دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، اسفند 1396 
مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها

صفحه 343-360

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره السادات صادقی؛ خدیجه سلمانی


مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج

صفحه 361-374

حدیث میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ علی اکبر سلیمانی؛ نوید یوسفی


تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی

صفحه 375-388

مصطفی عرب ورنوسفادرانی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ فاطمه بهرامی؛ رضوان‌السادات جزایری؛ امرالله ابراهیمی


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست

صفحه 423-445

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی