شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

2 دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

تربیت کودک و بهبود ابعاد گوناگون رشد انسان از چالش ­های اساسی زندگی جوامع امروز است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی بود. روش تحقیق کیفی و جامعه آماری بر اساس قومیت­ های شهرهای ارومیه (ترک و کرد) و تهران (فارس) بودند. نمونه ­ها به شیوه نمونه ­گیری هدفمند و تا حد اشباع داده­ ها از این شهرها انتخاب شدند. به منظور جمع­ آوری نظرات والدین در ارتباط با مؤلفه­ های تربیت کودک با 300 والد مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته به عمل آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده ­ها (کدگذاری و مضمون‌یابی) 9 مقوله اصلی شامل تربیت اخلاقی، تربیت دینی، تربیت جسمانی، تربیت اقتصادی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت جنسی، تربیت عاطفی و تربیت عقلی استخراج گردید. با توجه به نتایج تحلیل داده ­ها والدین ایرانی اشاره بیشتری به اهداف تربیتی دینی، اخلاقی و اجتماعی داشتند و در برخی از حیطه­ ها از قبیل تربیت عاطفی، جنسی، سیاسی و اقتصادی اطلاعات اندکی داشتند. نتایج پژوهش حاضر می­ تواند بستری مناسب برای پر کردن خلأهای فرهنگی موجود در زمینه فرزندپروری از دیدگاه والدین ایرانی فراهم آورد.

عنوان مقاله [English]

Identifying the Main Components of Child Rearing According to the Iranian Parents’ Points of View

نویسندگان [English]

