نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مشهد/دانشگاه تهران

چکیده

 چکیـدهاستثنایی می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش هدف از این پژوهش بررســی رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با اضطراب اجتماعی و درماندگی روانشناختی مادران کودکان شامل تمامی مادران کودکان استثنایی شهرستان خلیل آباد کاشمر در ســال 98-1397بود. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی  زیمت و همکاران(1988)،  تاب آوری کانر و دیوسون (2003)، اضطراب اجتماعی کانور و همکاران(2000) و درماندگی  روانشناختی دراگیدس (1998) بود. داده ها با استفاده از  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که بین  تاب آوری و حمایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی و درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.. همچنین نتایج نشــان داد حمایت اجتماعی 47 درصد از تاب آوری و تاب آوری، 39 درصد از اضطراب اجتماعی و 21درصد از درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی  را تبیین می کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Support and Resilience with Social Anxiety and Psychological Distress in Exceptional Children's Mothers

نویسنده [English]

 • vajiheh zohoorparvandeh

payamnoor university/tehran university

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between social support and resiliency with social anxiety and psychological distress in mothers of exceptional children. The research method is applied in terms of purpose and in terms of method is a descriptive correlation type. The statistical population of the study included all mothers of exceptional children in Khalil Abad city of Kashmar in 2018-19. Measurement tools included the Social Support Questionnaire , resilience, Social anxiety and psychological distress .Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis. The results showed that there was a significant positive correlation between resilience and social support with social anxiety and psychological distress in the exceptional mothers of the exceptional children. Also, the results showed that social support was 47% of resilience and resiliency, 39% of social anxiety and 21% of helplessness Psychology explains the exceptional children of mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social support
 • Resilience
 • social anxiety
 • psychological survival
 • mothers of exceptional children
 1. بشارت، محمد علی.، جاهد، حسین علی.، و حسینی، اسماء (1393). بررسی نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تابآوری و سلامت عمومی .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی،17، 87-.67
 2. تقی زاده، حسین و افروز، غلامعلی (1393). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی . تعلیم و تربیت استثنایی،4(2):7-17.
 3. حق شناس، مریم، سوداگر، شیدا و بهرامی هیدجی، مریم (1396). نقش میانجیگری حمایت ادراک شده در پیش بینی درماندگی روانشناختی بر اساس کنترل هیجانی و سبک های مقابله ای در مادران کودکان مبتلا به تالاسمی. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی،6(3):117-92.
 4. جوادیان، رضا و فراست، هادی (1395). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی، فصلنامه انتظام اجتماعی، 2(9): 221-190.
 5. راهپیما، سمیرا و شیخ الاسلامی، راضیه (1395). نقش واسطهای هویت معنوی در رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با تاب آوری، روانشناسی معاصر، 11(1): 62-47.
 6. فتحی، داود و جمال آبادی، مونا (1396). بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان، دو ماهنامه راهبرد آموزش در علوم پزشکی،10(4):269-263.
 7. کشاورز افشار، حسین، قاضی نژاد، نیکو و سنایی، نادره (1396) بررسی نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران در میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری، مجلهی ناتوانی های یادگیری، تابستان،7(4):147-130.
 8. کمال پور، سمیه، عزیززاده فروزی، منصوره و تیرگری، بتول (1395). بررسی رابطه تاب آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،، 5(78):487-476.
 9. مسگریان، فاطمه، زادفلاح، پرویز، فراهانی، حجت اﷲ و قربانی، نیما (1396). روابط موضوعی و مکانیزمهای دفاعی در اضطراب اجتماعی، روانشناسی تحولی،14(53):14-1.
 10. هارون رشیدی، همایون و منصوری راد،واحد (1396). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی، دوماهنامه تخصصی تعلیم و تربیت استثنایی،7(3):23-15.
 11. Abdullahi L. (2013). Relationship between relationship patterns and family cohesion with psychological frustration of exceptional students, MA thesis of general psychology, Islamic Azad University, Ahvaz. [Persian].
 12. Alipur, F. Sajadi, H. Frouzan.A, Nabavi. H, KHedmatiI, I. (2010). [The role of social support on anxiety and depression in the elderly]. Journal of elderly.4(11) 61-53. (Persian).
