بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کًرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و مقایسه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده در دانشجویان کُرد و فارس بود. روش تحقیق حاضر همبستگی بود و برای انجام آن از بین جامعه آماری پژوهش (دانشجویان کُرد دانشگاه کرمانشاه و فارس دانشگاه شهید بهشتی) تعداد 200 نفر از هر قومیت (100 دختر و 100 پسر) و در کل 400 نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه عملکرد خانواده (ساخته شده توسط اپستین، بالدوین، و بی‌شاب، 1983) و پرسشنامه باورهای جنسیتی (برگرفته از پرسشنامه باورهای جنسیتی بم، 1974) استفاده شد.
جهت تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t برای مقایسه گروه‌های مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که در دانشجویان فارس بین مؤلفه‌های پرسشنامه باورهای جنسیتی با هیچ یک از مؤلفه‌های پرسشنامه عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود ندارد. در دانشجویان کُرد بین باور دوجنسیتی با مؤلفه حل مسئله و هم‌چنین بین مؤلفه کاملاً زنانه با مؤلفه‌های حل مسئله، آمیختگی عاطفی، پاسخگویی عاطفی، کنترل و هم‌چنین با عملکرد کلی رابطه معنادار وجود دارد (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Study on the Relationship Between Gender Believes and Family Function of Kourd and Fars Students

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Khani Majd 1
 • Taghi Pourebrahim 2
 • Jalil Fathabadi 2
1 -
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study comparatively the relationship between gender beliefs and the family function of Kurdish and Fars students. Correlational research method was employed in order to examine the relationship between variables. 200 students from each ethnicity (100 male 100 female) and in total 400 students were selected from university of Kermanshah and Shahid beheshti University based on convenience sampling. Respondents completed Bem Sex Roles Inventory (Bem, 1974) and Family Assessment Device (Epstein, Bishop, Baldwin, 1983). Mean of scores for family function subscales and gender roles were computed and compared for independent samples. Also Pearson Correlation Coefficient between family function components and gender beliefs were measured. Findings revealed that there was not any signifycant relationship between gender roles’ beliefs and family function in Fars students. In Kourd students, significant relationship between androgynous belief and problem solving factor was found. Also we obtained significant relationship between the absolutely feminine belief and problem solving, affective involvement, affective responsiveness, behavior control, and family general function. Comparison of the family function of Kurdish with Fars indicated significant differences between groups in affective involvement factor. Based on the obtained findings, it can be concluded that national and cultural elements are effective elements that can impact the relationship between gender believes and family function. It also can be imagined that Kourds and Fars families are different in affective involvement criterion between their members and showing their interests and sentiments to the other members of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender believes
 • Family function
 • Ethnicity
 1. ابراهیمی، ج. (1385). مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روانی فرزندان در خانواده‌های تک‌همسری و دو‌همسری شهرستان خواف پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 2. برزگری، ح. (1386). بررسی رابطه باورهای جنسیتی و سبک‌های هویت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های دولتی جنوب تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 3. ثنایی ذاکر، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده وازدواج. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.
 4. خدابخشی کولائی، آ. (1380). مقایسه نقش جنسیتی آندروژن با نقش‌های جنسیتی مردانه و زنانه و بررسی رابطه آن‌ها با منبع کنترل درونی و بیرونی و حرمت نفس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 5. ظهره‌وند، ر. (1383). رابطه ادراک از نقش‌های جنسیتی در رضایت از جنس. زن در توسعه سیاست، 2 (2)، ص 125.
 6. حجازی، ا. (1380). باورهای جنسیتی دانش‌آموزان شهر تهران و رابطه آن با رضامندی روانی ـ اجتماعی (طرح پژوهشی). دفتر توسعه و برنامه‌ریزی امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش.
 7. موسوی، م.، محمد خانی، پ.، کاویانی، ح. و دلاور، ع. (1385). اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی- رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده‌خویی. خانواده پژوهی، 2 (5)، ص 5.
 8. میرزا جانی، ز. (1386). رابطه کارکرد خانواده و سبک‌های هویت دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان ساوه در سال تحصیلی 86-85. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 9. Calvo–Salguero, A., Garcia-Martinez, J .M. A., & Monteoliva, A. (2008). Differences between and within gender in gender roles orientation according to age and of education. Sex Roles, 58(1), 535-548.
 10. Cunningham, M. (2001). The influence of parental attitudes and behaviors on children’s attitudes toward gender and household labor in early adulthood. Journal of Marriage and Family, 63, 111-122.
 11. Drost, C. M. (2004). Male gender role conflict in older men. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, Columbia. http://books .google.com
 12. Englar- Carlson, A. J. (2004). The relationship between parenting style and gender traits and attitudes. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania state University, Pennsylvania. https://library.villanova.edu
 13. Ghazal R. J. )2003(. The sources of gender roles attitude among Christian and Muslim Arab- American women. Sociology of Religion, 64(2), 207-222.
 14. Gazioglu, A., & Esra, I. (2008). Gender, gender roles affecting mate preferences in Turkish college students. College Student Journal, 42(2), Part B, p 603-616
 15. Kenneavy, K. (2008). Adolescent gender attitudes: Structure and media influence. Unpublished doctoral dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill. https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent
 16. Kulik, L. (2005). Predicting gender role stereotypes among adolescents in Israel: The impact of background variables, personality traits, and parental factors. Journal of Youth Studies, 8(1), 111-/129.
 17. Pennings, J. S. (2009). The effects of a touch intervention on nurturing touch, family functioning, and child behavior. Unpublished doctoral dissertation, Texas Christian University, Texas. http://gradworks.umi.com
 18. Rollins, J. (1982). The relationship between mother s and daughter s sex role attitudes and self- concepts in three types of family environment. Sex Role, 8(11),p 1141-1155.
 19. Shearer, C. L. (2007). Gender socialization in the family. Unpublished doctoral dissertation, College of Health and Human Development, The Pennsylvania State University, Pennsylvania. http://etda.libraries.psu.edu
 20. Sude, M. E. (2008). Family of origin functioning and the likelihood of seeking romantic partner over the internet. Unpublished doctoral dissertation, Graduate School of Syracuse University, Syracuse. http://surface.syr.edu
 21. Turkum, A. S., Kizil, T. A., Biyik, N., & Yemen, C., B. (2005). The investigation of University students’ perceptions about family functioning. Educational Sciences: Theory&Practice, 5, 253-262.
 22. Valdez, A., & Halley, J. A. (1996). Gender in the culture of Mexican American conj unto music. Gender and Society, 10, 148-167.
 23. Wittman- McDonald, P. (2006). Versus femininity: Does masculinity lead to battering? Unpublished doctoral dissertation, The Department of sociology, San Joe’s state University. http://scholarwork.sjsu.edu