 • Khosro Rashid 1
 • Maryam Hoseiny Asl Nazarloo 2
 • Abolghasem Yagoobi 1
 • Rasool Kord Nogabi 1
1 Bu-Ali Sina University
2 Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Child rearing and improving various dimensions of human development are basic life challenges of contemporary societies. According to this, the aim of this research was to identify the main components of child rearing based on Iranian parents’ view. The research method was qualitative and the statistical population, based on ethnicity were Urmia (Turkish & Kurdish) and Tehran (Persian) cities. The samples were chosen purposively until theoretical saturation was achieved. 300 Semi-structured interviews were conducted to collect the Parents’ viewpoints of child rearing. After data analysis (coding and content analysis), nine main components of moral, religious, physical, financial, political, social, sexual, emotional, and intellectual trainings were extracted. According to the results of survey, the Iranian parents mainly focused on religious, moral, and social training goals, while they had few information about some of components such as emotional, sexual, political, and financial trainings. The results of the present study can provide proper background information to fill the existing knowledge gap of Iranian parents’ perspectives about child rearing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child Rearing- Financial Training- Political Training- Social Training- Sexual Training
 1. ابوالقاسمی، ن.، مرقاتی خویی، ع. ا.، و تقدیسی، م. ح. (1389). تبیین تربیت جنسی دانش‌آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 8(2)، 39-27.
 2. ادیب حاج باقری، م.، پرویزی، س.، و صلصالی، م. (1389). روش های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
 3. افشاری، م. ح. (1394). تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت. حدیث و اندیشه، 10(20) ، 93-74.
 4. ایوبی، ح. ا. (1377). شکاف‌های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 1(1)، 38-19.
 5. پور اولی، ب. (1379). بررسی نگرش معلمان شهر کرمان نسبت به آموزش جنسی و بررسی نظرات آنان در مورد نکات مورد لزوم در آموزش جنسی به نوجوانان در سال 1378. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان.
 6. سبحانی‌نژاد، م.، همایی، ر.، و علیین، ح. (1386). بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده‌های شهر تهران. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 6(21)، 27-48.
 7. سلحشوری، ا.، و خنکدار طارسی، م. (1393). اهداف و روش‌های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره). اولین کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی. 21 خرداد 1393، قم.
 8. فروزی عزیززاده، م.، و محمد‌علیزاده، س. (1386). نگرش‌ والدین کرمانی نسبت به آموزش جنسی در سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، 15(2)، 99-93.
 9. ماسن، پ.، کانجر، ج.، کیگان، ج.، و هوستون، ا. ک. (1990). رشد و شخصیت کودک، ترجمه م. یاسایی (1380)، تهران: مرکز، کتاب ماد.
 10. مطهری، م. (1357). مقدمه‌ای بر جهان‌ بینی اسلامی. تهران: صدرا.
 11. نصرتی هشی، ک.، نوروزی، ر. ع.، میرشاه جعفری، س. ا.، و بختیار نصرآبادی، ح. ع. (1393). اهداف تربیت از نگاه ابن سینا. مجله حکمت سینوی، 18(51)، 126-115.
 12. نصیری زاده، ح. ر.، و بیابانی بیدگلی، ز. (1394). جایگاه تربیت دینی (عقیدتی، اخلاقی، عبادی) کودکان در خانواده و راهکارهای وصول آن از دیدگاه اسلام. اولین همایش ملی تربیت دینی راهی به سوی تعالی، 13 اسفند 1394، یزد.
 13. هاشمی رکاوندی، م. (1374). تربیت و شخصیت انسانی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 14. هومن، ح. ع. (1389). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 15. Abolghasemi, N., MerghatiKhoei, E., & Taghdissi, H. (2010). [Teachers' perceptions of sex education of primary school children]. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 8(2), 27-39 [in Persian].
 16. Adefisoye, T. O., & Oluwaseun, B. (2016). The role of political education in promoting attitudinal change for sustainable democracy in Nigeria. American Journal of Innovative Research and Applied Science, 2(4), 147-157.
 17. Adib Hajbagheri, M., Parvizi, S., & Salsali, M. (2010). [Qualitative Research Methods]. Tehran: Boshra Publication [in Persian].
 18. Afshari, M. H. (2015). [Child Sexual Education in Ahl Al-Bayt's Narrations]. Hadis va Andisheh, 10(20), 74- 93 [in Persian].
 19. Ayyubi, H. (1998). [Ethnic Gaps and Violence in Political Struggles]. Strategic Studies Quarterly, 1(1), 19-38 [in Persian].
 20. Boudreau, C., Lupia, A., (2011). Political knowledge. In J. Druckman, D. Green, J. Kuklinski, & A. Lupia (Eds), Cambridge Handbook of Experimental Political Science. (pp 171-186). England: Cambridge University Press.
 21. Chao, R. K. (1995). Chinese and European American cultural models of the self reflected in mothers' childrearing beliefs. ETHOS: Journal of the Society for Psychological Anthropology, 23(3), 328-354.
 22. Forozi-Azizzadeh, M., & Mohammad-Alizadeh, S. (2007). [Attitude and Opinion of Parents about Sex Education of Adolescents and Its Contents in Kerman]. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 15(2), 93-99 [in Persian].
