ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب‌شناسی خانواده» با بهره گیری از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ترسیم و تحلیل شبکه هم‌نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب­شناسی خانواده» با بهره­ گیری از شاخص­های تحلیل شبکه اجتماعی است. این پژوهش به روش توصیفی، با رویکرد علم­سنجی و با استفاده از شاخص­ های خرد و کلان تحلیل شبکه­ های اجتماعی انجام شده است. ترسیم و تحلیل شبکه هم ­تألیفی با استفاده از نرم­ افزار یو.سی.آی.نت و ترسیم شبکه چگالی هم­ تألیفی با استفاده از نرم­ افزار وس.‌وی.یو.ئر بوده است.  کنگره ششم با بیشترین مقاله و کنگره پنجم دارای کمترین تعداد مقالات است. الگوهای دونفره و سه‌نفره بیشترین الگوهای تألیف گروهی را به خودش اختصاص داده است، البته الگوی تألیف مقالات در طول شش دوره این کنگره اکثراً به صورت گروهی و مشارکتی بوده است. شبکه از انسجام پایینی برخوردار است و دارای گره‌های منزوی بسیاری است. مرکزی ­ترین و مشارکت‌پذیرترین پژوهشگران، «صادقی»، «محمدعلی مظاهری» و «دهقانی»، «زرداموی» و «یاریاری» هستند که بیشترین درجه مرکزیت (هم ­تألیفی) را دارند که نوعی سرمایه اجتماعی در این شبکه محسوب می ­شوند.

عنوان مقاله [English]

Visualization and Analysis of the Co-authorship Network of Articles of National Congress on “Family Pathology” Using Social Network Analysis Indicators

نویسندگان [English]

