علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل خیانت از دیدگاه زنان و مردان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده بود. بدین منظور در قالب یک طرح کیفی، 42 نفر از مراجعه‌کنندگان به دادگاه خانواده، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه ساختار یافته، بررسی اسناد موجود و مصاحبه با قاضی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت، داده‌های حاصل از آن‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سه عامل مسائل بین فردی، روابط همسران و جامعه، اصلی‌ترین علل خیانت از دیدگاه زنان و مردان هستند، در حالی که هیچ یافته‌ای مبنی بر تصمیم به جدایی، به علت خیانت عاطفی صِرف، مشاهده نشد. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که راهبرد اصلی مردان در مقابل خیانت همسر، خشونت و تصمیم به جدایی است، در حالی که این راهبردها در مورد زنان طیف وسیع‌تری را در بر می‌گرفت و آن‌ها با تکرار خیانت جنسی همسر، بعد از گذشت حداقل شش ماه تصمیم به جدایی می‌گرفتند. نتایج این پژوهش، با بیان این که می‌توان با مشاورۀ پیش از ازدواج گامی در راستای کاهش خیانت‌ برداشت، بر اهمیت جامعه در بروز این پدیده تأکید می کند. بنابراین، انجام اقداماتی از طرف مسئولین در جهت سلامت جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study for Investigating the Reasons of Sexual Infidelity of Couples who have Asked for Divorce in Family Court

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Habibi Askarabad 1
 • Zahra Hajiheydari 2
1 Shahid Beheshti University
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

We studied the reasons of couples’ sexual infidelity in family courts. As such, 42 participants were selected with a purposive sampling method and were interviewed through a semi-structured interview, juridical testimonies, and also interviewed by judges in charge for the case in order to find out why they had had extra marital sexual relationships. Finally, data were analyzed with conventional content analysis. Results illustrated that the three main factors of sexual infidelity were interpersonal, spousal, and social relationships. It was hard to infer that real sexual intimacy solely could explain application for divorce. In addition, findings indicated that men react to the sexual infidelity aggressively and sued for divorce but women had intertwined behaviors. Meanwhile, women apply for divorce after 6 months, providing evidence that the sexual infidelity has repeated. This underlines the fact that providing marital consultation before marriage help couples in order to avoid marriage break up later. So, is seems necessary in legal proceedings to take steps to understand the phenomenon in a social context and provide better social health services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infidelity- Extra_Marital Relations- Divorce
 1. بهرامی، ف؛ و رضوان، ش. (1386). عهدشکنی جنسی و عوامل روان‌شناختی آن، مجموعه مقالات مشاوره خانواده و ازدواج پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران، تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
 2. ثنایی‌ذاکر، ب.، و باقریان‌نژاد، ز. (1382). بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی، (15)، 78-61.
 3. خدمتگزار، ح.، بوالهری، ج.، و کرملو، س. (1387). بی‌وفایی همسران: روش‌های پیشگیری و رویایی‌ با بی‌وفایی، تهران: قطره.
 4. سودانی، م؛ و شفیع‌آبادی، ع. (1387). مقایسۀ اثربخشی زوج درمانی الیس به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 37(1)، 20-1.
 5. سهرابی، ف؛ و رسولی، ف. (1387). بررسی رابطۀ سبک دلبستگی و روابط جنسی فرا زناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 4(2)، 143-133.
 6. شعاع‌کاظمی، م؛ و مؤمنی‌جاوید، م. (1390). دیدگاه‌های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط با تأکید بر راهبردهای عملی مشاوره‌ای. تهران: آوای نور.
 7. صالح صدق‌پور، ب. (1377). بررسی عواملی که منجر به اختلاف خانوادگی و طلاق می‌شود. فصلنامـه اصلاح و تـربیت. (39)4، 30-26.
 8. عبدی، ا. رحیمی، ز. کریمیان، ن؛ و بهمنی، ب. (1390). بررسی رابطۀ‌ مسئولیت‌پذیری و خود کنترلی با تعهد زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه‌های تهران. اولین همایش ملی روان‌شناسی و خانواده.
