پیش‌بینی خودشیفتگی،‌ ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان

چکیده

گسترش شبکه‌های اجتماعی و استفاده گسترده از آن‌‌ها توسط زوجین، تأثیرات مهمی بر جنبه‌های مختلف زندگی آنان داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در خودشیفتگی، ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی زوجین استفاده‌کننده از شبکه‌های اجتماعی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه‌ آماری را زوجین استفاده­ کننده از شبکه‌های اجتماعی شهر زنجان تشکیل داده که 120 زوج که از شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده استفاده می‌کردند به ‌صورت در دسترس انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، شخصیت خودشیفته (ایمز و همکاران، 2006)، ادراک تعامل اجتماعی (گلاس، 1994) و تعارض زناشویی (ثنایی، 1379) استفاده شد. روش همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرارگرفت. یافته‌‌ها‌‌ نشان داد بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با ادراک تعامل اجتماعی رابطه منفی معنادار و با خودشیفتگی و تعارض زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (01/0>P). هم‌چنین بین تعارض زناشویی با خودشیفتگی رابطه مثبت معنادار و با ادراک تعامل اجتماعی رابطه منفی معنادار وجود دارد (01/0>P). شبکه‌های اجتماعی با تأثیرات منفی روی روابط زوجین و احساس آن‌ها نسبت به یکدیگر و از سویی دیگر، با تقویت خودشیفتگی، باعث مشکلات ارتباطی مختلف و کاهش احساس‌های مثبت زوجین نسبت به یکدیگر و تعارضات زناشویی می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Prediction of Narcissism, Perception of Social Interactions and Marital Conflicts Based on the Use of Social Networks

نویسندگان [English]

 • Roya Rezapur 1
 • Mohammad Mehdi Zakeri 2
 • Loghman Ebrahimi 3
1 Islamic Azad University, Zanjan Branch
2 Kharazmi University
3 University of Zanjan
چکیده [English]

The prevalence of social networks and the excessive use of them by couples have had a significant impact on various aspects of their lives. The aim of this study was to investigate the role of social networks in the formation of narcissism, perception of social interaction and marital conflicts in couples who use these social networks. The study design was correlational and the statistical population included couples of Zanjan city who use social networks. 120 couples which widely used social networks were selected by random sampling. The questionnaires of Internet Addiction (Young, 1998), Narcissistic Personality (Ames and et al, 2006), Perception of Social Interaction (Glass, 1994) and Marital Conflict (Sanaei, 2000) were used. Pearson correlation coefficient and Regression were used for data analysis. This study showed that there is a significant negative relationship between the use of social networks with perception of social interaction, and a significant positive relationship between the use of social networks with narcissism and marital conflicts (P<0/01). Also narcissism has a significant positive relationship with marital conflicts, and a significant negative relationship with perception of social interaction (P<0/01). Social networks have a negative effect on couple's relationship and their feelings towards each other, as well as strengthening narcissism, which can cause communication problems, decreased positive feelings of couples towards each other and marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Networks- Narcissism- Perception of Social Interaction- Marital Conflicts
 1. احمدی، و.، حیدریان، م.، ملاجعفر، ه.، و مهرابی زاده هنرمند، م. (1392). بررسی رابطه‌ ساده و چندگانه سبک‌های دلبستگی و تروماهای اوایل زندگی با شکل‌گیری شخصیت خودشیفته در دانشجویان. فصلنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، 2(3)، 15-1.
 2. انتصار فومنی ، غ. ح.، و رضاپور، ر. (1395). رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان). فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 31، 132-117.
 3. برات دستجردی، ن.، و صیادی، س. (1391). بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور شهر اصفهان. مجله علوم تحقیقات علوم رفتاری، 10(5)، 341-332.
 4. برگمن، ی. (2005). درآمدی بر شبکه‌های اجتماعی. ترجمه خ. میرزایی (1389). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 5. توسلی، غ. ع.، و امانی کلاریجانی، ا. (1391). سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی شبکه). مجله مدیریت فرهنگی، 6(17)، 70-55.