 23. Greenfield, P., Keller, H., Fuligni, A., & Maynard, A. (2003). Cultural pathways through universal development. Annual Review of Psychology, 54, 461-490.
 24. Harwood, R. L., Scholmerich, A., Ventura-Cook, E., Schulze, P. A., & Wilson, S. P. (1996). Culture and class influences on Anglo and Puerto Rican mothers' beliefs regarding long-term socialization goals and child behavior. Child Development, 67, 2446-2461.
 25. Hashemi Rekavandi, M. (1995). [Personality and Education Humanistic]. Qom: Islamic Advertising Office [in Persian].
 26. Hoffman, L. W. (1988). Cross-cultural differences in childrearing goals. New Directions for Child and Adolescent Development, 40, 99-122.
 27. Hooman, H. A. (2010). [Handbook of Qualitative Research]. Tehran: SAMT [in Persian].
 28. Ispa, J. M. (2001). Russian child care goals and values: from Perestroika to 2001. Early Childhood Research Quarterly, 17, 393–413.
 29. Kagitcibasi, C. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403-422.
 30. Keller, H., Lamm, B., Abels, M., Yovsi, R., Borke, J. … Chaudhary, N. (2006). Cultural models, socialization goals, and parenting ethnotheories: A multicultural analysis. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37, 155-172.
 31. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation. Psychological Review, 98(2), 224-253.
 32. Merghati- Khoei, E., Abolghasemi, N., & Smith, T. G. (2014). Children are sexually innocent: Iranian parents' understanding of children's sexuality. Archives of Sexual Behavior, 43)3(, 587-595.
 33. Motahari, M. (1978). [An Introduction to the Islamic Worldview]. Tehran: Sadra [in Persian].
 34. Mussen, P. H., Conger, J. J., Kagan, J., & Huston, A. C. (1990). Child Development and Personality (M. Yasayi, Trans.). Tehran: Markaz, Ketabe Maad [in Persian].
 35. Nasirizadeh, H. R., & Biabani Bidgoli, Z. (2016). [Children’s Religious Education (Ideological, Moral, Worship) Position in the Family and its Achieving Solutions in Islam’s point of view]. The 1st National Symposium on religious education, a Way to Ascendancy, March 4, 2016 [in Persian].
 36. Nosrati Heshi, K., Nowrozi, R. A., Mirshah Jafari, S. E., & Bakhtiyar Nasr Abadi, H. A. (2014). [The Goal of Education from Ibn Sina’s Point of View]. Journal of Avecinnian Philosophy, 18(51), 115-126 [in Persian].
 37. Oyserman, D., Coon, H. M., & Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128, 3-72.
 38. Pastarmadzhieva, D. (2015). Political knowledge: Theoretical formulations and practical implementation. Trakia Journal of Sciences, 13(1), 16-21.
 39. Pearson, E., & Rao, N. (2003). Socialization goals, parenting practices, and peer competence in Chinese and English preschoolers. Early Child Development and Care, 173(1), 131-146.
 40. Phalet, K., & Schönpflug, U. (2010). Intergenerational transmission of collectivism and achievement values in two acculturation contexts: The case of Turkish families in Germany and Turkish and Moroccan families in the Netherlands. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(2), 186-201.
 41. Pooravvali, B. (2000). Study of Kerman Teachers' Attitude towards Sexual Education and Their Views on the Advice on Sexual Education for Adolescents in 1999. Master's Thesis, Kerman University of Medical Sciences [in Persian].
 42. Rosenthal, D. A., & Gold, R. (1989). A comparison of Vietnamese-Australian and Anglo-Australian mothers’ beliefs about intellectual development. International Journal of Psychology, 24, 179-193.
 43. Rosenthal, M., & Roer-Strier, D. (2001). Cultural differences in mothers' developmental goals and ethno-theories. International Journal of Psychology, 36, 20-31.
 44. Salahshoori, A., & Khonakdar Tarsi, M. (2014). [Purposes and methods of political education in perspectives of Imam Khomeini]. The 1st International Congress on Religious Culture and Thought, June 11, 2014 [in Persian].
 45. Sharifi, M., Arman, S., Abdoli, S., Banki Poor Fard, A. H. & Kohan, S., (2016). Iranian parents' experiences about children sexual training: control, restriction and education. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(11), 376-385.
 46. Sobhaninezhad, M., Homaei, R., & Eliein, R. (2007). [Analytical Study of Sexual Training Style of Families in Tehran Province]. Counseling Research and Development, 6(21), 27-48 [in Persian].
 47. Wagenhals, D. (no date). Why is it so Hard to Parent Today? The big picture of parental responsibility. Available on: http://center for parenting education.org/library-of-articles/focus-parents/hard-parent-today-big-picture-parental-responsibility.
 48. Wang, S. & Tamis-Lemonda, C. S. (2003). Do Child-rearing Values in Taiwan and the United States Reflect the Values of Collectivism and Individualism? Journal of Cross-Cultural Psychology, 6(34), 629-642.
 49. Webley, P., & Nyhus, E. K. (2006). Parents influence on children’s future orientation and saving. Journal of Economic, 27, 140-164.