بررسی نقش واسطه ای والدگری معکوس در ارتباط بین ابهام مرزی با حمایت خانوادگی، رضایت خانوادگی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان خانواده های طلاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکاه الزهرا (س)

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای والدگری معکوس در ارتباط بین ابهام مرزی با حمایت خانوادگی، رضایت خانوادگی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان خانواده های طلاق است. بدین منظور 159 نفر از دختران نوجوان 16-12 ساله به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به مقیاس ابهام مرزی، مقیاس والدگری معکوس، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاسچندبعدیرضایتاز زندگیدانشآموزان و مقیاس استرس ادراک شده پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج این تحلیل حاکی از تایید نقش واسطه ای والدگری معکوس در ارتباط ابهام مرزی با رضایت خانوادگی و استرس ادراک شده بود. اما این نقش در ارتباط ابهام مرزی با حمایت خانوادگی معنادار نبود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که چنانچه ابهام در مرزهای خانواده بعد از طلاق والدین از بین نرود، والدگری معکوس به عنوان یک نتیجه از ابهام مرزی منجر به کاهش حمایت و رضایت خانوادگی و افزایش استرس ادراک شده در دختران نوجوان شده و در ارتباط بین ابهام مرزی، رضایت خانوادگی و استرس ادراک شده نقش واسطه ای ایفا می کند. کلید واژه ها: ابهام مرزی، والدگری معکوس، حمایت خانوادگی، رضایت خانوادگی، استرس ادراک شده.

عنوان مقاله [English]

Investigate the Mediating Role of Parentification in the Relationship between Boundary Ambiguity with Family Support, Family Satisfaction and Perceived Stress in Adolescent Girls of Divorced Families

نویسندگان [English]