 6. ثنایی ذاکر، م. ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 7. حیدری، م.، مظاهری، م. ع.، و پور اعتماد، ح. (1384). رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر. فصلنامه خانواده پژوهی، 1(2)، 130-122.
 8. خسروی، ز.، بلیاد، م. ر.، ناهیدپور، ف.، و آزادی، ش. (1390). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج. فصلنامه زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان)، 2(3)، 79-61.
 9. دلاور، علی. (1395). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
 10. دوستی، پ.، و محققی، ح. (1394). رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تعارضات زناشویی. همایش بین‌المللی روان‌شناسی و فرهنگ زندگی، استانبول، 5 شهریور، 1394.
 11. رضاپور، ر. (1394). رابطه میان استفاده از شبکه های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زوجین استفاده کننده از شبکه های اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
 12. زرگر، ی.، داودی، ا.، احمدی، و.، و میرشکار، س. (1389). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس خودشیفتگی و رابطه آن با جنسیت و تحصیلات. مجله روان‌ پویش، 2(1)، 127-115.
 13. علوی، س. س.، جنتی فرد، ف.، اسلامی، م.، و رضاپور، ح. (1389). روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس گونه از اینترنت در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 7، 724-715.
 14. قادری، ه.، نبی زاده چیانه، ق.، و اسمعلی کورانه، ا. (1393). سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار. فصلنامه مطالعات ملی، 15(4)، 136-117.
 15. لواف، ه.، شکری، ا.، و قنبری، س. (1393). نقش واسطه‌ای مدل‌های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی‌سازی و برونی‌سازی‌شده دختران. فصلنامه روان‌شناسی خانواده، 1(2)، 18-3.
 16. محمد زاده، ع. (1388). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI-16) در جامعه ایرانی. مجله اصول بهداشت روانی، 11(4)، 281-274.
 17. هارجی، ا.، ساندرز، ک.، و دیکسون، د. (2007). مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمه خ. بیگی و م. فیروزبخت (1390). تهران: رشد.
 18. یزد خواستی، ف. (1389). رابطه ادراک تعامل اجتماعی با خطرپذیری و مهار خشم در دانشجویان. روان‌شناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، 7(26)، 191-187.
 19. Ahmadi, V., Heydarian, M., Mollajafar. H., & Mehrabizade Honarmand, M. (2013). [Examining Simple & Multiple Relationships of Attachment Styles & Early Trauma with Narcissistic Personality in University Students]. Journal of Personality & Individual Differences, 2(3), 1-15 [in Persian].
 20. Alavi, S. S., Jannatifard, F., Eslami, M., Rezapour, H. (2011). [Validity, Reliability and Factor Analysis of Compulsive Internet Use Scale in Students of Isfahan’s Universities]. Health Information Management, 7, 715-724 [in Persian].
 21. Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40(4), 440-450.
 22. Amichai-Hamburger, Y., & Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in human behavior, 26(6), 1289-1295.
 23. Barat Dastjerdi, N., & Sayadi, S. (2013). [Relationship between using social networks and internet addiction and depression among students]. Journal of Research in Behavioural Sciences, 10(5), 332-341 [in Persian].
 24. Bergman, Y. (2005). Introduction to Social Networking (Kh. Mirzaei, Trans.). Tehran: Jame’eh-Shenasan [in Persian].
 25. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 26. Brunell, A. B., Campbell, W. K., Smith, L., & Krusemark, E. A. (2004). Why do people date narcissists? A narrative study. Poster presented at the annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology. Austin, TX.
 27. Brunell, A. B., Gentry, W., Campbell, W. K., & Kuhnert, K. (2006). Narcissism and emergent leadership. Poster presented at the annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology. Palm Springs, CA.
 28. Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: does self-love or self-hate lead to violence? Journal of personality and social psychology, 75(1), 219-229.
