برمبنای شناسایی عوامل و مهارت‌های معنوی و اخلاقی پیش‌بینی کننده ازدواج موفق در بین زوج‌های تبریز. زن و مطالعات خانواده، 2 (7)، 121-132.
 14. لطفی، ز. (1394). مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی ازدواج (طرح اولسون) و برنامه ارتقای کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی زنان. چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراق.
 15. منصوری نیا، ا؛ اعتمادی؛ ع؛ فاتحی زاده، م؛ حسن پور، ا. (1390). بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر میزان رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. یافته های نو در روانشناسی، 6 (19)، 65-78.
 16. میرمحمدصادقی، م. (1389). آموزش پیش از ازدواج. اصفهان: سازمان بهزیستی، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
 17. نجارپوریان، س؛ بهرامی، ف؛ اعتمادی، ع. (1387). تأثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا. خانواده پژوهی، 4 (13)، 77-86.
 18. Asai, S. G., & Olson, D. H. (2004). Culturally sensitive adaptation of prepare with Japanese premarital couples. Journal of Marital and Family Therapy, 30 (4), 411-426.
 19. Corroll, J. S., & Doherty, W. J. (2004). Evaluating the effectiveness of premarital prevention program: A meta- analytic review of outcome research. Family Relations, 52(2), 105-118.
 20. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1992). Four types of premarital couples: An empirical typology based on PREPARE. Journal of Family Psychology, 6, 10-21.
 21. Fowers, B. J., Montel, K. H., Olson, D. H. (1996). Predicting Marital Success For Premarital Couple Types Based on PREPARE. Journal of Marital & Family Therapy, 22(1), 103-119.
 22. Larson, J. H. (2004). Innovations in marriage education: Introduction and challenges. Family Relations, 53, 421- 424.
 23. Larson, P., Smally, G. (2004). Intensive approach to premarital counseling. Marriage & Family, 7, 91-101.
 24. Lehrer, E. (2006). Age at marriage and marital instability: Revisiting the Becker Lades-Micheel hypothesis. University of Illinois at Chicago and Izabonn.
 25. Olson, D. H., DeFrain, J. D., & Olson, A. K. (1999). Building relationships: developing skills for life. Life Innovations, Incorporated.‏
 26. Olson, D. H., Olson, B. A. (2014). Prepare/ Enrich Program: Version 2000, In R. Berger & M. T. Hannah (Eds.), Preventive Approaches in Couples Therapy, (pp. 196-230), Philadelphia: Brunner/Mazel.
 27. Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., Markman, H. J. (2013). Reasons for divorce and recollections of premarital intervention: implications for improving relationship education. Family Psychology, 2(2), 131-45.
 28. Segrin ,C., Nabi ,R .l .(2002). Does Television Viewing Cultivate Unrealistic Expectations About Marriage?. Journal of Communal , 52(2), 247-63.
 29. Sharp, E. A., Ganong, L. H. (2000). Raising Awareness About Marital Rxpectations: Are Unrealistic Beliefs Changed By Integrative Teaching?. Family Relations, 49(1), 71-6.
 30. Stahmann, R. F. (2000). Premarital counseling: A focus for family therapy. The Association for Family Therapy and Systemic Practice, 22, 104-116.
 31. Stanley, S. M, Samato, P. R, Johnson, C. A., & Markman, H. J. (2006). Premarital education, Marital quality, and marital Stability: Fancily from large random household Survey. Journal of Family Psychology, 20,117-126.
 32. Stanley, S. M. (2001). Making a case for premarital education. Family Relations, 50, 272-280.
 33. Sullivan, K. T., Cobb, R. J. (2015). Relationship education and marital satisfaction in newlywed couples: A propensity score analysis. Journal of Family Psychology, 29 (5), 667-78.
 34. Weinheimer, B. O. (2007). A Model of the Relationship of Perceived Mental and Emotional Problems. A thesis for Master of Science. Faculty of Brigham Young University.