 9. علی‌تبار، هادی. قنبری، س. زاده‌محمدی، ع؛ و حبیبی، م. (1387). بررسی روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرا زناشویی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 10(38)، 267-255.
 10. کاپلان، ب. ج. و سادوک، و. آ. (1387). خلاصۀ روان‌پزشکی، جلد دوم، (رضاعی، ف)، ویرایش دهم، تهران: ارجمند.
 11. کاوه، س. (1386). همسران و بی وفایی و خیانت، تهران: سخن.
 12. کلانتری، ع (1390). بررسی تحولات نرخ طلاق در کشور طی سه دهۀ اخیر و تبیین‌کننده‌های اقتصادی اجتماعی آن، کارفرما: شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 13. گلسر، و؛ و گلسر، ک. (1390). ازدواج بدون شکست، (خوش نیت نیکو، س و برازنده، ه.)، مشهد: فرا انگیزش.
 14. لیندلف، ت؛ و تیلور، ب. (1388). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، (گیویان، ع.)، تهران: همشهری.
 15. محسن‌زاده، ف. محمدنظری، ع؛ و عارفی، م. (1390). «مطالعۀ کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق». فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. 53 (1)، 42-7.
 16. میرزایی، م. (1384). طرحی از مسائل اجتماعی با تأکید بر مسئلۀ طلاق و روند تغییرات آن در ایران، فصلنامه انجمن جمعیت شناسی ایران، 4(1)، 11-24.
 17. نجارپوریان، س. بهرامی، ف؛ و اعتمادی، ع. (1387). تأثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فصلنامه خانواده پژوهی، 4(13)، 68-77.
 18. یوسفی، ن. اعتمادی، ع. بهرامی، ف. احمدی، ا؛ و فاتحی‌زاده، م. (1389). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به عنوان پیش‌بینی کنندۀ طلاق، فصلنامه روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 16(1)، 33-21.
 19. Atwood, J. D., & Seifer, M. (1997). Extramarital affairs and constructed meanings: A social Constructionist therapeutic approach. American Journal of Family Therapy, 25(1), 55-74.
 20. Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Attachment. London: The Hogarth Press and Institute of Psycho Analysis.
 21. Brand, R. J., Markey, C. M., Mills, A., & Hodges, S. D. (2007). Sex Difference in Self-reported Infidelity and its Correlates. Journal of Sex Roles, 57(1), 101-109.
 22. Buss, D. M., & Shackelford, T. K. (1997). Susceptibility to infidelity in the first year of marriage. Journal of Research and Personality, 31, 193-221.
 23. Cano, A., Christian-Herman, J., O’Leary, K. D., & Avery-leaf, S. (2002). Antecedents and consequences of negative marital stressors. Journal of family therapy,28, 145- 151.
 24. Corbin, J., & Strauss, A. (2007). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd Edition). USA: SAGE Publica-tions.
 25. Dijestra, P., & Barelds, D. P. H. (2008). Self and partner personality and responses to relationship threats. Journal of Research in Personality, 42(1), 1500–1511.
 26. Elo S, Kyngns H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing. 62 (1), 107-115.
 27. Fisher, T. D. (2007). Sex of experiment and social norm effects on reports of sexual behavior in young men and women. Archives of sexual Behavior, 36, 89-100.
 28. Fung, S. C., Wong, C. W., & Tam, S. M. (2009). Familial and extramarital relations among truck drivers crossing the Hong Kong-China border. Journal of Sex Marital Ther, 35(3) , 239-44.
 29. Glass, S. P., & Wright, T. L. (1999). Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. In W. K., Halford & H.J. Markman, (Eds), Clinical handbook of marriage and couples interventions. New York: John wiley & sons.
 30. Graneheim, U. H., &Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing rese-arch: Concepts, procedures andmeasures to achieve trustworthiness. Journal of Nurse Education Today. 24 (2) 105-112.
 31. Harris, C. R. (2003). Factors associated with jealousy over real and imagininged infidelity: An examination of the social-cognitive and evolutionary psychology perspectives. Journal of Psychology of women quarterly, 27(1), 319-329.