 13. Ando, N., Iwamitsu, Y., Kuranami, M., Okazaki, S., Nakatani, Y., Yamamoto, K., Watanabe, M., Miyaoka, H. (2011). Predictors of psychological distress after diagnosis in breast cancer patients and patients with benign breast problems. Psychosomatics, 52(1):64-56.
 14. Cassidy S. (2015). Resilience building in students: the role of academic self-efficacy. Front Psychol. 2015; 6:1-14.
 15. Chang EC, Jilani Z, Yu T, Lin J, Muyan M, Hirsch JK. (2017). Relation between Sexual Assault and Negative Affective Conditions in Female College Students: Does Loss of Hope Account for the Association? Journal of interpersonal violence. 2017;32(8):1249-.66
 16. Clauss, J. A., & Blackford, J. U. (2012). Behavioral inhibition and risk for developing social anxiety disorder: a meta-analytic study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(10), 1066-1075.
 17. Cloninger, C. R., & Garcia, D. (2015). The heritability and development of positive affect and emotionality. Genetics of psychological well-being—the role of heritability and genetics in positive psychology, 97-113.
 18. Cobb, S. (1976). Social Support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine. 38: 300-.413.
 19. Connor KM. (2006). Assessment of Resilience in the Aftermath of Trauma. The Journal of Clinical Psychiatry.2006;67(2):46-.9
 20. Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new Resilience Scale: The Connor-Davidson Resilience Scale. Depression and Anxiety, 18, 79-.28.
 21. Derogates LR. (1998). Brief Symptom Inventory (BSI)-18. Administration, scoring and procedures manual. Minneapolis: NCS Pearson, Inc.
 22. Farhadi N. Relationship between relationship patterns and family cohesion with Qualitiy of Life of exceptional students, MA thesis of general psychology, Islamic Azad University, Ahvaz, 2012. [Persian].
 23. Heidari A & Jafari F. (2008). Comparison of quality of life, social support and general health of people infected with AIDS with ordinary people in Ahvaz, New findings in psychology.2(7): 60-47.
 24. JadidiFiughan M, Safari S, Faramarzi, S, Jamali, S. (2016). Comparison of social anxiety and social support mothers of children with special needs and mothers of healthy children. Knowledge and Research in Applied Neuroscience. 3(16):43-52. [Persian].
 25. Jokar B., Shmani S., Sarahgard N.2008(). Resilience, mental Health, Satisfaction of Life٫٫ Journal of Psychiatry Clinical. 13.: 290-295. (Persian).
 26. Kashdan, T. B., Farmer, A. S., Adams, L. M., Ferssizidis, P., McKnight, P. E., & Nezlek, J. B. (2013). Distinguishing healthy adults from people with social anxiety disorder: Evidence for the value of experiential avoidance and positive emotions in everyday social interactions. Journal of Abnormal Psychology, 122(3), 645.
 27. Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T., & Nelson-Gray, R. O. (2010). An examination of the relationship between behavioral approach system (BAS) sensitivity and social interaction anxiety. Journal of anxiety disorders, 24(3), 372-378.
 28. Lang AJ, Stein MB. (2001).Anxiety Disorders: How to recognize and treat the medical symptoms of emotional illness. Gerircs; 56(5): 24-7 & 31-4.
 29. Narimiani S, Mohammadi M & Abbasi A. (2009). Investigating the relationship between psychological hardiness and selfrecording with burnout in prison staff in Ardebil province. Journal of Beyond Management.2(8): 92-75. [Persian].
 30. Patricia EN. (2010). fathering an ADHD child: An examination of parental well-being and social support. Sociological inquiry.4(80): 543-531.
 31. Rahimian Booger I & Asghar Nejad A. (2008). Relationship between Psychological Hardiness and Self-Reporting with Mental Health in Youth and Adults Surviving the Bam Earthquake. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 1(14) :62-70. [Persian]
 32. Rambod M & Rafiee F (2008). Relationship between Perceived Social Support and Quality of Life in Hemodialysis Patients, Nursing Research.3(10) 112-123.
 33. Remine, M. D, Brown, P. M. (2010). Comparison of the prevalence of mental health problems in deaf and hearing children and adolescents in Australia. Aust N Z J Psychiatry, 44, 351- 357.
 34. Richenberg, A., Gross, R. (2010). Advancing parental age autism. ARCH Gen Psychol., 63, 1026-32.
 35. Veisi M, Atef M, Razahi M. (2008)., Impact of job stress on job satisfaction and mental health: the tenacity of Yale number of social support. Journal of Psychiatry Clinical, 6: 70-78 (Persian).
 36. Zimet, G.D.; Dahlem, N.W.; Zimet, S.G. & Farley, G.K. (1988). (The multidimensional scale of perceived social support). Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.
 37. T.