دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، پاییز 1396 
1. الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل

صفحه 179-196

الناز حقیان؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی؛ فرشته موتابی


3. شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎

صفحه 215-236

خسرو رشید؛ مریم حسینی اصل نظرلو؛ دکتر ابوالقاسم‌ یعقوبی‌؛ دکتر رسول کردنوقابی