 29. Buss, D. M., & Chiodo, L. M. (1991). Narcissistic acts in everyday life. Journal of Personality, 59(2), 179-215.
 30. Campbell, W. K. (1999). Narcissism and romantic attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1254-1270.
 31. Campbell, W. K., & Baumeister, R. F. (2006). Narcissistic personality disorder. In J. E. Fisher (Ed.), Practitioner’s Guide to Evidence-Based Psychotherapy. (pp. 423-431). USA: Springer.
 32. Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2002). Narcissism and commitment in romantic relationships: An investment model analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(4), 484-495.
 33. Delavar. A. (2016). [Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences]. Tehran: Roshd [in Persian].
 34. Doosti, P., & Mohagheghi, H. (2015). [The relationship between use of social networks and marital conflicts]. International Conference on Psychology and Lifestyle. Istanbul, 27 Aug, 2015 [in Persian].
 35. Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer‐Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.
 36. Entesar Foumani, G. H., & Rezapur, R. (2016). [Relationship of Level of Using Social Networks with Social Interactions, Narcissistic Personality and Positive Feelings toward Spouse among Women Who Use Social Networks]. Journal of Woman & Study of Family, 31, 117-132 [in Persian].
 37. Falahi, K. A., Atif, Y., & Elnaffar, S. (2010). Social networks: Challenges and new opportunities. The International Conference on Green Computing and Communications & International Conference on Cyber, Physical and Social Computing. IEEE Computer Society, 2010. Pp. 804-808.
 38. Foster, J. D., Shrira, I., & Campbell, W. K. (2006). Theoretical models of narcissism, sexuality, and relationship commitment. Journal of Social and Personal Relationships, 23(3), 367-386.
 39. Frankel, L. A., Umemura, T., Jacobvitz, D., & Hazen, N. (2015). Marital conflict and parental responses to infant negative emotions: relations with toddler emotional regulation. Infant Behavior and Development, 40, 73-83.
 40. Ghaderi, H., Nabizadeh Chianeh, Gh., & Esmaili Kuraneh, A. (2015). [Identity styles, loneliness and fear of intimacy among Internet addicts and normal individuals]. Quarterly of National Studies, 15(4), 117-136 [in Persian].
 41. Hampton, K., Goulet, L. S., Rainie, L., & Purcell, K. (2011). Social networking sites and our lives. Retrieved from: http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/
 42. Harji, O., Saunders, C., & Dickson, D. (2007). Social Skills in Interpersonal Communication (Kh. Beigi & M. Firuzbakht, Trans.). Tehran: Roshd [in Persian].
 43. Heidari, M., Mazaheri. M. A., & Pouretemad, H. R. (2005). [Relationship of the Communication Beliefs with positive feelings toward spouse]. Journal of Family Research, 1(2), 122-130 [in Persian].
 44. Huang, R. L., Lu, Z., Liu, J. J., You, Y. M., Pan, Z. Q., Wei, Z., ... & Wang, Z. Z. (2009). Features and predictors of problematic internet use in Chinese college students. Behaviour & Information Technology, 28(5), 485-490.
 45. Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M., & Lee, A. (2012). A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage. Computers in Human Behavior, 28(2), 561-569.
 46. KayedKhordeh, H., Parsamanesh, M., AminZadeh, H., & Karamynorouzi, A. (2014). Analyzing the Relationship between Family Functioning and Ego Resiliency with General Health in Women Suffering from Cancer. Journal of Educational and Management Studies, 4(2), 265-268.
 47. Kerkhof, P., Finkenauer, C., & Muusses, L. D. (2011). Relational consequences of compulsive Internet use: A longitudinal study among newlyweds. Human Communication Research, 37(2), 147-173.
 48. Khosravi, Z., Belyad, M.R., Nahidpour, F., & Azadi, SH. (2011). [A Study of the Relationship among Attachment Styles, Forgiveness and Marital Conflicts in Couples Referring to Karaj Counseling Centers]. Sociology of Women (Journal of Women and Society), 2(3), 61-79 [in Persian].
 49. Kiecolt-Glaser, J. K., Malarkey, W. B., Chee, M., Newton, T., Cacioppo, J. T. … & Glaser, R. (1993). Negative behavior during marital conflict is associated with immunological down regulation. Psychosomatic medicine, 55(5), 395-409.