 32. Hertlein, M., Wetchler. L., & Piercy, P. (2005). Infidelity: An overview. The Haworth press, Inc.
 33. Hsieh HF, Shannon S .(2005). Three approaches to qualitative content analysis. Journal of Qualitative health research. 15(9), 1277-1288.
 34. Jeanfreau, M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process of women's participation in marital infidelity. A thesis submitted in parital fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D.
 35. Knight, A. (2010). Gender differences in defining infidelity. A thesis presented. In partial fulfillment of the requirements for the degree master of arts.
 36. Lewandowski, G. W., & Ackerman, R. A. (2006). Something’s Missing: Need Fullfill-ment and Self-Expansion as Predictors of susceptibility to Infidelity. The Journal of Social Psychology, 5, 1237-1269.
 37. Lyton Tholl,D. (2003). Completed her dissertationon the topic of exteramarital affair. Ph. D. Dissertation.
 38. Marshall Martin N. (1996). Sampling For Qualitative Research. Fam Pract , 13 (6), 522-25.
 39. Nichols, W. C. (1988). Marital therapy: An integrative approach. New York: Guilford Press.
 40. Nichols, W. C., & Everett, C. A. (1986). Systemic family therapy: An integrative appr-oach. New York: Guilford Press.
 41. Orzeck, T., & lung, E. (2005). Bif-five personality Difference of cheaters and Non-cheaters. Urrent psychology: Developmental. Learning. Personality. Social, 24( 4) , 274-286.
 42. Pitman, F. (1989). Private lies: Infidelity & betrayal of intimacy . New York :W. W. Norton & Co.
 43. Plaat. R. L., nalbone. D. P., Casanova. G,. & Wetchler, J. L. (2008). Parental Conflict and Infidelity as Predictors of Adult Children’s Attachment Style andInfidelity, The American Journal of Family Therapy, 36(1), 149-161.
 44. Platts, H., Mason, O., & Tyson M. (2005). Early maladaptive schemas and adult attachment in a UK clinical sample. Journal of Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice, 78(1), 549-564.
 45. Rusbult, C.E., Olsen, N., Davis, J. L., & Hannon, P. A. (2001). Problem-solving conversations inmarriage: Does it matter what topics couples discuss? Personal Relationships, 10(1), 97-112.
 46. Shackelford, K., Leblance, G., & Dress, E. (2000). Emotional reactions toinfidelity. Journal of Cognition and Emotion,14(5), 643-659.
 47. Shakelford, T. K., Buss, D. M., & Weekes-shakelford, V. A. (2003). Wife Killings Committed in the Context of a Lover’s triangle. Basic and Applied Sochial Psychology, 25(1), 137-143.
 48. Snyder, D. K. (2005). Treatment of clients coping with infidently: An introduction. Journal of Clinical Psychology, 61(1), 1367-1370.
 49. Snyder, D. K., Baucom, D.H., & Gordon, K. C. (2007). Treating infidelity: An integrative approach to resolving trauma and promoting forgiveness. In: Peluso PR, editor. Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis. New York.
 50. Stefano, J. D., & Oala, M. (2008). Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work. Journal of Counseling and Therapy for Couples andFamilies, 16(1) , 13-19.
 51. Stets, J. E., & Hammons, S. A. (2002). Gender, control, and marital commitment . Journal of Fam Issue, 23(1), 3-25.
 52. Streubert Speziale H. J. , Carpenter DR. (2007). Qualitative Research in Nursing. 4thed. Philadelphia: Lippincott Co.
 53. Treas, J., & Giesen, D. (2000). Sexual infidelity among married and cohabiting Americans. Journal of Marriage and Family, 62(1) , 48-60.
 54. Wiederman, M. W., & Allgeier, E. R. (2011). Expectations and attributions regarding extramarital sex among young married individuals, journal of psychology and Human Sexuality, 8(1), 3-21.
 55. Zola, M. F. (2007). Beyond infidelity-related impasse: An integrated, systemic approach to couples therapy. Journal of systemic therapies, 26(2), 25-41.