 • mahtab danaee 1
 • Azam Farahbijari 2
 • Leila Cheragh Mollaei 3
1 Master of Science in Clinical Psychology, Alzahra University
2 Assistant Professor and Faculty Member of Al-Zahra University
3 Assistant Professor and Faculty Member of Al-Zahra University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of parentification in the relationship between boundary ambiguity with family support, family satisfaction, and perceived stress in adolescent girls in divorce families. For this purpose, 159 Girls from 12 to 16 years old were selected through voluntary sampling and they answered the boundary ambiguity scale, parentification scale, multidimensional perceived social support, multidimensional student's life satisfaction scale, and perceived stress scale. Path analysis was used to analyze the data. The results of this analysis confirmed the role of Parentification intermediation in relation to boundary ambiguity with family satisfaction and perceived stress. But this role was not significant in relation to boundary ambiguity with family support.Therefore, it is concluded that if the ambiguity in family boundaries does not disappear after parental divorce, parentification as a result of boundary ambiguity and with the effect of it results in reduced family support and increased perceived stress in adolescent girls and plays a mediating role in the relationship between boundary ambiguity, family satisfaction and perceived stress.
Key words: Boundary Ambiguity, Parentification, Family Support, Family Satisfaction, Perceived Stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boundary Ambiguity-Parentification-Family Support-FamilySatisfaction-Perceived Stress
 1. - بشرپور، س.، نریمانی، م.، و عیسی زادگان، ع. (1392). ارتباط سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده. فصلنامه مطالعات روان شناختی، 9(2)، 29-47.
 2. - دانایی، م. (1396). بررسی نقش واسطه ای والدگری معکوس در ارتباط بین ابهام مرزی با حمایت خانوادگی، رضایت خانوادگی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان خانواده های طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی، دانشگاه الزهرا (س).
 3. - دهقانی، م.، و اسماعیلیان، ن. (1395). ویژگی های شخصیتی، طرحواره های ناسازگار اولیه و کارکرد خانواده در زوجین متقاضی و غیر متقاضی طلاق. فصلنامه خانواده پژوهی، 12(48)، 592-575.
 4. - شهنی ییلاق، م.، عالی پور، س.، پایندان، ط.، و بهروزی، ن. (1390). مقایسه تاب آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی – اقتصادی. فصلنامه مشاوره کاربردی، 1(1)، 74-104.
 5. - قمری گیوی، ح.، و خشنود نیای چماچایی، ب. (1395). مقایسه مهارت های اجتماعی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی در فرزندان با والدین مطلقه، متقاضی طلاق و عادی. فصلنامه خانواده پژوهی، 12(45)، 92-69.
 6. - محسنی کوچصفهانی، ن. (1376). بررسی چگونگی تاثیر روابط عاطفی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر منطقه سعد آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 7. - محمودی، ن. (1384). مقایسه میزان مسئولیت پذیری، عملکرد تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان دختر خانواده های طلاق و عادی دبیرستان های اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه چمران.
 8. - مظاهری، م.، و مهاجر بادکوبه، م. (1390). ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزانMSLSS. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، 8(14)، 81-100.
 9. -Affifi, T. D., & Schrodt, P. (2003). “Feeling caught” as a Mediator of Adolescents’ and Young Adults’ Avoidance and Satisfaction with their Parents in Divorced and non-Divorced Households. Communication Monographs, 70, 142-173.
 10. -Afifi, T. D. (2003). ‘‘Feeling caught’’ in Stepfamilies: Managing Boundary Turbulence through Appropriate Privacy Coordination Rules. Journal of Social and Personal Relationships, 20(6), 729-756.
 11. -Andsager, K. (2015). Perception of Boundary Ambiguity and Parentification Effects on Family Support, Family Satisfaction and Perceived Stress in Young Adults of Divorced families. Master Thesis, Kansas state university.
 12. -Ayalon, O., & Flasher, A. (2004). Children & Divorce Chain Reaction. Israel: Nord Publications.
 13. -Basharpoor, S., Narimani, M., & Esazadeghan, A. (2014). [Relation of Coping and Social Support with Perceived Stress]. Journal of Psychological Studies, 9(2), 29-47 [in Persian].
 14. -Bolhari, J., RamezanZadeh, F., Abedininia, N., Naghizadeh, M. M., Pahlavani, H., & Saberi, M. (2012). The Survey of Divorce Incidence in Divorce Applicants in Tehran. Journal of Family and Reproductive Health.. 6(3), 129-137.
 15. -Boss, P. G., Greenberg, J. R., & Pearce-McCall, D. (1990). The Measurement of Boundary Ambiguity. Minneapolis University of Minnesota Agriculture Experiment Station Publication 593. Boss, Pl, et al. (1990). Predictors of depression in caregivers of dementia patients Boundary ambiguity and mastery, Journal of Family Process, 29, 245-254.
 16. -Boss, P., & Greenberg, J. (1984). Family boundary ambiguity: A new variable in family stress theory. Journal of Family Process, 23(4), 535-546.
 17. -Bruwer, B., Emsley, R., Kidd, M., Lochner, C., & Seedat, S. (2008). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in youth. Comprehensive Psychiatry. 49(2), 195–201.
 18. -Cheng, Shu-Chun., & Kuo, Li-An (2008). Marital satisfaction and parent-child triangulation. Bulletin of Educational Psychology, 40(2), 220-238.
 19. -Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396.
 20. -Danaee. M. (2017). Investigate the Mediating role of Parentification in the relationship between Boundary Ambiguity with Family Support, Family Satisfaction and Perceived Stress In Adolescent Girls of Divorce Families. Master Thesis, Psychology Department, Alzahra University [in Persian].
 21. -Dehghani, M., & Esmailian, N. (2017). [Personality Characteristics, Early Maladaptive Schema and Family Function in Couples Initiating for Divorce Versus Non- Initiating Ones]. Journal of Family Research, 12(4), 592-575 [in Persian].