 • Amir Reza Asnafi 1
 • Elaheh Hosseini 2
 • Sara Amayeh 3
1 Shahid Beheshti University
2 Alzahra University
3 Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The present paper aims to visualize and analyze the co-authorship network of articles of national congress on family pathology using social network analysis (SNA) indicators. The present paper employed the descriptive research method with scientometrics approach and analyzed social network by micro and macro indicators. UCINET software was used to visualize and analyze the co-authorship network, and VOS viewer software was utilized to visualize a density network of the co-authorship. The 6th congress includes the most articles and the 5th includes the least papers. Dual and triple patterns of co-authorship are assigned as the most common patterns in the studied network. However, the most applied authorship pattern during the 6th hold congresses was the collaborative co-authorship pattern. The network has low consistency and contains many isolated nodes. “Sadeghi”, “Mazaheri”, “Dehghani”, “Zardamvi” and “Yaryari” are considered as social capitals of the network due to their high centrality and collaboration degree.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Co_authorship Network- Scientometrics- Social Network Analysis (SNA)- Density- Family Pathology
 1. توکلی زاده راوری، م.، چشمه سهرابی، م.، و ابراهیمی، و. (1393). تحلیل واژگانی مقالات اولین همایش ملی سنجش علم: ارزیابی و آسیب‌شناسی بروندادهای علمی. اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی بروندادهای علمی. اصفهان، دانشگاه اصفهان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد.
 2. سهیلی، ف.، عصاره، ف.، و فرج‌پهلو، ع. (1392). تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(1)، 210-191.
 3. عبدالمجید، ا. ح.، صابری، م.، و افشار، م. (1389). میزان همکاری گروهی نویسندگان مقالات ارائه شده در همایش‌های تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فاصله سال‌های 1383 تا 1386. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(3)، 101-87.
 4. عرفان‌منش، م. ا.، و ارشدی، ه. (1394). شبکه هم‌نویسندگی مؤسسات در مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 49(1)، 99-79.
 5. عرفان‌منش، م. ا.، عبدالله، ا.، و اصنافی، ا. ر. (1392). نقش کشورهای جهان در نیم قرن تولید علم حوزه علم اطلاعات و دانش-شناسی: مطالعه علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(2)، 566-535.
 6. عرفان‌منش، م. .ا.، گرایی، ا.، و بصیریان جهرمی، ر. (1394). بررسی ده ساله ی عملکرد و تحلیل جرگه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در تولیدات علمی حوزه اطلاع سنجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(2)، 347-325.
 7. عرفان‌منش، م. ا.، اصنافی، ا.ر.، و بشیری، ط. (1393). نقش دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور در تولیدات علمی حوزه خانواده پژوهی: مطالعه شبکه اجتماعی. ششمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و دومین جشنواره خانواده پژوهی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 16 و 17 اردیبهشت.
 8. علیپور، ا.، و خاصه، ع. ا. (1390). تحلیل محتوای کارگاه ها و همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (دوره سوم: 1386 تا 1388). فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 56، 34-9.
 9. قهنویه، ح.، و دانش، ف (1389). بررسی میزان همکاری گروهی محققان در تولید مقالات ارایه شده در همایش‎های سراسری تازه‎های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 7(4)، 565-556.
 10. نوروزی چاکلی، ع.، حسن زاده، م.، و نورمحمدی، ح. ع. (1387). تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 11. Abbasi, A., Hossain, L., & Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6(3), 403-412.
 12. Abdulmajid, A. H., Saberi, M., & Afshar, M. (2010). [Co-authorship for Papers presented in Iranian LIS Specialized Conferences during 2004-2007]. Research on Information Science & Public Libraries, 16(3), 87-101 [in Persian].
 13. Alipour, O., & Khasseh, A. A. (2011). [An analysis of workshops and conferences held by the Iranian Library and Information Science Association]. Journal of Library and Information Science, 56, 9-34 [in Persian].
 14. Cheong, F., & Corbit, B. (2009). A social network analysis of the co-authorship network Of the Australian conferences of Information Systems from 1990 to 2006. The 17th European Conference on Information Systems, Verona, Italy.
 15. Erfanmanesh, M. A., & Arshadi, H (2015). [Co-author network of institutions in Iranian Knowledge and Information Science Papers]. Academic Librarianship and Information Research, 49(1), 79-99 [in Persian].
 16. Erfanmanesh, M. A., Abdollah, A., & Asnafi, A. R (2014). [A Scientometric and Social Network Analysis]. Journal of Information Processing and Management, 29(2), 535-566 [in Persian].
 17. Erfanmanesh, M. A., Asnafi. A. R., & Bashiri, T (2014). [Role of Iranian universities and research institutions in scientific outputs in the field of Family Research: A Social Network Analysis]. The 6th National Congress on Family Pathology and 2nd Festival on family research, Tehran, Shahid Beheshti University, 6-7 May [in Persian].
 18. Erfanmanesh M., Geraei E., & Basirian Jahromi R. (2016). [Performance and Clique Analysis of the Iranian Universities and Research Institutions Informetrics: 10 Years Study]. Journal of Information Processing and Management, 31(2), 325-347 [in Persian].
 19. Ghahnavyeh, H., & Danesh, F. (2011). [Collaboration Rate among Researchers in IUMS Medical and Paramedical National Seminars]. Health Information Management, 7(4), 556-565 [in Persian].
 20. Hart, R. L. (2000). Collaborative Publication by University librarians: An exploratory study. Journal of Academic Librarianship, 26(2), 94-99.
 21. Lin, M. H., Hwang, S. J., Hwang, I. H., & Chen, Y. C. (2014). Family medicine publications in Taiwan: An analysis of the Web of Science database from 1993 to 2012. Journal of the Chinese Medical Association, 17(14), 583-588.
 22. Newman, M. E. (2004). Co-authorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(1), 5200-5205.
 23. Noroozi Chakoli, A., Hasanzadeh, H., & Nourmohammadi, H. A. (2008). [An Analysis on Iran’s Dissemination of Knowledge in the World (1993-2007)]. Tehran: National Research Institute for Science Policy [in Persian].
 24. Scharge, M. (1995). No More Teams: Mastering the Dynamics of Creative Collaboration. New York: Currency & Doubleday.
 25. Signore, A., & Annovazzi, A. (2004). Scientific production and impact of nuclear medicine in Europe: how do we publish? European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 31(6), 882-886.
 26. Soheili, F., Osareh, F., & Farajpahloo, A. (2013). [Social Network Analyses of Information Science Researchers Co-authorship]. Iranian Journal of Information Processing and Management, 29(1), 191-210 [in Persian].
 27. Tavakolizadeh Ravari, M., Cheshmeh Sohrabi, M., & Ebrahimi, V. (2014). [Keyword analysis of papers of the first conference on assessment and evaluation of science: evaluation and pathology of scientific outputs]. The First National Conference on Assessment and Evaluation of Science: Evaluation and Pathology of Scientific Outputs, Isfahan, Isfahan University, 21-22 May [in Persian].