مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت‌گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی‌ فیس‌بوک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت­گیری مذهبی در کاربران و غیر­ کاربران شبکه اجتماعی فیس­بوک بود. این پژوهش به ­لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع­آوری اطلاعات از نوع علّی ـ مقایسه­ای بود. جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان متأهل مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بودند. از این میان، تعداد 280 نفر (109 کاربر، 171 غیرکاربر) به روش نمونه‌گیری در دسترس از این مراکز انتخاب شدند.برای جمع‌آوری داده­ها، از مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت­گیری مذهبی و برای تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که مؤلفه‌هـای جهت­گیری مذهبی درونی (01/0<­P) و جهت­گیری مذهبی بیرونی (05/0<­P) به طور معناداری در کاربران فیس‌بوک بالاتر از غیر کاربران فیس‌بوک بود اما در مؤلفه­ نگرش به روابط فرا زناشویی، تفاوت مشاهده شده در دو گروه، از نظر آماری معنادار نبود (05/0>­P). این تحقیق مؤید آن است که استفاده از فیس‌بوک به تنهایی تأثیری در نگرش به روابط فرا زناشویی ندارد اما می‌تواند موجب تفاوت در جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی کاربران فیس‌بوک شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Attitudes Toward Infidelity and Religious Orientation in Facebook Social Network users and non-users

نویسندگان [English]

 • Seyed Hadi Sayed Alitabar 1
 • Minoo Pouravari 2
 • Mojtaba Habibi Askarabad 3
 • Zeinab Mohammad Alipour 4
1 University of Isfahan
2 Alzahra University
3 Shahid Beheshti University
4 Kharazmi University
چکیده [English]

This study aimed to compare attitudes towards infidelity and religious orientation in users and non-users of Facebook social network. This research was basic in terms of purpose and casual-comparative in terms of data collection. The study population included all married men and women referring to consulting centers of Tehran. A sample of 280 people (109 users an-d 171 non-users) were selected through convenience sampling. Attitude toward Infidelity Scale and Religious Orientation Scale were used to collect the data and analyzed with Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Results showed that internal religious orientation (P<0.01) and external religious orientation (P<0.05) were significantly higher among Facebook users than Facebook non-users, but the observed difference in attitude toward infidelity was not significant between two groups (P>0.05). This study suggests that using Facebook does not have any impact on attitude toward infidelity singly, but it can cause differences in internal and external religious orientation among Facebook users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infidelity- Religious Orientation- Virtual Social Networks
 1. اخوان‌ملایری، ف؛ نوغانی، م؛ مظلوم‌خراسانی، م. (1393). شبکه‌های اجتماعی مجازی و شادکامی. رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 4(2): 24ـ1.
 2. جان‌بزرگی، م. (1378). بررسی اثربخشی روان‌درمانگری کوتاه مدت "آموزش خودمهارگری" با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی. پایان‌نامه دکتری. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
 3. خانیکی، ه؛ بابایی، م. (1390). فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی، کارکردها و مفهوم‌ها. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی. 1(1): 96ـ71.
 4. سلیمانی‌پور، ر. (1389). شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها. ره‌آورد نور. 31: 19-14.
 5. رسولی، ر؛ سلطانی، س. (1391). مقایسه و بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی در طلاب و دانشجویان. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 8(32): 439-427.
 6. سیدعلی‌تبار، س. ه؛ قنبری، س؛ زاده محمدی، ع؛ حبیبی، م. (1393). بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرا زناشویی. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 10(38): 267-255.
 7. سهرابی، ف؛ رسولی، ف. (1387). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرا زناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 4(14): 143-133.
 8. مختاری، ع؛ اللهیاری، ع؛ رسول‌زاده طباطبایی، ک. (1380). بررسی رابطه بین جهت‌گیری‌های مذهبی با میزان تنیدگی دانشجویان. مجله روان‌شناسی، (17): 67-56.
 9. Allport, G. W. Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.5, Iss.4, 432-443.
 10. Atkins, D. C., Kessel, E. D. (2008). Religiousness and Infidelity: Attendance, but not Faith and Prayer, Predict Marital Fidelity. Journal of Marriage and Family, 70(2), 407-418.
 11. Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist, 44(9), 1175- 1184.
 12. Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social networking sites: Definition, history, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 13. Brand, R. J., Charlotte, M. M, Mills, A. & Hodges, D. S. )2007(. Sex Differences in Self-Reported Infidelity and Its Correlates. Sex Roles, 57, 101–109.
 14. Buunk, B. P. & Bakker, A. B. )1995(. Extra dyadic Sex: The Role of Descriptive and Injunctive Norms. Journal of Sex Research, 32(4), 313–318.
 15. Byers, E. S. )1996(. How Well Does the Traditional Sexual Script Explain Sexual Coercion? Review of a Program of Research. Journal of Psychology and Human Sexuality, 8(1-2), 7–25.
 16. Cravens, J. D. (2010). Facebook and Infidelity. Doctoral thesis. East Carolina University.
 17. Donahue, M. J. (1985). Intrinsic and Extrinsic religiousness: Preview and meta-analysis. Journal of personality and social psychology, 48(2), 400-419.
 18. Forste, R. & Tanfer, K. (1996). Sexual exclusivity among dating, cohabiting, and married women. Journal of Marriage and the Family, 58, 33–47.
 19. Grohol, J. M. (2009). Facebook reinforces relationship jealousy. Retrieved from http://psychcentral.com/blog/archives/2009/08/11/facebook-reinforces-relationship-jealousy/
 20. Habibi, M., Sayed Alitabar, S.H. & Pouravari, M. (In Press). An investigation on Validity and Reliability of the Attitudes toward Infidelity scale. Journal of Research & Health.
 21. Hansen, G. L. (1987). Extra dyadic relations during courtship. Journal of Sex Research, 23, 382-390.
 22. Johnson, S. M. (2005). Broken bonds: An emotionally focused approach to infidelity. Journal of Couple and Relationship Therapy, 4 (2–3), 17–29.
 23. Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 24. Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R.T. & Michaels, S. (1994). The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 25. Maheu, M. (2002). Proceedings of the American psychological association 110th annual convention - chicago http://www.fenichel.com/APAlive2002.shtml.
 26. Muise, A., Christofides, E. & Desmarais, S. (2009). More information than you ever wanted: Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy? Cyber Psychology & Behavior, 12(4), 441-444.
 27. Schwarz, N. (2007). Attitude construction: Evaluation in context. Social Cognition, 25(5), 638-656.
 28. Thompson, A. P. (1984). Emotional and sexual components of extramarital relations. Journal of Marriage and the Family, 46, 35-42.
 29. Whitely, M. A. (2008). Attitudes toward infidelity scale. Journal of Social Psychology, 133, 547-551.
 30. Wiederman, M. W. (1997). Extramarital Sex: Prevalence and Correlates in a National Survey. The Journal of Sex Research, 34(2), 167–174.
 31. Wiley, C. & Sisson, M. (2006). Ethics, accuracy and assumption: The use of Facebook by students and employers. In Southwestern Ohio Council for Higher Education Special Topics Forum, Dayton, OH.