 22. -Elkind, D. (1982). Piagetian Psychology and the Practice of Child Psychiatry. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 21(5), 435-445.
 23. -Fishman, C. (1993). Intensive structural therapy: Treating families in their social context. New York, NY: Basic Books.
 24. -Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2010). Adolescent triangulation into parental conflicts: Longitudinal implications for appraisals and adolescent-parent relations. Journal of Marriage and Family, 72(2), 254-266.
 25. -Garber, B. D. (2009). Developmental psychology for family law professionals. New York: Springer.
 26. -Ghamari Givi, H., & Khoshnoodniay Chomachaei, B. (2016). [Comparison of Social Skills, Mental Health and Academic Performance in Children with Divorced, Divorcing and Intact Parents]. Journal of Family Research, 12(1), 69-92 [in Persian].
 27. -Hamama, L., & Ronen-Shenhav, A. (2012). Self-control, social support, and aggression among adolescents in divorced and two-parent families. Children and Youth Services Review, 34, 1042-1049.
 28. -Hooper, L. M., Doehler, K., Wallace, S. A., & Hannah, N. J. (2011). The Parentification Inventory: Development, Validation, and Cross-Validation. Journal of Family Therapy, 39(3), 226-241.
 29. -Johnson, D. R. (1999). Mother-son Interactions Predictive of High Parentification Self-Reported by Adolescent Sons. Doctoral dissertation, Montreal University.
 30. -Johnston, J. R. (1990). Role diffusion and role reversal: Structural variations in divorced families and children’s functioning. Journal of Family Relations, 39(4), 405–413.
 31. -Jurkovic, G. J., Thirkield, A., & Morrell, R. (2001). Parentification of adult children of divorce: A multidimensional analysis. Journal of Youth and Adolescence, 30(2), 245-257.
 32. -Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. 3nd Ed. New York: Guilford.
 33. -Koerner, S. S., Jacobs, S. L., & Raymond, M. (2000). When mothers turn to their adolescent daughters: Predicting daughters' vulnerability to negative adjustment outcomes. Journal of Family Relations, 49(3), 301–309.
 34. -Koerner, S. S., Jacobs, S. L., & Raymond, M. (2000). When mothers turn to their adolescent daughters: Predicting daughters’ vulnerability to negative adjustment outcomes. Journal of Family Relations, 49(3), 301-309.
 35. -Mahmoudi, N. (2005). Compare the Responsibility, Mental Health and Academic Performance of Female Student's Families Normal and Divorce in Ahwaz high schools. Master thesis, Counseling Department, Chamran University [in Persian].
 36. -Maroufizadeh, S., Zareiyan, A., & Sigari, N. (2014). [Reliability and validity of Persian version of perceived stress scale (PSS-10) in adults with asthma]. Arch Iran Med, 17(5), 361 – 365 [in Persian].
 37. -Mazaheri, M., & Mohajer badkoobeh, M. (2012). [Psychometric properties of Multidimensional Life Satisfaction Questionnaire of MSLSS Student]. Journal of Educational Psychology, 8(14), 81-100 [in Persian].
 38. -Mccenna, S . (1995). A Causal Model of family influence: The Effects of Family Structure, Birth Order, Familial Satisfaction, and Parentification. Doctoral dissertation, Arkansas University.
 39. -McCubbin, H. I., & Figley, C. R. (2014). Stress and the Family: Coping with Normative Transition. New York: Routledge.
 40. -Mika, P., Bergner, R. M., & Baum, M. C. (1987). The Development of a Scale for the Assessment of Parentification. Journal of Family Therapy, 14(3), 229-235.
 41. -Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 42. -Minuchin, S., & Fishman, H. C. (1981). Family therapy techniques. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 43. -Mohseni Kouchesfahani, N. (1997). Study the Effect of Parents' Emotional Relationships to the Academic Achievement of Girl Students in Saadabad area. Master thesis, Psychology Department, Tarbiat Moalem University [in Persian].
 44. -Noble-Carr, D. (2002). Young carers research project: Background papers. Canberra: Carers Australia.
 45. -Pakenham, K. I., Bursnall, S., Chiu, J., Cannon, T., & Okochi, M. (2006). The psychosocial impact of caregiving on young p eople who have a parent with an illness or disability: comparisons between young caregivers and non-caregivers. Rehabilitation Psychology, 51(2), 113-126.
 46. -Perrin, M. B., Ehrenberg, M. F., & Hunter, M. A. (2013). Boundary diffusion, individuation and adjustment: Comparison of young adults raised in divorced versus intact families. Journal of Family Relations, 62(5), 768-782.
 47. -Reynolds, L.R. (2011). Parenting through divorce. New York: Skyhorse Publishing, Inc.
 48. -Rosenberg, M., & Guttmann, J. (2001). Structural boundaries of single-parent families and children’s adjustment. Journal of Divorce & Remarriage, 36(1-2), 83-98.
 49. -Salami, A. R., Joukar, B., & Nikpour, R. (2009). [Internet and Communication: Percwived Social Support and Loneliness as Antecedent Variable]. Journal of Psychological Studies, 5(3), 81-102 [in Persian].
 50. -Schaffer, A. & Egeland, B. (2011). Intergenerational Transmission of Familial Boundary Dissolution: Observations and Psychosocial Outcomes in Adolescence. Journal of Family Relations, 60(3), 290-302.
 51. -Shaheni Yaillagh, M., Alipour, S., Payandan, T., & Behroozi, N. (2011). [Comparison of Resiliency, Mental health, Aggression and Academic Performance of Female Student Divorced and Non-Divorced Families]. Journal of Applied Counseling, 1(1), 79-104 [in persian].
 52. -Sroufe, L. A., & Fleeson, J. (1988). The Coherence of Family relationships. In R. A. Hinde & J. Stevenson-Hinde (Eds.), Relationships within families: Mutual influences. (pp. 27-47). New York: Oxford University Press.
 53. -Williams, K. (2015). Risk and Resilience in Emerging Adults with Childhood Parentification. Doctoral thesis, Psychology Department, Windsor University.
 54. -Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30–41.