 50. Larsen, G., Lawson, R., & Todd, S. (2009). The consumption of music as self-representation in social interaction. Australasian Marketing Journal, 17(1), 16-26.
 51. Lavaf, H., Shokri, O., & Ghanbari, S. (2015). [The mediating role of couples’ communication patterns in the relationship between marital conflict and internalized and externalized disorders in girls]. Journal of Family Psychology, 1(2), 3-18 [in Persian].
 52. Miller, J. D., Campbell, W. K., & Pilkonis, P. A. (2007). Narcissistic personality disorder: Relations with distress and functional impairment. Comprehensive psychiatry, 48(2), 170-177.
 53. Mohammadzadeh, A. (2010). [Iranian validation of the narcissistic personality inventory-16]. Journal of Fundamentals of Mental Health, 11(4), 274-281 [in Persian].
 54. Moore, K., & McElroy, J. C. (2012). The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. Computers in Human Behavior, 28(1), 267-274.
 55. Oltmanns, T. F., Friedman, J. N., Fiedler, E. R., & Turkheimer, E. (2004). Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior. Journal of Research in Personality, 38(3), 216-229.
 56. Paulhus, D. L. (1998). Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait self-enhancement: A mixed blessing? Journal of personality and social psychology, 74(5), 1197-1208.
 57. Rezapur, R. (2015). Relationship between Using Social Networks with Social Interactions, Narcissistic Personality and Positive Feelings toward Spouse among Women Who Use Social Networks. Master dissertation in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Zanjan Branch [in Persian].
 58. Russ, E., Shedler, J., Bradley, R., & Westen, D. (2008). Refining the Construct of Narcissistic Personality Disorder: Diagnostic Criteria and Subtypes. The American Journal of Psychiatry, 165(11), 1473-1481.
 59. Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27(5), 1658-1664.
 60. Sanaei Zaker, M. B. (2000). [The scales of family and marriage measurement]. Tehran: Besat [in Persian].
 61. Schmitt, D. P., & Buss, D. M. (2001). Human mate poaching: Tactics and temptations for infiltrating existing mateships. Journal of Personality and Social Psychology, 80(6), 894-917.
 62. Smock, A. D., Ellison, N. B., Lampe, C., & Wohn, D. Y. (2011). Facebook as a toolkit: A uses and gratification approach to unbundling feature use. Computers in Human Behavior, 27(6), 2322-2329.
 63. Tavakolizadeh J, Nejatian M., & Soori A. (2014). The effectiveness of communication skills on marital conflict and its different aspect in woman. Procedia Social and Behavioral Sciences, 171, 214-221.
 64. Tavassoli, Gh. A., & Amani Klaryjany, A. (2012). [Social capital in virtual social networks (social networking)]. Journal of Cultural Management, 6(17), 55-70 [in Persian].
 65. Wallace, H. M., & Baumeister, R. F. (2002). The performance of narcissists rises and falls with perceived opportunity for glory. Journal of Personality and Social Psychology, 82(5), 819-834.
 66. Yang, X., Zhu, L., Chen, Q., Song, P., & Wang, Z. (2016). Parent marital conflict and Internet addiction among Chinese college students: The mediating role of father-child, mother-child, and peer attachment. Computers in Human Behavior, 59, 221-229.
 67. Yazdkhasti, F. (2011). [The relation between perceptions of social interaction with risk taking and anger control in university students]. Quarterly of Developmental Psychology (Journal of Iranian Psychologists), 7(26), 187-191 [in Persian].
 68. Young, K. S., & Rogers, R. C. (1998). The relationship between depression and Internet addiction. Cyber Psychology & Behavior, 1(1), 25-28.
 69. Zargar, Y., Davoodi, I., Ahmadi, V., & Mirshekar, S. (2010). [Examination of the Psychometric Properties of Narcisstic personality inventory- short form and its relationships with gender and education]. Journal of Ravanpouyesh, 2(1), 115-127 [in Persian].